Študijný program

Študijný odbor

Bakalársky stupeň

Geografia (informačné listy)

4.1.35. geografia (opis)

Geografia – medziodborové štúdium

1.1.1. učiteľstvo akademických predmetov (opis)

Stručné informácie pre záujemcov

Na bakalárskom stupni je možné študovať jednoodborový študijný program Geografia a medziodborový študijný program Geografia s ďalším predmetom (podľa ponuky). Štúdium na bakalárskom stupni je viac všeobecné a ponúka študentom možnosť oboznámiť sa s čiastkovými geografickými disciplínami. Medziodborové štúdium je určené primárne pre študentov, ktorí sa chcú profilovať na magisterskom stupni ako učitelia geografie (v kombinácii s ďalším predmetom). Medziodborové štúdium však umožňuje študentom aj možnosť pokračovať na magisterskom stupni v jednoodborovom štúdiu geografie (resp. druhého predmetu z kombinácie).

Informácie pre študentov

Pokyny k odovzdávaniu bakalárskych prác v akademickom roku 2018/2019

1. Zadanie záverečnej práce podlieha elektronickému schváleniu riaditeľom ústavu, a to najneskôr 7 dní pred termínom odovzdania práce. O schválenie žiada vedúci záverečnej práce na základe jeho znalosti stavu rozpracovanosti a úrovne práce. Zadanie v papierovej podobe sa nepodpisuje. Bez schválenia zadania riaditeľom ústavu nie je možné bakalársku prácu nahrať do AISu.

2. Pred nahratím práce do AISu je študent povinný zaslať definitívnu verziu vedúcemu práce na kontrolu. Ak práca má vyhovujúcu úroveň, vedúci práce dá súhlas na nahratie práce do AISu. Pokiaľ usúdi, že práca nespĺňa minimálne kritériá kvality a hodnotil by ju známkou FX, oznámi to študentovi a navrhne ďalšie úpravy, resp. odovzdanie práce v neskoršom termíne. Pokiaľ študent nesúhlasí s týmto hodnotením, má právo prácu obhajovať pred štátnicovou komisiou, avšak s vedomím, že práca dostane hodnotenie FX od vedúceho práce.

3. Bližšie pokyny k odovzdávaniu záverečných prác vrátane dokumentov potrebných na prijatie záverečných prác uvádzajú Pokyny na tvorbu ZP na Ústave geografie (7. kapitola).

4. Kľúčové termíny pre odovzdávanie bakalárskych prác v akademickom roku 2018/2019:

     a. Ak sa chce študent zúčastniť termínu BŠS v termíne jún/júl je potrebné prácu odovzdať do 18. 5. 2019 (pre študentov FF UPJŠ platí termín 26. 4. 2019 do 12:00, ktorý je jediným termínom odovzdania Bc. práce).

     b. Ak sa chce študent zúčastniť termínu BŠS v termíne august je potrebné prácu odovzdať do 30. 6. 2019 (neplatí pre FF UPJŠ).

 - Študent sa môže zúčastniť BŠS v júni/júli iba vtedy, ak má do 8. 6. 2019 (študenti FF UPJŠ do 2. 6. 2019) udelené hodnotenie zo všetkých predmetov a najneskôr do tohto sa prihlási na BŠS v AISe.

 - Študent sa môže zúčastniť BŠS v auguste iba vtedy, ak má do 30. 6. 2019 (platí aj pre študentov FF UPJŠ) udelené hodnotenie zo všetkých predmetov a najneskôr do tohto dátumu sa prihlási na BŠS v AISe.

 

Zoznam tém bakalárskych prác na rok 2019/2020 pridelených v prvom kole výberu

 

Pokyny k prihlasovaniu sa na bakalársku prácu na Ústave geografie v akademickom roku 2019/2020

  1. Témy bakalárskych prác pre akademický rok 2019/2020 spolu s anotáciami sú vypísané na stránke Ústavu geografie (nižšie) a na nástenke oproti sekretariátu. Témy sú vypísané s predstihom, aby si študent v prípade záujmu mohol v ďalšom semestri zapísať povinne voliteľné a voliteľné predmety, ktoré korešpondujú s témou, o ktorú má záujem.

  2. Študent po výbere témy vyplní prihlasovací formulár (nižšie), v ktorom uvedie svoje meno, priezvisko a študijný program. Prihlasovanie v 1. kole začalo 5. 3. 2019, kedy boli zároveň zverejnené prihlasovacie formuláre. Prihlásovanie na témy v 1. kole sa končí 20. 3. 2019. V prípade potreby následne prebehne druhé kolo prihlasovania.
    Prihlasovacie formuláre: a) Oddelenie fyzickej geografie; b) Oddelenie geoinformatiky; c) Oddelenie humánnej a regionálnej geografie; d) externí vedúci bakalárskych prác

  3. V prípade záujmu môže študent vypísanú tému s vedúcim bakalárskej práce vopred prediskutovať v čase konzultačných hodín vedúceho. Ak má študent vlastnú predstavu o téme práce, ktorá nekorešponduje so žiadnou z výpísaných tém, môže s ňou osloviť potenciálneho vedúceho, s ktorým relevantnosť témy prediskutujú a v prípade dohody vedúci túto tému vypíše v AISe.

  4. V prvom kole výberu tém sa študent hlási len na jednu tému, v ďalších kolách výberu si môže zvoliť max. 3 témy.

  5. Vedúci bakalárskej práce po výbere študenta na tému práce ho v AISe priradí k zadaniu bakalárskej práce, čo je zároveň informácia pre prípadných ďalších záujemcov, že téma je už obsadená.

  6. V prípade, že sa študent hlásil na tému, na ktorú školiteľ zapísal iného študenta, môže sa prihlásiť na iné témy, ktoré sú voľné. Termín druhého kola výberu bude zverejnený priebežne.

Témy bakalárskych prác s anotáciami pre akademický rok 2018/2019 podľa oddelení vedúcich prác:

Fyzická geografia

Geoinformatika

Humánna a regionálna geografia

Externí vedúci bc. prác