Magisterský stupeň

Geografia a geoinformatika (informačné listy)

4.1.35. geografia (opis)

Geografia – Učiteľstvo akademických predmetov

1.1.1. učiteľstvo akademických predmetov (opis)

Stručné informácie pre záujemcov

Magisterský stupeň je zameraný na prehĺbenie teoretických a metodologických aspektov geografie a geoinformatiky a na ich aplikáciu v praxi. Na Ústave geografie sa od akademického roku 2015/2016 otvoril nový študijný program Geografia a geoinformatika. Štúdium na magisterskom stupni je otvorené pre všetkých záujemcov, ktorí úspešne absolvovali štúdium geografie alebo príbuzného odboru (napr. informatika) aj na iných univerzitách. Tento študijný program pozostáva z povinného bloku predmetov, ktorý absolvujú všetci študenti spolu a povinne-voliteľného bloku predmetov, z ktorého si študenti zvolia predmety podľa svojej špecializácie zameranej buď na geografiu alebo geoinformatiku. Učiteľské štúdium na magisterskom stupni pripravuje študentov na prax pedagóga.

 

Aktuálne informácie pre študentov

Pokyny k odovzdávaniu diplomových prác v akademickom roku 2019/2020

1. Zadanie záverečnej práce podlieha elektronickému schváleniu riaditeľom ústavu, a to najneskôr 7 dní pred termínom odovzdania práce. O schválenie žiada vedúci záverečnej práce na základe jeho znalosti stavu rozpracovanosti a úrovne práce. Zadanie v papierovej podobe sa nepodpisuje. Bez schválenia zadania riaditeľom ústavu nie je možné diplomovú prácu nahrať do AISu.

2. Pred nahratím práce do AISu je študent povinný zaslať definitívnu verziu vedúcemu práce na kontrolu. Ak práca má vyhovujúcu úroveň, vedúci práce dá súhlas na nahratie práce do AISu. Pokiaľ usúdi, že práca nespĺňa minimálne kritériá kvality a hodnotil by ju známkou FX, oznámi to študentovi a navrhne ďalšie úpravy, resp. odovzdanie práce v neskoršom termíne. Pokiaľ študent nesúhlasí s týmto hodnotením, má právo prácu obhajovať pred štátnicovou komisiou, avšak s vedomím, že práca dostane hodnotenie FX od vedúceho práce.

3. Bližšie pokyny k odovzdávaniu záverečných prác vrátane dokumentov potrebných na prijatie záverečných prác uvádzajú Pokyny na tvorbu ZP na Ústave geografie (7. kapitola).

4. Kľúčové termíny pre odovzdávanie diplomových prác v akademickom roku 2019/2020:

a. Ak sa chce študent zúčastniť MŠS v termíne máj/jún, je potrebné prácu odovzdať do 30. 4. 2020 (pre študentov FF UPJŠ platí termín 9. 4. 2020 do 12:00, ktorý je jediným termínom odovzdania diplomovej práce). Zároveň je to termín, dokedy je možné sa prihlásiť na predmety štátnej skúšky. Študent však musí mať do tohto termínu v AISe udelené hodnotenie zo všetkých predmetov.

b. Ak sa chce študent zúčastniť MŠS v termíne august, je potrebné prácu odovzdať do 30. 6. 2020 (pre študentov FF UPJŠ platí termín 9. 4. 2020. do 12:00). Zároveň je to termín, dokedy je možné sa prihlásiť na predmety štátnej skúšky. Študent však musí mať do tohto termínu v AISe udelené hodnotenie zo všetkých predmetov.