Názov:

Zmeny recentnej sedimentácia v pozdĺžnom profile
hodnotených tokov

Prednášajúci:

RNDr. Dušan Barabas, CSc.

Pracovisko: Ústav geografie
Prírodovedecká fakulta
UPJŠ  v Košiciach
Jesenná 5
Dátum: 7.3.2018
Čas: 10:30 - 11:30
Miesto:

Seminárna miestnosť č. 207, 2. poschodie

Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
Jesenná 5, Košice

   
Anotácia prednášky:

Výskum morfometrie riečneho koryta predstavuje  nielen problém vedecký ale i problém praktický. Veľmi úzko súvisí s najpálčivejším problémom minulosti ale i posledných rokov a to problémom vybrežovania vôd.

Migrácia sedimentov v smere pozdĺžneho profilu, ako aj intenzita ukladania materiálu sú odozvou na zásahy človeka tak do koryta toku, ako aj celého povodia. Procesy vplývajúce na akumuláciu sedimentov a ich distribúciu v pozdĺžnom profile tokov zároveň formujú samotne koryto.

Cieľom prednášky je poukázať  na súčasne zmeny v distribúcií sedimentov, ovplyvnených človekom, na príklade vybraných tokov.

unnamed.png