Charakteristika výskumného zamerania

  • provenienčná analýza (obliakový materiál, ťažké minerály) zameraná na paleogeografické rekonštrukcie – flyšové pásmo Západných Karpát, fluviokrasové systémy endokrasu Západných Karpát

  • topografická mineralógia
  • petrológia magmatických hornín
 Súčasne prebiehajúce projekty
Obdobie Číslo a názov projektu úloha
2017-19 VEGA 1/0963/17: Dynamika krajiny vo vysokom rozlíšení spoluriešiteľ
Ukončené projekty
Obdobie Ćíslo a názov projektu úloha
2006-08 VEGA 1/3062/06: Regionalizácia a geografická informačná báza dát krasových území na Slovensku spoluriešiteľ
2007-09

VEGA 1/4031/07: Mikrostavba a zmeny chemizmu v strižných zónach na styku gemerika s veporikom Čiernej hory

zástupca projektu
2007

VVGS PF 10/2007/G: Morfologické štúdium zirkónov granitoidov Braniska a Čiernej hory

vedúci projektu
2008-11 03 06: Geologická mapa regiónu Nízke Beskydy – západná časť v mierke 1 : 50 000 spoluriešiteľ
2009-11 VEGA 1/0161/09: Morfológia a genéza predkvantérnych jaskynných systémov v Západných Karpatoch spoluriešiteľ