Charakteristika výskumného zamerania

  • geomorfológia so zameraním na krasový reliéf a jeho genézu
  • krasová hydrografia
  • speleológia
  • speleokartografia
Súčasne prebiehajúce projekty
Obdobie Ćíslo a názov projektu úloha
2016-18 VEGA 1/0474/16: Simulácia a dynamická vizualizácia geopriestorových procesov spoluriešiteľ
2016-17 APVV SK-CN-2015-0030: Porovnávacia  štúdia  kolobehu  uhlíka  a jeho  rezerv v kontexte  ekologickej obnovy  krajiny v podmienkach subtropických  oblastí  Číny  a miernych klimatických  oblastí  Slovenska spoluriešiteľ
2013-17 APVV-0176-12: Nové metódy priestorového modelovania pomocou laserového skenovania a 3D GIS-u (SPATIAL3D) spoluriešiteľ
Ukončené projekty
 2013-15

Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné aplikácie s podporou znalostných technológií

 spoluriešiteľ
2012-14

VEGA 1/1251/12: Osobitosti geomorfologického vývoja východnej časti Slovenského krasu

zodpovedný riešiteľ
2009-11

VEGA 1/0161/09: Morfológia a genéza predkvantérnych jaskynných systémov v Z

ápadných Karpatoch

zodpovedný  riešiteľ
2007-9 SK-UA- 0017-07: Hodnotenie a kartografické modelovanie prírodno-rekreačného potenciálu regiónov Ukrajiny a Slovenska zodpovedný riešiteľ
2006-7 SK-UA-00206: Hodnotenie zdrojov a krajinnoestetického potenciálu pre rozvoj ekoturizmu v Karpatskom regióne (vychádzajúceho z možností Košického kraja na Slovensku a Černiveckej oblasti na Ukrajine). zodpovedný riešiteľ
2006-8 VEGA 1/3062/06: Regionalizácia a geografická informačná báza dát krasových území na Slovensku zodpovedný riešiteľ
2003-5 VEGA 1/0365/03: Prírodná krajina Slovenského krasu a prejavy jej antropogénnej trans-formácie  zodpovedný  riešiteľ
2000-2 VEGA 1/7396/20:Vývoj reliéfu vo východnej časti Slovenského krasu a priľahlých častiach Volovských vrchov a Košickej kotliny  zodpovedný riešiteľ