Členstvo v profesných organizáciách

člen Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty UPJŠ
člen Rady Ústavu geografie PF UPJŠ
člen Slovenskej geografickej spoločnosti
editor vedeckého časopisu Geographia Cassoviensis
člen Komisie krajského kola Geografickej olympiády

Iné

tvorba máp v ArcGIS a MapInfo
organizácia exkurzií