Názov: Geografia v projekte IT Akadémia
Prednášajúci:   Stela Csachová, Veronika Ondová, Ján Kaňuk
Pracovisko: Ústav geografie PF UPJŠ v Košiciach
Dátum: 08.04.2020
Čas: 11:00 - 12:00
Miesto: webinár  https://bbb.science.upjs.sk/b/rnd-wjm-2gu
Anotácia:

Národný projekt IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie (2016 – 2020) sa dostal svojimi aktivitami do širokého povedomia učiteľskej verejnosti. Prírodovedné predmety, matematika a informatika dostali cezeň priestor pre koncepčnú (obsahovú a metodickú) inováciu ako reakciu na pretrvávajúce tradičné metódy vyučovania (Mesa10 2019) brzdiace rozvoj prírodovednej gramotnosti. V projekte k dnešnému dňu participuje 496 škôl a 1379 učiteľov z 72 okresov Slovenska.
Školská geografia sa podľa viacerých štúdií za ostatných 50 rokov takmer vôbec nezmenila (Karolčík, Likavský, Mázorová 2015) a podľa analýzy jej kurikula Inštitútom vzdelávacej politiky pri MŠ SR (Rehúš 2018) by sa mala vyučovať viac bádateľsky. Bádateľsky orientovaná výučba je nosnou koncepciou riešeného projektu a v čase začiatku jeho riešenia boli dostupné len ojedinelé vyučovacie aktivity pre geografiu.
Tím geografov vytvoril 120 inovatívnych metodík pre základné a stredné školy. 242 overovateľov (učiteľov geografie) doposiaľ realizovalo 3665 overovaní metodík. Predpokladom efektívnej implementácie metodík je odborne pripravený učiteľ, ktorý je vnútorne motivovaný priniesť ich do svojej triedy. Za týmto účelom sa realizovalo niekoľko kôl vzdelávaní učiteľov, ktoré na našej univerzite absolvovalo 45 učiteľov geografie základných škôl a 28 učiteľov geografie stredných škôl. Príklady dobrej praxe sa zdieľali na 2 konferenciách pre učiteľov. Projekt o. i. priniesol aj hmotné benefity, napr. zriadenie didaktickej učebne a nákup viacerých prístrojov. Výsledky práce sa publikovali vo viacerých časopisoch domácej a zahraničnej (Csachová 2020) proveniencie.