Menu

Zahraničné projekty

Obdobie Názov projektu a zdroj financovania Hlavný partner  Zodpovedný riešiteľ a riešitelia za ústav
2016-18  SURGE: Simulating the cooling effect of urban greenery based on solar radiation modelling and a new generation of ESA sensors (contract with the European Space Agency) Ústav geografie PF UPJŠ v Košiciach

prof. Jaroslav Hofierka

doc. Michal Gallay, Dr. Ján Kaňuk, prof. Vladimír Sedlák, Dr. Alena Gessert

2016-20 Mining the European Anthroposphere (MINEA) CA COST Action CA15115 Ústav geografie PF UPJŠ v Košiciach  prof. Vladimír Sedlák
2016-20 UrbanHist (grant programu EÚ Horizon 2020 výzva Inovative Training Networks, MSCA-ITN)

Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach: doc. Martin Pekár

prof. Jaroslav Hofierka, Dr. Ján Kaňuk
2017-19 Bioplynové stanice a jejich vliv na lokální rozvoj v česko-slovenském pohraničí Ústav geoniky AV ČR, v. v. i. / Mgr. Stanislav Martinát, PhD.

Mgr. Marián Kulla, PhD.

2017-19 Interreg V-A Slovakia-Hungary: TOKAJGIS (SKHU/1601/4.1/052) Eszterházy Karoly University, Eger, Hungary/Dr. Csaba Ruszkai

prof. Vladimír Sedlák,
Dr. Ján Kaňuk

2016-17 GeoSpatial Summer School 2017 Palacký University, Olomouc, Czech Republic/Dr. Jakub Miřijovský prof. Jaroslav Hofierka,
Dr. Michal Gallay, Dr. Ján Kaňuk
2017-18 Student V4 Geoscience Conference and Meeting Gisáček VŠB-TU v Ostravě, Czech Republic/Dr. Jan Tesla prof. Jaroslav Hofierka,
Dr. Ján Kaňuk
Obdobie Názov projektu a zdroj financovania Hlavný partner/zodpovedná osoba Zodpovedný riešiteľ za Ústav geografie
2013-16 COST Action TU1206: SUB-URBAN - A European network to improve understanding and use of the ground beneath our cities. British Geological Survey, UK / Dr. Seumas CAMPBELL prof. Jaroslav Hofierka,
Dr. Ján Kaňuk
2012-15 COST Action TU0801: Semantic enrichment of 3D city models for sustainable urban development. Projekt medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce ESF-COST European Project (European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research)  Prof. Roland Billen, Université de Liège, Belgicko prof. Jaroslav Hofierka
2012-15 OTKA (Maďarsko) 104811: Complex (physical- and human geographical) comparative analysis of karst and non karst landscapes from the viewpoint of modern environmental possibilism  Dr. László Mari (ELTE Budapešť) Dr. Alena Petrvalská
2009-10 HUSK (SR - Maďarsko) 0801/1.6.1/0003 Učme sa jeden od druhého! / Tanuljunk egymástól! Dr. István Mezei (MTA RKK, Budapešť) Dr. Dušan Barabas
2008-09 SK-UA-00217-07: Projekt bilaterálnej spolupráce SR – Ukrajina. Hodnotenie a kartografické modelovanie prírodno – rekreačného potenciálu na Ukrajine a na Slovensku prof. Valerij Rudenko (Univerzita v Černivci, Ukrajina) Dr. Zdenko Hochmuth
2006-07 SK-UA-00206: Projekt bilaterálnej spolupráce SR – Ukrajina. Hodnotenie zdrojov a krajinnoestetického potenciálu pre rozvoj ekoturizmu v Karpatskom regióne vychádzajúceho z možností Košického kraja na Slovensku a Černiveckej oblasti na Ukrajine. prof. Valerij Rudenko (Univerzita v Černivci, Ukrajina) Dr. Zdenko Hochmuth
2014-16 Erasmus+ Strategic Partnership 2014-1-DE01-KA203-000694: Improvement of interactive methods to understand the natural sciences and technological improvement doc. RNDr. Marián Kireš, PhD., Department of Physics Teaching, Inst. of Physics, Šafárik Univ. in Košice RNDr. Stela Csachová, PhD.

Domáce projekty

Obdobie Názov projektu a zdroj financovania Zodpovedný riešiteľ a riešitelia za ústav
2017-19 VEGA 1/0395/17: Centripetálne a centrifugálne procesy v transformácii regionálneho systému Slovenska

Mgr. Ladislav Novotný, PhD.

prof. RNDr. Peter Spišiak, CSc., Mgr. Marián Kulla, PhD., RNDr. Janetta Nestorová-Dická, PhD., RNDr. Stela Csachová, PhD., Mgr. Loránt Pregi

2017-19 VEGA 1/0963/17: Dynamika krajiny vo vysokom rozlíšení

doc. Mgr. Michal Gallay, PhD.

prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, RNDr. Ján Kaňuk, PhD., Ing. Katarína Bónová, PhD., RNDr. Dušan Barabas, CSc., Eduard Dvorný

2017-19 KEGA 007UPJŠ-4/2017: Globálne navigačné satelitné systémy - nová vysokoškolská učebnica z aktuálnych problematík v družicovej lokalizácii a navigácii so zameraním na multivariantný zber a spracovanie geopriestorových dát k tvorbe virtuálnych 3D modelov v geoinformatike

prof. Ing. Vladimír Sedlák, PhD.

 2016-19 APVV-15-0054: Physically based segmentation of georelief and its geoscience application

Zodpovedný riešiteľ za Univerzitu Komenského v Bratislave:

prof. Jozef Minár

Zodpovedný riešiteľ za UPJŠ v Košiciach:

doc. Michal Gallay;
prof. Jaroslav Hofierka, Dr. Ján Kaňuk

 2016-19 APVV-15-0306: Cooperation activities of local municipalities 

Zodpovedný riešiteľ za Univerzitu Komenského v Bratislave:

PhDr. Daniel Klimovský, PhD.

Zodpovedný riešiteľ za UPJŠ v Košiciach:

RNDr. Stela Csachová, PhD.

2016-18 VEGA 1/0474/16: Simulation and dynamic visualization of geospatial processes

prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD.;

doc.RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.; doc. RNDr. Milan Žukovič, PhD.; RNDr. Alena Gessert, PhD.; Mgr. Michal Gallay, PhD.

2016-17 APVV SK-CN-2015-0030: Comparative study on the karst carbon cycle and carbon sink coupling with the ecological rehabilitation under China subtropic and Slovakia temperate zones

RNDr. Alena Gessert, PhD.,

doc.RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc., Mgr. Michal Gallay, PhD., Mgr. Veronika Straková

2013-17 APVV-0176-12: New methods of spatial modeling with laser scanning data and 3-D GIS (SPATIAL3D) prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD.;
doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.; Mgr. Michal Gallay, PhD.; RNDr. Ján Kaňuk, PhD.; RNDr. Dušan Barabas, CSc.; RNDr. Alena Petrvalská, PhD.
Obdobie Názov projektu a zdroj financovania Zodpovedný riešiteľ a riešitelia za ústav
2014-16 VEGA 1/0473/14: Dynamic 3-D modelling of urban landscape with a multiscale approach

RNDr. Ján Kaňuk, PhD.

prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD.; Mgr. Michal Gallay, PhD.; Mgr. Ladislav Novotný, PhD.

2012-14 VEGA 1/1251/12: Specifics of geomorphological evolution of the eastern part of the Slovak karst.  
2012-14 VEGA 1/1247/12: Socioeconomicaly and culturally underexposed rural landscape as a phenomenon of activation for human geography  
2012-14 VEGA 1/0272/12: Spatial analyses and modelling for 3D GIS  
2012-14 KEGA 002PU-4/2012: University level text book of Geographic Information Science for geographic study courses  
2009-11 VEGA 1/0161/09: Morfológia a genéza predkvartérnych jaskynných systémov Západných Karpát doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.;
RNDr. Dušan Barabas, CSc.; RNDr. Alena Petrvalská, PhD.; Ing. Katarína Bónová, PhD.; Mgr. Michal Gallay, PhD.
2009-11 VEGA 1/0175/09:  Rozvoj mikroregionálnych rurálnych štruktúr Slovenska s podporou lokálnej a regionálnej prof. RNDr. Peter Spišiak, CSc.;  
Mgr. Marián Kulla, PhD.; RNDr. Janetta Nestorová-Dická; RNDr. Stela Csachová, PhD., RNDr. Viktória Kandráčová, PhD; RNDr. Katarína Kozáková, PhD.
2009-11 KEGA 3/7403/09: Príprava nového študijného programu v anglickom jazyku: "Geography of societies in transformation" RNDr. Alena Rochovská, PhD. (PF Univerzita Komenského, Bratislava)
Mgr. Marian Kulla, PhD.
2008-10 VEGA 1/0088/08: Súčasný stav a perspektívy vývoja humánno - geografických štruktúr v Košickom kraji Mgr. Marián Kulla, PhD.;
doc. RNDr. Peter Spišiak, CSc.;  RNDr. Janetta Nestorová-Dická; RNDr. Stela Csachová, PhD.
2007-09 VEGA 1/4031/07 - Mikrostavba a zmeny chemizmu v strižných zónach na styku gemerika s veporikom Čiernej hory Ing. Roman Farkašovský, PhD.  (BERG Technická univerzita, Košice)
Ing. Katarína Bónová, PhD.
2007-09 VEGA 1/4551/07 - História slovenskej evanjelickej cirkvi a.v. doc. RNDr. Dagmar Kusendová, CSc. (PF Univerzita Komenského, Bratislava)
Mgr. Vladimíra Tomášiková
2006-08 VEGA 1/3062/06: Regionalizácia a geografická informačná báza dát krasových území na Slovensku. doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.;
prof. RNDr. Ján košťálik, DrSc.; RNDr. Dušan Barabas, CSc.;  Mgr. Marián Kulla, PhD.; Ing. Katarína Bónová, PhD.; Mgr. Vladimíra Tomášiková; Mgr. Alena Petrvalská, Mgr. Anton Fogaš
2006-08 VEGA 1/3063/06 - Formovanie nových sociálno-ekonomických štruktúr v rurálnom a suburbánnom priestore Slovenska prof. RNDr. Peter Spišiak, CSc.;  
Mgr. Marián Kulla, PhD.; RNDr. Janetta Nestorová-Dická; RNDr. Stela Csachová, PhD., Mgr. Vladimíra Tomášiková, Mgr. Anton Fogaš
2005-07 VEGA 1/2024/05: Osobitosti vývoja a priestorová diferenciácia humánnogeografických štruktúr v regióne Košíc Mgr. Marián Kulla, PhD.;
doc. RNDr. Peter Spišiak, CSc.;  RNDr. Janetta Nestorová-Dická; RNDr. Stela Csachová, PhD.
2004-06 KEGA 3/2391/04: E-learningová podpora pre univerzitnú prípravu a ďalšie vzdelávanie učiteľov Mgr. Vladimíra Tomášiková,
Mgr. Valéria Hochmuthová
2003-05 VEGA 1/0008/03: Zmeny agrorurálnych štruktúr na Slovensku v európskom kontexte doc. RNDr. Peter Spišiak, CSc.;
Mgr. Marián Kulla, PhD.; RNDr. Janetta Nestorová-Dická; RNDr. Stela Csachová, PhD., Mgr. Vladimíra Tomášiková, Mgr. Anton Fogaš
2003-05 VEGA 1/0365/03: Prírodná krajina Slovenského krasu a prejavy jej antropogénnej transformácie. doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.
prof. RNDr. Ján Košťálik, DrSc.; RNDr. Dušan Barabas, CSc.; Mgr. Vladimíra Tomášiková
2000-02 VEGA 1/7396/20:Vývoj reliéfu vo východnej časti Slovenského krasu a priľahlých častiach Volovských vrchov a Košickej kotliny doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.;
prof. RNDr. Ján Košťálik, DrSc.; RNDr. Dušan Barabas, CSc.

 

Projekty podporené štrukturálnymi fondami Európskej únie
Obdobie Názov Hlavný partner Ostatní partneri
Zodpovedný riešiteľ za Ústav geografie
2013-15 University research park TECHNICOM for inovative applications with the support of knowledge technologies Technická univerzita v Košiciach Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Prešovská univerzita v Prešove
prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD.
2013-15 National project co-financed by the ESF: Increasing the quality of education at primary and secondary schools using electronic testing Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania/ PhDr. Romana Kanovská RNDr. Stela Csachová, PhD., Mgr. Marián Kulla, PhD.
 2013-15 SOFOS - Development of knowledge and skills of the staff and students of the P. J. Šafárik University Prírodovedecká fakulta UPJŠ/ prof. RNDr. Michal Jaščur, CSc. Mgr. Michal Gallay, PhD.
2010-13 MIV - Moderné a interaktívne vzdelávanie na UPJŠ Prírodovedecká fakulta UPJŠ / doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. Mgr. Marián Kulla, PhD.
2007-08 Rozvojové projekty IKT - Spracovanie metodológie a tvorba materiálov pre e-vzdelávanie z celuniverzitného hľadiska na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta UPJŠ / doc. RNDr., Gabriela Andrejková, CSc. Mgr. Vladimíra Tomášiková
2006-09 Projekt v rámci programu LPP2006 v časti Popularizácia a vzdelávanie - LPP-0131-06 - Zvyšovanie vedomostného potenciálu Prírodovedecká fakulta UPJŠ / doc. RNDr., Gabriela Andrejková, CSc. Mgr. Vladimíra Tomášiková, Doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc., Mgr. Anton Fogaš
2006-08 ESF SOP ĽZ 2005/NP1-044 č. 11230100448 - Rozvíjanie IKT a jazykových kompetencií v príprave budúcich učiteľov prírodovedných predmetov Prírodovedecká fakulta UPJŠ / doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. Mgr. Vladimíra Tomášiková, Doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc., doc. RNDr. Peter Spišiak, CSc.
2006-08 ESF SOP ĽZ 2005 - Transformácia prírodovedných študijných programov a ich poskytovanie v anglickom jazyku Prírodovedecká fakulta UPJŠ / doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc. Doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc., Ing. Katarína Bónová, PhD., RNDr. Dušan Barabas, CSc
2004-06 ESF SOP ĽZ 2004/1-015 č. 11230220014: Vzdelávanie učiteľov prírodovedných predmetov so zameraním na IKT a moderné trendy vo vyučovaní. Prírodovedecká fakulta UPJŠ Mgr. Vladimíra Tomášiková

 

Projekty podporené UPJŠ v Košiciach (VVGS)

Obdobie Názov projektu
Zodpovedný riešiteľ a riešitelia
2016 VVGS-RP-2016-06-1 Geomorfometrická analýza stropných korýt mapovaných 3D pozemným laserovým skenovaním doc. Mgr. Michal Gallay, PhD.
2012-13 VVGS PF 2012-3: Migračné trendy a urbánny vývoj vo funkčnom mestskom regióne Košice Mgr. Ladislav Novotný, PhD.
2012-13 VVGS UPJŠ 63/12-13: Detailné modelovanie reliéfu krasovej krajiny pomocou priestorovo distribuovaných bodových údajov získaných leteckým laserovým skenovaním Mgr. Michal Gallay, PhD.;
RNDr. Ján Kaňuk, PhD.; RNDr. Alena Petrvalská, PhD.
2012-13 VVGS PF 2012-62: Modelovanie a 3D vizualizácia jaskynných chodieb s väzbou na povrch krasovej krajiny pomocou geografického informačného systému RNDr. Ján Kaňuk, PhD.;
RNDr. Alena Petrvalská, PhD.
2011 VVGS PF 37/2011/G Mapovanie zosuvov na západnom svahu masívu Heringeš v Košiciach Mgr. Michal Gallay, PhD.
2010 VVGS PF 38/2010/G Príprava príručky odbornej angličtiny pre geografov (s dôrazom na preklad slovenských geografických názvov). RNDr. Stela Csachová, PhD.
2010 VVGS PF UPJŠ 39/2010/G Využitie lokálnych metód priestorovej analýzy pre hodnotenie výškovej chyby digitálnych modelov reliéfu vysokého rozlíšenia založených na údajoch leteckého diaľkového prieskumu Zeme Mgr. Michal Gallay, PhD.
2010 VVGS PF 40/2010/G Podrobná morfometrická a štatistická analýza závrtov, tvorba mapovacieho manuálu RNDr. Alena Petrvalská, PhD.
2008 VVGS PF 11/2008/G: Vzťah endokrasových a exokrasových foriem v Slovenskom krase. RNDr. Alena Labunová
2008 VVGS PF 12/2008/G: Geografický výskum správnej a územnej štruktúry obcí na mikroregionálnej úrovni v priestore Košického samosprávneho kraja RNDr. Stela Lovacká, PhD.
2007 VVGS PF UPJŠ /012/2007/GE: Morfologické štúdium zirkónov granitoidov Braniska a Čiernej hory Ing. Katarína Bónová, PhD.
2007 VVGS PF UPJŠ /010/2007/GE: Transformácia sociálno-demografickej intraurbánnej štruktúry mesta v post-socialistickom regióne Európy RNDr. Janetta Nestorová-Dická
2006-7 VVGS UPJŠ 13/2006 - Proces redistribúcie obyvateľstva mesta Košice v poslednom medzicenzovom období. RNDr.Janetta Nestorová-Dická
2006 VVGS PF UPJŠ/018/2006/G:Návrh geografickej informačnej bázy dát krasových území na Slovensku Mgr. Vladimíra Tomášiková
2005 VVGS PF UPJŠ/010/2005/GE: Transformácia priestorovej štruktúry mesta Košíc RNDr. Janetta Dická
2005 VVGS PF UPJŠ /012/2005/GE: Demogeografický informačný systém obcí Národného parku Slovenský kras Mgr. Vladimíra Tomášiková

Kontakt

Ústav geografie

Prírodovedecká fakulta

UPJŠ  v Košiciach

Jesenná 5

040 01 Košice

48°43'43.57"S

21°14'53.80"V

na mape

 

tel.: +421-55-2342590

fax. +421-55-6222124

email: ug@upjs.sk

skupina Geografia, UPJŠ KE256px-Youtube icon.svginstagram

Kalendár

máj 2018
Po Ut St Št Pi So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Aktuality

Žiadne udalosti
Go to top