Zameranie výskumu

  • urbánny vývoj v intra-regionálnej a inter-regionálnej mierke
  • vývoj migrácie a migračné trendy
  • význam migrácie a prirodzenej redprodukcie obyvateľstva z hľadiska redistribúcie obyvateľstva
  • zmeny štruktúry obyvateľstva
  • selektívna migrácia a priestorová distribúcia ľudského kapitálu
  • demografická a ekonomická transformácia vidieka a periférnych regiónov

 

Súčasne prebiehajúce projekty
Obdobie Číslo a názov projektu úloha
2017-19 VEGA č. 1/0395/17:Centripetálne a centrifugálne procesy v transformácii regionálneho systému Slovenska vedúci projektu
 

 

 
Ukončené projekty
2014-17 VEGA č. 1/0473/14: Dynamické 3-D modelovanie urbanizovanej krajiny v rôznych rozlišovacích úrovniach. spoluriešiteľ
2014-15 International Visegrad Fund: Non-agricultural and non-tourism economic industries in rural peripheries of the Visegrad countries spoluriešiteľ
2014-15 VVGS PF 2014-430: Reprodukcia a migrácia ako kľúčové faktory zmien štruktúry obyvateľstva košického mestského regiónu vedúci projektu
2012-15 IRES - Inovácie pre vedomostnú spoločnosť (OP Vzdelávanie) spoluriešiteľ
2012-14 VEGA 1/1247/12: Socioekonomicky a kultúrne podexponovaná rurálna krajina ako fenomén aktivizácie pre humánnu geografiu spoluriešiteľ
2012-13 VVGS PF 2012-3: Urbánny vývoj a migračné trendy vo funkčnom mestskom regióne Košice vedúci projektu
2009-11 UK/372/2010: Demografické zmeny vyvolané suburbanizačnými procesmi v zázemí Bratislavy vedúci projektu
2009-11 VEGA 1/0181/09: Súčasné procesy redistribúcie obyvateľstva na Slovensku spoluriešiteľ
2009-11 VEGA 1/0454/09: Regionálne disparity v kontexte regionálneho rozvoja: analýza ich vytvárania a zmierňovania spoluriešiteľ