BAKALÁRSKY STUPEŇ - (Bc.)

  • Informačno-komunikačné technológie
  • Úvod do geografie a planetárna geografia
  • Linux a open source GIS 

MAGISTERSKÝ STUPEŇ - (Mgr.)

  • Globálne navigačné satelitné systémy 
  • Informačné systémy o území

 

Zoznam diplomantov (Mgr. a Bc.)