Vedúci oddelenia: kanuk_profil_2014_low_res.jpg RNDr. Ján Kaňuk, PhD.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel.: +421-55-234-2352
     
Pracovníci: doc. Mgr. Michal GALLAY, PhD.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel.: +421-55-234-2352
  hofierka_profil_2013_low_res.jpg Prof. Mgr. Jaroslav HOFIERKA, PhD.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel.: +421-55-234-2591
   sedlak_profil_2014_final_low_res.jpg

Prof. Ing. Vladimír SEDLÁK, PhD.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel.: +421-55-234-2590

 

Riešené vedecko-výskumné projekty:

 

Zahraničné vedecké granty
Obdobie Číslo a názov projektu Zodpovedný riešiteľ a spoluriešitelia za ÚGE
2016-18 SURGE: Simulating the cooling effect of urban greenery based on solar radiation modelling and a new generation of ESA sensors (kontrakt s Európskou vesmírnou agentúrou)

prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD.

doc. Mgr. Michal Gallay, PhD.; prof. Ing. Vladimír Sedlák, PhD.; RNDr. Ján Kaňuk, PhD., RNDr. Alena Gessert, PhD.

2016-20 UrbanHist (grant programu EÚ Horizon 2020 výzva Inovative Training Networks, MSCA-ITN)

Hlavný riešiteľ za FF UPJŠ:doc. PaedDr. Martin Pekár, CSc.

Riešitelia za ÚGE: prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD.; RNDr. Ján Kaňuk, PhD.

 

Vedecké granty financované agentúrami VEGA, KEGA, APVV Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
Obdobie Číslo a názov projektu Zodpovedný riešiteľ a spoluriešitelia za ÚGE
2017-19 VEGA 1/0963/17: Dynamika krajiny vo vysokom rozlíšení

doc. Mgr. Michal Gallay, PhD.

prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, RNDr. Ján Kaňuk, PhD., Ing. Katarína Bónová, PhD., RNDr. Dušan Barabas, CSc., Eduard Dvorný

2017-19 KEGA 007UPJŠ-4/2017: Globálne navigačné satelitné systémy - nová vysokoškolská učebnica z aktuálnych problematík v družicovej lokalizácii a navigácii so zameraním na multivariantný zber a spracovanie geopriestorových dát k tvorbe virtuálnych 3D modelov v geoinformatike

prof. Ing. Vladimír Sedlák, PhD.

2016-19 APVV-15-0054: Fyzikálne založená segmentácia georeliéfu a jej geovedné  aplikácie

Hlavný riešiteľ z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave: prof. RNDr. Jozef Minár, CSc. a jeho riešiteľský tím

Hlavný riešiteľ za UPJŠ v Košiciach:

doc. Mgr. Michal Gallay, PhD.
Ostatní riešitelia: prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD.; RNDr. Ján Kaňuk, PhD.

2016-18 VEGA 1/0474/16: Simulácia a dynamická vizualizácia geopriestorových procesov

prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD.;

doc.RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.; doc. RNDr. Milan Žukovič, PhD.; RNDr. Alena Gessert, PhD.; Mgr. Michal Gallay, PhD.

2014-16 VEGA č. 1/0473/14: Dynamické 3-D modelovanie urbanizovanej krajiny v rôznych rozlišovacích úrovniach

RNDr. Ján Kaňuk, PhD.

prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD.; Mgr. Michal Gallay, PhD.; Mgr. Ladislav Novotný, PhD.

2013-17 APVV-0176-12: Nové metódy priestorového modelovania pomocou laserového skenovania a 3D GIS-u (SPATIAL3D)

prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD.

doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.; Mgr. Michal Gallay, PhD.; RNDr. Ján Kaňuk, PhD.; RNDr. Dušan Barabas, CSc.; RNDr. Alena Petrvalská, PhD.

2012-14  VEGA č. 1/0272/12: Priestorové analýzy a modelovanie pre 3D GIS

prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD.

RNDr. Ján Kaňuk, PhD.; Mgr. Michal Gallay, PhD.

2012-14 KEGA č. 002PU-4/2012: Vysokoškolská učebnica geoinformatiky pre geografické študijné odbory

prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD.

RNDr. Ján Kaňuk, PhD.; Mgr. Michal Gallay, PhD.

     
Medzinárodné projekty
2013-16 COST Action TU1206: SUB-URBAN - A European network to improve understanding and use of the ground beneath our cities. http://www.cost.eu/domains_actions/tud/Actions/TU1206

Dr. Seumas CAMPBELL (British Geological Survey, Spojené kráľovstvo)

prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD., RNDr. Ján Kaňuk, PhD.

 2012-15  COST Action TU0801: Semantic enrichment of 3D city models for sustainable urban development. Projekt medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce ESF-COST European Project (European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research) http://www.cost.eu/domains_actions/tud/Actions/TU0801

Prof. Roland Billen, Université de Liège, Belgicko   

Prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD.

 

Medzinárodné projekty V4
 Obdobie Názov
Hlavný partner/zodpovedná osoba Zodpovedný riešiteľ za Ústav geografie
2016-17 GeoSpatial Summer School 2017 Palacký University, Olomouci, Czech Republic/Dr. Jakub Miřijovský prof. Jaroslav Hofierka,
Dr. Michal Gallay
2017-18 Student V4 Geoscience Conference and Meeting Gisáček VŠB-TU v Ostravě, Czech Republic / Dr. Jan Tesla prof. Jaroslav Hofierka,
Dr. Ján Kaňuk

 

Oddelenie geoinformatiky zabezpečuje tieto predmety:

  Štúdijný program
Geografia (jednoodborové štúdium)
Štúdijný program
Geografia - medziodborové štúdium
Bakalársky
stupeň
Informačno-komunikačné technológie
Planetárna geografia
Kartografia a topografia
Tematická kartografia
Topografické praktikum
Základy práce v GIS
Geografické informačné systémy
Diaľkový prieskum Zeme
Seminár k bakalárskej práci
Planetárna geografia
Kartografia a geoinformatika
Základy práce v GIS
Diaľkový prieskum Zeme
Seminár k bakalárskej práci
  Štúdijný program
Geografia (jednoodborové štúdium)
Štúdijný program
Geografia - učiteľské štúdium
Magisterský
stupeň
Aplikovaná geoinformatika
Informačné systémy o území
Priestorové analýzy a modelovanie
Open source GIS
Diplomový seminár
Informačné systémy o území
Diplomový seminár