Zameranie časopisu

Geographia Cassoviensis je recenzovaný vedecký časopis vydávaný dvakrát ročne Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Vychádza od roku 2007 v tlačenej i voľne dostupnej elektronickej verzii. Časopis publikuje originálne a aktuálne vedecké články, ktoré sú prínosom v oblasti geografie a ďalších príbuzných vedných disciplín. Od roku 2016 je časopis zaradený v databázach SCOPUS a ERIH PLUS - European Reference Index for Humanities and Social Sciences a od roku 2017 v databáze Emerging Sources Citation Index spravovanej spoločnosťou Clarivate Analytics.

Autorské práva a etika

Zaslaním rukopisu autor garantuje, že rukopis ani jeho podstatné časti doposiaľ neboli publikované a nie sú predmetom posudzovania v akomkoľvek inom časopise, monografii alebo inej vedeckej práci, a to v akejkoľvek jazykovej verzii. Autor sa taktiež zaručuje za pôvodnosť grafických a tabuľkových príloh, pokiaľ pri nich neodkazuje na zdroj. Autor rukopisu sa zaväzuje, že žiadna časť zaslaného rukopisu neporušuje autorské práva tretej strany. Prijatím príspevku na publikovanie prechádzajú výhradné autorské práva na vydavateľa. Ďalšie informácie viď v časti Etické princípy a zákonné pravidlá publikovania.

Pravidlá publikovania

Všetky rukopisy prechádzajú recenzným konaním u aspoň dvoch recenzentov zvolených redakčnou radou časopisu. Geographia Cassoviensis vydáva články v anglickom, slovenskom alebo českom jazyku.

Redakčná rada prijíma na posudzovanie len rukopisy, ktoré sú v súlade s pokynmi pre autorov a šablónou, ktoré sú uvedené na internetovej stránke časopisu. 

 

Redakčná rada
Pokyny pre autorov
Archív publikovaných článkov
Etické princípy a zákonné pravidlá publikovania
 
Názov časopisu: Geographia Cassoviensis
ISSN (print): 1337-6748
ISSN (online): 2454-0005
Vydavateľ: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Adresa vydavateľa: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Šrobárova 2
041 80 Košice
Redakcia: Ústav geografie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Adresa redakcie: Geographia Cassoviensis
Ústav geografie
Prírodovedecká fakulta, UPJŠ v Košiciach
Jesenná 5
040 01 Košice
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Periodicita: Dvakrát ročne (30. júna a 31. decembra)
  goegcass1