Charakteristika výskumného zamerania

  • vývoj prirodzenej reprodukcie obyvateľstva
  • vývoj migrácie a migračné trendy
  • význam migrácie z hľadiska redistribúcie obyvareľstva
  • zmeny národnostnej štruktúry obyvateľstva

 

Súčasne prebiehajúce projekty
Obdobie Číslo a názov projektu úloha
2018-19 VVGS-PF-2018-782: Selektívna migrácia podľa najvyššieho dosiahnutého vzdelania vo funkčných mestských regiónoch Slovenska  zodpovedný spoluriešiteľ
2017-19

VEGA č. 1/0395/17:Centripetálne a centrifugálne procesy v transformácii regionálneho systému Slovenska

spoluriešiteľ
2017-19 Interreg V-A Slovakia-Hungary (SKHU/1601/4.1/052): Development of webGIS platformbased on big-geodata for the Tokaj Wine Region foster cross-border collaboration (TOKAJGIS) spoluriešiteľ