Charakteristika výskumného zamerania

  • regionálny rozvoj
  • transformácia mesta
  • cestovný ruch
  • demografia a demogeografia
  • demografická štatistika a kvantitatívne metódy výskumu

 

Súčasne prebiehajúce projekty
Obdobie Číslo a názov projektu úloha

 

Ukončené projekty

1.   VEGA 1/0611/09 - Koncept miesta v regionálnogeograifckej analýze a syntéze a teritoriálnom marketingu - teoreticko-metodologický rámec a aplikácia na vybrané modelové územia (2008-2010).   riešiteľ, analytická činnosť  
2.   VEGA 1/0325/12 - Dynamika intraurbánnych štruktúr na Slovensku v prvom decéniu 21. storočia (2012-2014).   rieštieľ, analytická činnosť
3.  VEGA 1/0165/15 - Pro-poor turizmus ako nástroj trvalo udržateľného rozvoja marginalizovaných komunít a sídiel na východnom Slovensku.  rieštieľ do 31/12/2015, analytická činnosť
4. Akcelerácia rozvoja ľudských zdrojov vo vede a výskume, inovácia a zlepšenie kvality vzdelávacieho procesu, ITMS: 26110230069, číslo zmluvy 003/2012/1.2/OPV, financované z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu (ESF) a ďalších zdrojov. riešiteľ, analytická činnosť