MAGISTERSKÝ STUPEŇ 

 • Humánna geografia Európy - LS, P, C
 • Politická geografia a geopolitika - ZS, P, C
 • Geografia verejnej správy - ZS, C
 • Didaktika geografie - LS, P, C
 • Seminár z didaktiky geografie - ZS, C
 • Nové trendy vo vyučovaní geografie - ZS, C
 • Územné plánovanie a rozvoj - LS, P
 • ZS/LS - zimný, letný semester, P - prednášky, C - cvičenia

Aktuálne vedené diplomové práce (marec 2017)

 • Gánovský, L.: Závislé územia na politickej mape sveta
 • Jaššeková, P.: Komplexné geografické úlohy na príklade vybraného tematického celku
 • Hudáková, N.: Taxonómia učebných úloh v učebniciach geografie
 • Mihaľová, Z.: Čítanie s porozumením v geografickom vzdelávaní
 • Olleóvá, N,:
 • Remetová, I.: Didaktický test v geografii

Aktuálne vedené bakalárske práce (marec 2017)

 • Tkáčová, J.: Názvoslovie obcí na Slovensku
 • Štofančík, T.: Porovnanie vybraných učebníc geografie na Slovensku v 20. storočí

Zoznam ukončených diplomantov (Mgr. práce)

Diplomové práce:
 • Šeňová, D., 2016: Tvorba učebných pomôcok v geografii a ich overenie v praxi
 • Šupšáková, K., 2016: Premiestnenie hlavného mesta ako politickogeografický fenomén
 • Girmanová, T., 2015: Postoj študentov základných a stredných škôl východného Slovenska ku geografii ako vyučovaciemu predmetu, ÚG PF UPJŠ, Košice.
 • Melník, J., 2015: Konsolidácia územnej štruktúry obcí Prešovského kraja v kontexte reformy lokálnej samosprávy, ÚG PF UPJŠ, Košice.
 • Kubová, V., 2015: Reorganizácia administratívneho členenia mesta Košice, ÚG PF UPJŠ, Košice.
 • Šmelková, I., 2015: Aktuálne demogeografické a sídelnogeografické problémy Číny, ÚG PF UPJŠ, Košice.
 • Antušová, N., 2014: Inovácia učiva politickej geografie vo vyučovaní geografie na základných a stredných školách. ÚG PF UPJŠ, Košice.
 • Lešková, L., 2014: Návrh exkurzií v krajinách Vyšehrádskej štvorky a moderné didaktické prostriedky k ich vyhodnoteniu. ÚG PF UPJŠ, Košice.
 • Džopková, R., 2014: Geografický výskum priezvisk obyvateľov obcí okresu Stropkov. ÚG PF UPJŠ, Košice.
 • Krešňáková, V. 2014: Náučný chodník mestskej časti Sídlisko KVP v Košiciach a jeho využitie vo vyučovaní miestnej krajiny. ÚG PF UPJŠ, Košice.
 • Višňovský, M., 2013: Diferenciácia politických a etnických hraníc európskych štátov. ÚG PF UPJŠ, Košice.
 • Novotná, M., 2013: Mestá Tomáša Baťu – ich vznik, urbánny vývoj a súčasná morfologicko-funkčná štruktúra. ÚG PF UPJŠ, Košice.
 • Jesenková, S., 2012: Obsahovo a jazykovo integrované vyučovanie (CLIL) v geografii. ÚG PF UPJŠ, Košice.
 • Liptai, M., 2012: Politickogeografický výskum hraníc na príklade vybraných lokalít vo svete. ÚG PF UPJŠ, Košice.
 • Petričková, J., 2012: Humánnogeografický výskum komunity Vietnamcov v meste Košice. ÚG PF UPJŠ, Košice.
 • Šostáková, E., 2012: Preklad slovenských geografických názvov do anglického jazyka a metodická aplikácia do vyučovania geografie. ÚG PF UPJŠ, Košice.
 • Timčáková, T., 2011: Sieť vybraných maloobchodných predajní v okrese Prešov a výskum nákupného správania sa obyvateľov. ÚG PF UPJŠ, Košice.
 • Verbová, V., 2011: Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013. ÚG PF UPJŠ, Košice.
 • Bodnár, L., 2011: Lokálna identita obyvateľov v pohraničnom povodí rieky Bodva. ÚG PF UPJŠ, Košice.
 • Ďurišová, A., 2011: Sieť škôl na území Košického samosprávneho kraja v období reformy verejnej správy. ÚG PF UPJŠ, Košice.
 • Zozuľak, M., 2011: Geografická charakteristika vybraných okresov severovýchodného Slovenska v kontexte ich periférnej polohy. ÚG PF UPJŠ, Košice.
 • Blahová, Z., 2010: Orgány lokálnej samosprávy optikou obyvateľov obcí ZMO Dolné Kysuce. ÚG PF UPJŠ, Košice.
 • Ernestová, S., 2009: Politickogeografický výskum monarchií vo svete – súčasné problémy a budúcnosť. ÚG PF UPJŠ, Košice.
 • Tomašková, J., 2009: Sídelná štruktúra Košického kraja so zreteľom na malé obce a ich budúcnosť. ÚG PF UPJŠ, Košice.
 • Mižišinová, V., 2009: Politickogeografické a medzinárodné aspekty Antarktídy. ÚG PF UPJŠ, Košice.
 • Nalevanková, M., 2009: Interpretácia štátu a existencia recesistických štátov na politickej mape sveta. ÚG PF UPJŠ, Košice.