BAKALÁRSKY STUPEŇ - (Bc.)

  • Klimatológia a meteorológia
  • Fyzická geografia Slovenska
  • Geomorfológia
  • Fyzická geografia 2
  • Karsológia a speleológia

 MAGISTERSKÝ STUPEŇ - (Mgr.)

  • Prírodné hrozby a riziká
  • Geomorfologické mapovanie

 

Vedené záverečné práce

BAKALÁRSKE PRÁCE

2007/2008
1.    Inventarizácia nelegálnych skládok vybranej oblasti, Zuzana Gerčáková

2008/2009
2.    Vplyv antropogénneho činiteľa na zmenu vegetačného krytu v pramennej oblasti Udavy, Katarína Grichová
3.    Atlas krasových foriem ako učebná pomôcka, Cecília Bernáthová
4.    Fyzicko-geografická charakteristika Zádielskej planiny (Slovenský kras), Karolína Kulčárová
5.    Klimatická charakteristika Košického kraja, Miriam Halušková
6.    Fytogeografická analýza mestskej zelene na príklade Mestského parku (Košice-Staré mesto), Michal Jendželovský

2009/2010
7.    Geomorfologické pomery Jasovskej planiny v Slovenskom krase, Terézia Porubčanská
8.    Analýza využívania a zmien krasovej krajiny JV od obce Hačava, Róbert Broniševský
9.    Zmeny krajinnej pokrývky v k.ú. obce Úbrež, Branislav Demčák
10.    Geomorfologické hrozby a riziká v krasovom území, Silvia Gabalová

2010/2011
11.    Škrapy a ich klasifikácia na území nad jaskyňou Domica, Michal Cvengroš
12.    Zmeny krajinnej pokrývky vo vymierajúcich obciach severovýchodného Slovenska, Vladimíra Hudáková
13.    Fytogeografická analýza vybraného územia v geomorfologickom celku Vysoké Tatry, Vladimír Mačák
14.    Antropogénne geomorfologické formy v oblasti Košice-Bankov, Martina Hovancová
15.    Zosuvové územie v MČ Košice Vyšné Opátske – Nad Jazerom – Krásna nad Hornádom, Zuzana Drábová
16.    Budovanie databázy speleologických a karsologických periodík, Anna Derevjaniková

2011/2012
17.    Malakozoologický výskum ako nástroj datovania kvartérnych sedimentov ( na príklade travertínov Hájskej doliny), Veronika Straková
18.    Palynológia, palynologická analýza a možnosti jej realizácie v podmienkach Slovenského krasu, Jana Hudáčová

2012/2013
19.    Fyzicko-geografické podmienky vzniku lavín na príklade Žiarskej doliny, Šimon Končula
20.    Geomorfologické pomery Borčianskej planiny s dôrazom na krasové formy, Michal Tekáč
21.    Komplexná fyzicko-geografická charakteristika Hrabkovského krasu (s dôrazom na krasové formy), Martin Kovalík

2013/2014

22. Geomorfologické pomery planiny Žľab (Slovenský kras), Simona Beličáková

23. Vápenné jamy ako špecifické natropogénne geomorfologické formy v katastrálnom území obce Kysak, Michaela Čorbová

24. Chemizmus krasových vôd doliny Miglinc ako príspevok k poznaniu cirkulácie krasových vôd, Martina Kováčová

2014/2015

25. Škrapové pole na južnom svahu Zádielskej planiny a ukážka jeho mikrogeomorfologického mapovania, Michaela Pristašová

26. Možnosti využitia stopovacích látok pre identifikáciu povodí podzemných vodných tokov, Ivana Hudačková

27. Historický vývoj krajinnej pokrývky v okolí jaskyne Domica, Jana Čopiaková

DIPLOMOVÉ PRÁCE
2010/2011
1.    Inventarizácia nelegálnych skládok v katastroch obcí Jasov, Medzev a Vyšný Medzev, Zuzana Gerčáková

2011/2012
2.    Vegetačné pomery závrtov v centrálnej časti Silickej planiny, Cecília Bernáthová
3.    Evolučný lesný ekosystém ako súčasť genia loci stredoeurópskej krajiny, Katarína Grichová
4.    Krasové pomery Zádielskej planiny, Karolína Kulčárová
5.    Zmeny krajinnej pokrývky vojenského obvodu Valaškovce, Branislav Demčák
6.    Geomorfológia NPR Kozol a priľahlých území (Malá Fatra)

2012/2013
7.    Plochy verejnej zelene a ich zastúpenie v mestskej časti Košice – Staré mesto, Michal Jendželovský
8.    Svahové deformácie v severnej časti chrbta Viničnej, Zuzana Drábová
9.    Drevinové zloženie a charakteristika pralesových porastov v NPR Kôprová dolina _ Nefcerka (Vysoké Tatry)
10.    Antropogénne geomorfologické formy ako pozostatok banskej činnosti v oblasti DP Červenica (Slanské vrchy), Martina Hovancová
11.    Výmoľová erózia v katastri obce Olšinkov, Vladimíra Hudáková
12.    Krasová geomorfológia územia Galmus v Hnileckých vrchoch, Michal Cvengroš

2013/2014

13. Návrh pracovného zošita z geografie pre prvý ročník gymnázií, Jana Hudačová

14. Antropogénny vplyv človeka na prírodu geomorfologického celku Slovenský kras so zameraním na nelegálne skládky, Nikola Olexová

15. Antropogénne aktivity v geomorfologickom celku Vihorlatské vrchy, Silvia Gabalová

2014/2015

16. Porovnávacia morfológia planín východnej časti SLovenského krasu, Michal Tekáč

17. Geomorfologické pomery severnej časti Roháčky (Čierna hora), Martin Kovalík

18. Analýza drevinnej vegetácie vybraných neaktívnych kameňolomov východného SLovenska, Šimon Končula

19. Jaskynné úrovne ako nástroj pre pochopenie vývoja Hájskej doliny, Veronika Straková

 ROZŠIRUJÚCE PRÁCE ZÁVEREČNÉ
2009/2010
1.    Fyzicko-geografické exkurzie v okrese Humenné pre záujmové útvary na základných a stredných školách, Mgr. Jana Hančárová
2.    Fyzická geografia Slovenska vo výučbe na základných a stredných školách, Danica Sikorjaková
3.    Školské zemepisné vychádzky a exkurzie pre 8.ročník ZŠ v južnej časti CHKO Latorica, Tunde Zrebňáková