8. Medzinárodné geografické kolokvium Danišovce 2018

Konferencia v Danišovciach je tradičným odborným podujatím, ktoré organizuje Ústav geografie každé dva až tri roky. Podujatie poskytuje možnosť zdieľať, prezentovať a diskutovať vedecký výskum geografov zo Slovenska a susedných krajín. Preferovanými jazykmi sú: angličtina, slovenčina a čeština. Tradične sa podujatie organizuje v Učebno-výcvikovom zariadení Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Danišovciach na Spiši, približne 70 km severozápadne od Košíc.

V dňoch 24. – 26. 10. 2018 sa v priestoroch učebno-výcvikového zariadenia UPJŠ a Obecného úradu v Danišovciach pri Spišskej Novej Vsi uskutočnil ôsmy ročník Medzinárodného geografického kolokvia, ktorého hlavným organizátorom bol Ústav geografie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ. Tento ročník mal aj slávnostný rozmer, pretože Ústav geografie si v tomto roku pripomína 20. výročie svojho vzniku.

Viac ako 60 účastníkov z geografických pracovísk z Bratislavy, Košíc, Ružomberka, Nitry, Brna, Olomouca, Ostravy, Liberca i Prahy ocenilo tradične vysokú odbornú, ale aj spoločenskú úroveň podujatia. Celkovo 48 konferenčných príspevkov bolo prednesených v troch sekciách – Humánna a regionálna geografia, Fyzická geografia, GIS a DPZ, a Didaktika geografie.

Počas prvého dňa kolokvia sa pod záštitou riaditeľa Ústavu geografie prof. Hofierku uskutočnilo stretnutie pri okrúhlom stole, kde prebehla otvorená diskusia na tému súčasného stavu geografie na akademických pracoviskách na Slovensku a v Česku.

Rokovací deň otvoril prof. Hofierka, ktorý zároveň predstavil súčasný vedecký a pedagogický profil Ústavu geografie PF UPJŠ. Účastníkom sa prihovorili aj Dr.h.c. prof. RNDr. Alexander Feher, DrSc., riaditeľ Ústavu fyzikálnych vied PF UPJŠ, ktorý bol v období vzniku Ústavu geografie dekanom Prírodovedeckej fakulty UPJŠ, ako aj samotní zakladatelia Ústavu geografie – prof. Ján Košťálik a doc. Zdenko Hochmuth. Slávnostný večer otvoril dekan Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.

V posledný deň sa uskutočnila exkurzia, v rámci ktorej boli účastníkom predstavené geografické pomery na rozhraní Dolného a Horného Spiša, vrátane unikátneho viacvrstvového administratívneho členenia v bývalej Spišskej župe. Exkurzia viedla najväčšou obcou bez štatútu mesta na Slovensku – Smižanmi. V Spišskom Štvrtku, bývalom centre Provincie 10 spišských kopijníkov miestny kňaz predstavil pôvodne románsky kostol sv. Ladislava a kaplnku Zápoľských – jeden z klenotov spišskej gotiky. Mestečká Vrbov a Ľubica boli predstavené ako príklady Spišských miest, ktoré boli od 15. do 18. storočia v poľskom zálohu a neskôr boli začlenené do Provincie 16 spišských miest. Tá ako samostatná administratívna jednotka pretrvala až do konca 19. storočia. Vo Vrbove bola účastníkom predstavená aj hydrológia územia, na báze ktorej v obci vzniklo známe termálne kúpalisko. Exkurzia skončila v Kežmarku, slobodnom kráľovskom meste, v ktorom boli účastníkom predstavené unikátne evanjelické kostoly aj s hrobkou grófa Imrich Tököliho.

Aj ôsmy ročník tohto kolokvia potvrdil, že ide o významné a vzhľadom na počet účastníkov, širokú škálu prezentovaných príspevkoch a možnosť osobnej interakcie medzi geografmi z mnohých pracovísk v Slovenskej i Českej republike, jedinečné a obľúbené podujatie.

 

Na stiahnutie:

Obežník

Program kolokvia

Zborník abstraktov

a

Obr. 1. V rámci otvorenia konferenčnej časti kolokvia sa účastníkom sa prihovorili aj Dr.h.c. prof. RNDr. Alexander Feher, DrSc., riaditeľ Ústavu fyzikálnych vied PF UPJŠ, ktorý bol v období vzniku Ústavu geografie dekanom Prírodovedeckej fakulty UPJŠ.

 

aa

Obr. 2. Riaditeľ Ústavu geografie prof. Hofierka účastníkom predstavil súčasný vedecký a pedagogický profil Ústavu geografie PF UPJŠ v Košiciach.

 

rokovanie

Obr. 3. Profesor Bezák z Katedry regionálnej geografie ochrany a plánovania krajiny Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave predniesol hodnotný príspevok o zmenách v gravitačnej sily Bratislavy a Košíc a dvoch jadier dvoch hlavných nodálnych regiónov SR.

 

b

Obr. 4. Časť rokovania v sekciách sa pre veľký počet účastníkov realizovala aj v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Danišovciach.

 

dekan

Obr. 5. Slávnostný večer príhovormi otovrili dekan Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD., riaditeľ Ústavu geografie prof. Mgr. Jaroslav HOFIERKA, PhD. a jeden zo zakladateľov Ústavu geografie Doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.

 

stvrtok

Obr. 6. Prehliadka horného poschodia kaplnky Zápoľských v Spišskom Štvrtku, ktorá je jedným z vrcholných diel tzv. spišskej gotiky a nesie črty Dómu sv. Štefana vo Viedni.

 

kezmarok

Obr. 7. Drevený artikulárny kostol v Kežmarku s kapacitou na sedenie 1500 ľudí bol postavený bez jediného klinca.

 

7. medzinárodné geografické kolokvium v Danišovciach 2015

6. medzinárodné geografické kolokvium v Danišovciach 2012