Výskumné zameranie

  • geografia verejnej správy, komunálna reforma
  • geografické názvoslovie
  • didaktika geografie
Súčasne prebiehajúce projekty
Obdobie Číslo a názov projektu úloha
 2017-2019

1/0395/17 Centripetálne a centrifugálne procesy v transformácii regionálneho systému Slovenska

Novotný Ladislav, Mgr., PhD., Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Košice

 spoluriešiteľ
 2016-2019

APVV-15-0306 Kooperatívne aktivity miestnych samospráv a meranie ich účinnosti a efektívnosti

Hlavný riešiteľ: doc. PhDr. Daniel Klimovský, PhD. Katedra politológie Filozofickej fakulty UK, Bratislava

 spoluriešiteľ
2012-2014 VEGA Socioekonomicky a kultúrne podexponovaná rurálna krajina ako fenomén aktivizácie pre humánnu geografiu spoluriešiteľ
 2013-2015 OP Vzdelávanie, ESF: Národný projekt Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania  spouriešiteľ
 2014-2016 Erasmus+ Strategic Partnership 2014-1-DE01-KA203-000694 Improvement of interactive methods to understand the natural sciences and technological improvement  spouriešiteľ
Ukončené projekty
2010-2011 VVGS Príprava príručky odbornej angličtiny pre geografov (s dôrazom na preklad slovenských geografických názvov) vedúci projektu
2009-2012 Rozvoj mikroregionálnych rurálnych štruktúr Slovenska s podporou lokálnej a regionálnej samosprávy (zodpovedný riešiteľ  Prof. RNDr. Peter Spišiak, PhD.) spoluriešiteľ
2008-2009 Geografický výskum správnej a územnej štruktúry obcí na mikroregionálnej úrovni v priestore Košického samosprávneho kraja vedúci projektu
2006-2009 Formovanie nových sociálno-ekonomických štruktúr v rurálnom a suburbánnom priestore Slovenska (zodpovedný riešiteľ  Doc. RNDr. Peter Spišiak, PhD.)  spoluriešiteľ