Oblasť výskumu

  • geomrofologické mapovanie
  • geomorfológia krasu a jaskýň
  • človek v krase
  • chemizmus krasových vôd

 

Súčasné projekty
Obdobie Číslo a názov projektu úloha
2020-2022 NFP312010AFP1: Inovácia pedagogických praxí na UPJŠ zameraná na cielený rozvoj profesijných kompetencií budúcich učiteľov spoluriešiteľ
2018-2021 NKFIH K124497 The changing role of karst national parks in human-environment relations:a regional comparison spoluriešiteľ
2017-2021 IGCP 661 The Critical Zone in Karst Systems spolugarant projektu
 2016-2021

 IT Akadémia - vzdelávanie pre 21.storočie

 spoluriešiteľ

 

Ukončené projekty

2016-2018 SURGE: Simulating the cooling effect of urban greenery based on solar radiation modelling and a new generation of ESA sensors (kontrakt s Európskou vesmírnou agentúrou) spoluriešiteľ
2016-2017 SK-CN-2015-0030: Porovnávacia štúdia uhlíka a jeho rezerv v kontexte ekologickej obnovy krajiny v podmienkach subtropických oblastí Číny a miernych klimatických oblastí Slovenska vedúci projektu
2013-2017 APVV-0176-12: Nové metódy priestorového modelovania pomocou laserového skenovania a 3D GIS-u (SPATIAL3D) spoluriešiteľ
2015-2016 VVGS-2014-177 Porovnávacia morfológia planín východnej časti Slovenského krasu  
2012-2015 Projekt OTKA (Maďarsko) 104811 Complex (physical- and human geographical) comparative analysis of karst and non karst landscapes from the viewpoint of modern environmental possibilism spoluriešiteľ
2012-2014 VEGA 1/1251/12: Osobitosti geomorfologického vývoja východnej časti Slovenského krasu spoluriešiteľ
2012-2013 VVGS PF 2012-62: Modelovanie a 3D vizualizácia jaskynných chodieb s väzbou na povrch krasovej krajiny pomocou geografického informačného systému spoluriešiteľ
2012-2013 VVGS UPJŠ 63/12-13: Detailné modelovanie reliéfu krasovej krajiny pomocou priestorovo distribuovaných bodových údajov získaných leteckým laserovým skenovaním  spoluriešiteľ
2010  VVGS PF 40/2010/G, Podrobná morfometrická a štatistická analýza závrtov, tvorba mapovacieho manuálu   vedúci
2009-2011  VEGA 1/0161/09, Morfológia a genéza predkvartérnych jaskynných systémov v Západných Karpatoch  spoluriešiteľ
2008 VVGS PF 11/2008/G, Vzťah endokrasových a exokrasových foriem v Slovenskom krase vedúci
2006-2008 VEGA 1/3062/06, Regionalizácia a geografická informačná báza dát krasových území na slovensku, spoluriešiteľ projektu spoluriešiteľ