V AKADEMICKOM ROKU 2019/2020:

BAKALÁRSKY STUPEŇ - (Bc.)

Zimný semester:

  • Základy geografie regiónov sveta
  • Geografia cestovného ruchu a zahraničného obchodu
  • Humánna geografia (nevýrobná sféra)

Letný semester:

  • Geografia priemyslu a dopravy
  • Populačný vývoj Slovenska
  • Humánna geografia Slovenskej republiky

MAGISTERSKÝ STUPEŇ - (Mgr.)

Zimný semester:

  • Regionálna geografia, regionalizácia a taxonómia 

 

Zoznam diplomantov (Mgr. a Bc.)