BAKALÁRSKY STUPEŇ (Bc.)

  • Fyzická geografia Slovenska
  • Geomorfológia
  • Karsológia a speleológia

MAGISTERSKÝ STUPEŇ - (Mgr.)

  • Regionálna geografia Európy
  • Prírodné hrozby a riziká
  • Geomorfologické mapovanie
  • Nové trendy vo vyučovaní geografie

 

VEDENÉ ZÁVEREČNÉ PRÁCE

BAKALÁRSKE PRÁCE

2007/2008
1.    Inventarizácia nelegálnych skládok vybranej oblasti, Zuzana Gerčáková

2008/2009
2.    Vplyv antropogénneho činiteľa na zmenu vegetačného krytu v pramennej oblasti Udavy, Katarína Grichová
3.    Atlas krasových foriem ako učebná pomôcka, Cecília Bernáthová
4.    Fyzicko-geografická charakteristika Zádielskej planiny (Slovenský kras), Karolína Kulčárová
5.    Klimatická charakteristika Košického kraja, Miriam Halušková
6.    Fytogeografická analýza mestskej zelene na príklade Mestského parku (Košice-Staré mesto), Michal Jendželovský

2009/2010
7.    Geomorfologické pomery Jasovskej planiny v Slovenskom krase, Terézia Porubčanská
8.    Analýza využívania a zmien krasovej krajiny JV od obce Hačava, Róbert Broniševský
9.    Zmeny krajinnej pokrývky v k.ú. obce Úbrež, Branislav Demčák
10.    Geomorfologické hrozby a riziká v krasovom území, Silvia Gabalová

2010/2011
11.    Škrapy a ich klasifikácia na území nad jaskyňou Domica, Michal Cvengroš
12.    Zmeny krajinnej pokrývky vo vymierajúcich obciach severovýchodného Slovenska, Vladimíra Hudáková
13.    Fytogeografická analýza vybraného územia v geomorfologickom celku Vysoké Tatry, Vladimír Mačák
14.    Antropogénne geomorfologické formy v oblasti Košice-Bankov, Martina Hovancová
15.    Zosuvové územie v MČ Košice Vyšné Opátske – Nad Jazerom – Krásna nad Hornádom, Zuzana Drábová
16.    Budovanie databázy speleologických a karsologických periodík, Anna Derevjaniková

2011/2012
17.    Malakozoologický výskum ako nástroj datovania kvartérnych sedimentov ( na príklade travertínov Hájskej doliny), Veronika Straková
18.    Palynológia, palynologická analýza a možnosti jej realizácie v podmienkach Slovenského krasu, Jana Hudáčová

2012/2013
19.    Fyzicko-geografické podmienky vzniku lavín na príklade Žiarskej doliny, Šimon Končula
20.    Geomorfologické pomery Borčianskej planiny s dôrazom na krasové formy, Michal Tekáč
21.    Komplexná fyzicko-geografická charakteristika Hrabkovského krasu (s dôrazom na krasové formy), Martin Kovalík

2013/2014

22. Geomorfologické pomery planiny Žľab (Slovenský kras), Simona Beličáková

23. Vápenné jamy ako špecifické natropogénne geomorfologické formy v katastrálnom území obce Kysak, Michaela Čorbová

24. Chemizmus krasových vôd doliny Miglinc ako príspevok k poznaniu cirkulácie krasových vôd, Martina Kováčová

2014/2015

25. Škrapové pole na južnom svahu Zádielskej planiny a ukážka jeho mikrogeomorfologického mapovania, Michaela Pristašová

26. Možnosti využitia stopovacích látok pre identifikáciu povodí podzemných vodných tokov, Ivana Hudačková

27. Historický vývoj krajinnej pokrývky v okolí jaskyne Domica, Jana Čopiaková

2015/2016

28. Analýza návštevnosti sprístupnených jaskýň Slovenskej a Českej republiky, Ivo Sninčák

29. Inventarizácia prameňov Zádielskej doliny a k nej priľahlej Baksovej, Šajbovej a Strmej doliny (Slovenský kras), Aneta Valenčíková

2017/2018

30.Exkurzie vo vyučovaní geografie. Môžu byť virtuálne exkurzie náhradou za skutočné?, Lenka Chovanová

31.Zmeny krajiny Slovenského krasu na historických fotografiách. Lenka Bryndzová

32.Krasové oblasti a lokality Slovinska. Júlia Dolanská

33.Kolobeh uhlíka v krasovej vode. Kristína Terebeššyová

34.Spristúpnené ľadové jaskyne Európy. Veronika Šoltýsová

 2018/2019

35. Intenzita chemickej denudácie hornín na povrchu a v pôde  na vybraných lokalitách v Slovenskom krase. Mária Schwarzová

 

 

DIPLOMOVÉ PRÁCE
2010/2011
1.    Inventarizácia nelegálnych skládok v katastroch obcí Jasov, Medzev a Vyšný Medzev, Zuzana Gerčáková

2011/2012
2.    Vegetačné pomery závrtov v centrálnej časti Silickej planiny, Cecília Bernáthová
3.    Evolučný lesný ekosystém ako súčasť genia loci stredoeurópskej krajiny, Katarína Grichová
4.    Krasové pomery Zádielskej planiny, Karolína Kulčárová
5.    Zmeny krajinnej pokrývky vojenského obvodu Valaškovce, Branislav Demčák
6.    Geomorfológia NPR Kozol a priľahlých území (Malá Fatra)

2012/2013
7.    Plochy verejnej zelene a ich zastúpenie v mestskej časti Košice – Staré mesto, Michal Jendželovský
8.    Svahové deformácie v severnej časti chrbta Viničnej, Zuzana Drábová
9.    Drevinové zloženie a charakteristika pralesových porastov v NPR Kôprová dolina _ Nefcerka (Vysoké Tatry)
10.    Antropogénne geomorfologické formy ako pozostatok banskej činnosti v oblasti DP Červenica (Slanské vrchy), Martina Hovancová
11.    Výmoľová erózia v katastri obce Olšinkov, Vladimíra Hudáková
12.    Krasová geomorfológia územia Galmus v Hnileckých vrchoch, Michal Cvengroš

2013/2014

13. Návrh pracovného zošita z geografie pre prvý ročník gymnázií, Jana Hudačová

14. Antropogénny vplyv človeka na prírodu geomorfologického celku Slovenský kras so zameraním na nelegálne skládky, Nikola Olexová

15. Antropogénne aktivity v geomorfologickom celku Vihorlatské vrchy, Silvia Gabalová

2014/2015

16. Porovnávacia morfológia planín východnej časti SLovenského krasu, Michal Tekáč

17. Geomorfologické pomery severnej časti Roháčky (Čierna hora), Martin Kovalík

18. Analýza drevinnej vegetácie vybraných neaktívnych kameňolomov východného SLovenska, Šimon Končula

19. Jaskynné úrovne ako nástroj pre pochopenie vývoja Hájskej doliny, Veronika Straková

2015/2016

20.Geomorfologické osobitosti východného svahu Medzevskej pahorkatiny a priľahlých území doliny Bodvy, Simona Beličáková

21.Výskum dynamiky sedimentácie penovcov a inventarizácia lokalít ich výskytu vo východnej časti Slovenského krasu, Martina Kováčová

22.Analýza mestskej zelene v mestskej časti Košice - Nad Jazerom. Michaela Čorbová

2016/2017

23.Zmeny využívania krajiny juhozápadnej časti Silickej planiny od polovice 20.storočia. Jana Čopiaková

24.Morfogenetická klasifikácia penovcov na území Plešiveckej planiny a SZ časti Silickej planiny a faktory ovplyvňujúce ich sedimentáciu. Ivana Hudačková

25.Motivačné a fixačné úlohy vo vyučovaní regionálnej geografie pre gymnáziá. MIchaela Prištašová

2017/2018

26. nventarizácia penovcových lokalít na planine Horný vrch a priľahlých častiach Turnianskej kotliny. Aneta Valenčíková

27.Časopisy ako didaktická pomôcka na vyučovanie geografie. Iveta Lukáčová

28.Analýza návštevnosti sprístupnených jaskýň na území Slovenskej republiky v období rokov 1970 až 2016 a Českej republiky v období 1991 až 2016. Ivo Sninčák

2018/2019

29.Chemické zloženie krasových vôd vybraných lokalít Jasovskej planiny. Peter Kozma

2019/2020

30.Morfogenetická klasifikácia penovcov na území Silickej planiny. Kristína Terebeššyová

31.Exkurzie vo vyučovaní geografie na vybraných slovenských, nemeckých a rakúskych univerzitách. Lenka Chovanová

32.Postoj obyvateľov, turistov a odborníkov k NP Slovenský kras. Lenka Bryndzová

33.Úlohy pre vyučovanie v teréne z fyzickej geografie pre gymnáziá. Veronika Šoltýsová

 

 

 ROZŠIRUJÚCE PRÁCE ZÁVEREČNÉ
2009/2010
1.    Fyzicko-geografické exkurzie v okrese Humenné pre záujmové útvary na základných a stredných školách, Mgr. Jana Hančárová
2.    Fyzická geografia Slovenska vo výučbe na základných a stredných školách, Danica Sikorjaková
3.    Školské zemepisné vychádzky a exkurzie pre 8.ročník ZŠ v južnej časti CHKO Latorica, Tunde Zrebňáková