BAKALÁRSKY STUPEŇ - (Bc.)

  • Rurálna geografia
  • Geografia poľnoshospodárstva a lesného hospodárstva

MAGISTERSKÝ STUPEŇ - (Mgr.)

  • Prognostika a prognózovanie

Aktuálne vedené záverečné práce (Bc., Mgr.)

Zmeny využitia zeme v rôznom type vidieckej krajiny na Slovensku (Bc.)
Demogeografické zmeny kultúrnych znakov vo vybranom type vidieckej krajiny Slovenska (Bc.)
Agroštruktúry vo vybraných regiónoch Slovenska (Bc.)
Záhradkárske osady v Spišskej Novej Vsi a jej zázemi a ich premena (Mgr.)
Ekologické poľnohospodárstvo v severovýchodnej časti Slovenska (Mgr.)
Riadenie vybraných lokálnych samospráv na Slovensku (Mgr.)
Druhy pozemkov právnických a fyzických osôb na Slovensku v roku 1970 a 2010 (Mgr.)