BAKALÁRSKY STUPEŇ - (Bc.)

  • Úvod do geografie a planetárna geografia
  • Kultúrna geografia
  • Humánna geografia - výrobná sféra 

MAGISTERSKÝ STUPEŇ - (Mgr.)

  • Globálne navigačné satelitné systémy 
  • Geografické systémy nevyrobných aktivít

 

Zoznam diplomantov (Mgr. a Bc.)