Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/html/administrator/components/com_imageshow/classes/jsn_is_showcasetheme.php on line 294

Profil Ústavu geografie

Ústav geografie má vyše 20-ročnú tradíciu a zameriava sa na výučbu a výskum v oblasti geografie, geoinformatiky a diaľkového prieskumu Zeme. Záujemcom o štúdium ponúka všetky tri stupne vysokoškolského vzdelávania v jednoodborovej forme, najmä so zameraním na geografiu a geoinformatiku. Medziodborové a učiteľské štúdium geografie na bakalárskom a magisterskom stupni ponúka v kombinácii s inými študijnými odbormi na Prírodovedeckej a Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach.

Výučba na ústave vychádza z medzinárodných štandardov a výsledkov vlastného výskumu, ktorý má veľmi dobrú európsku úroveň. Ústav disponuje širokou paletou moderných technológií mapovania krajiny ako sú laserové skenery a drony, ktoré využíva pri skúmaní a modelovaní krajiny vo vysokom priestorovom a časovom rozlíšení. Študenti majú možnosť aktívne pracovať s týmito technológiami a aj priamo sa podieľať na výskume, či realizovať vlastný výskum. Na ústave sa vyvíjajú nové geoinformatické metódy modelovania georeliéfu, slnečného žiarenia, teploty povrchu v meste, či povrchového toku vody najmä pre geografické informačné sytémy s otvoreným kódom (GRASS GIS).

Fyzickogeografický a sedimentologický výskum je zameraný najmä krasovú krajinu a flyšové pásmo. Tradičné zameranie je na mapovanie a výskum jaskýň a morfológiu krasovej krajiny, mineralogický a paleogeografický výskum flyšového pásma a fluviálnu geomorfológiu. V humánnej geografii to je najmä výskum obyvateľstva, jeho migrácie a ekonomickej transformácie regiónov. Didaktika geografie sa venuje najmä novým metódam vyučovania geografie na základných a stredných školách, vrátane interaktivnych foriem vyučovania s využitím najmodernejšich informačných technológií.

Leader:  kanuk_profil_2014_low_res.jpg RNDr. Ján Kaňuk, PhD.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel.: +421-55-234-2352
     
Staff: Doc.Mgr. Michal GALLAY, PhD.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel.: +421-55-234-2352
  hofierka_profil_2013_low_res.jpg Prof. Mgr. Jaroslav HOFIERKA, PhD.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel.: +421-55-234-2591
   sedlak_profil_2014_final_low_res.jpg

Prof. Ing. Vladimír SEDLÁK, PhD.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel.: +421-55-234-2590

 

Current research projects:

Research grants financed by the national agencies supported by the Ministry of education, science, research and sport of the Slovak republic
Period Project ID and title Responsible researcher and co-researchers of the Institute
2017-19 VEGA 1/0963/17: Landscape dynamics in high resolution

doc. Mgr. Michal Gallay, PhD.

prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, RNDr. Ján Kaňuk, PhD., Ing. Katarína Bónová, PhD., RNDr. Dušan Barabas, CSc., Eduard Dvorný

2017-19 KEGA 007UPJŠ-4/2017: Global navigation satellite systems - new university text book for geoinformation science prof. Ing. Vladimír Sedlák, PhD.
 2016-19  APVV-15-0054: Physically based segmentation of georelief and its geoscience application  

Principal investigator from Comenius University in Bratislava:

prof. RNDr. Jozef Minár, CSc. and his team

Principal investigator from P.J. Šafárik University in Košice:

prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD.;
Mgr. Michal Gallay, PhD.; RNDr. Ján Kaňuk, PhD.

2016-19 VEGA 1/0474/16: Simulation and dynamic visualization of geospatial processes

prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD.;

doc.RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.; doc. RNDr. Milan Žukovič, PhD.; RNDr. Alena Gessert, PhD.; Mgr. Michal Gallay, PhD.

2013-17 APVV-0176-12: New methods of spatial modeling with laser scanning data and 3-D GIS (SPATIAL3D)

prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD.

doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.; Mgr. Michal Gallay, PhD.; RNDr. Ján Kaňuk, PhD.; RNDr. Dušan Barabas, CSc.; RNDr. Alena Petrvalská, PhD.

2012-14  VEGA č. 1/0272/12: Spatial analyses and modelling for 3-D GIS

prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD.

RNDr. Ján Kaňuk, PhD.; Mgr. Michal Gallay, PhD.

2012-14 KEGA č. 002PU-4/2012: University level text book of Geographic Information Science for geographic study courses

prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD.

RNDr. Ján Kaňuk, PhD.; Mgr. Michal Gallay, PhD.

     
International projects
2016-18 SURGE: : Simulating the cooling effect of urban greenery based on solar radiation modelling and a new generation of ESA sensors (contract with the European Space Agency)

prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD.,

Doc.Mgr. Michal Gallay, PhD.; RNDr. Ján Kaňuk, PhD.; prof. Ing. Valdimír Sedlák, PhD.; RNDr. Alena Gessert, PhD.

 2016-20 UrbanHist (grant programu EÚ Horizon 2020 výzva Inovative Training Networks, MSCA-ITN)

Principal investigfator from P.J. Šafárik University in Košice:

doc. PaedDr. Martin Pekár, CSc.

Co-researchers from the Inst. of Geography:

prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD.; RNDr. Ján Kaňuk, PhD.

2013-16 COST Action TU1206: SUB-URBAN - A European network to improve understanding and use of the ground beneath our cities. http://www.cost.eu/domains_actions/tud/Actions/TU1206

Dr. Seumas CAMPBELL (British Geological Survey, Spojené kráľovstvo)

prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD., RNDr. Ján Kaňuk, PhD.

 2012-15  COST Action TU0801: Semantic enrichment of 3D city models for sustainable urban development.  http://www.cost.eu/domains_actions/tud/Actions/TU0801

Prof. Roland Billen, Université de Liège, Belgicko   

Prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD.

 

GIS Research Group covers the following subjects:

  Study course Geography
(single discipline study)
Study course Geography with other discipline
(interdisciplinary study)

Bachelor

level

(BSc.)

Introduction to Cartography
Topographic mapping course
Intorduction to GIS
Geographic Information Systems
Open Source GIS

Cartography and geoinformatics
Intorduction to GIS
Methods of Remote Sensing

 

  Study course Geography
(single discipline study)
Study course Geography with other discipline (interdisciplinary study)

Master

level

(MSc.)

Land Information Systems
Unmanned Aerial Vehicles (UAV)
Spatial analyses and modelling
Methods of Remote Sensing
Terrestrial laser Scanning
Generating of digital 3D models
Global navigation satellite systems
Land Information Systems
Methods of Remote Sensing
Vedecké granty financované agentúrami VEGA, KEGA, APVV Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
Obdobie Číslo a názov projektu Zodpovedný riešiteľ a spoluriešitelia za ÚGE

2017-19

VEGA 1/0963/17: Dynamika krajiny vo vysokom rozlíšení

doc. Mgr. Michal Gallay, PhD.

prof. Mgr. Jaroslav Hofierka,PhD., RNDr. Ján Kaňuk, PhD., Ing. Katarína Bónová, PhD., RNDr. Dušan Barabas, CSc., Eduard Dvorný

2016-19

VEGA 1/0474/16: Simulation and dynamic visualization of geospatial processes

prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD.;

doc.RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.; doc. RNDr. Milan Žukovič, PhD.; RNDr. Alena Gessert, PhD.; Mgr. Michal Gallay, PhD.

2016-18 APVV SK-CN-2015-0030: Comparative study on the karst carbon cycle and carbon sink coupling with the ecological rehabilitation under China subtropic and Slovakia temperate zones

RNDr. Alena Gessert, PhD.,

doc.RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc., Mgr. Michal Gallay, PhD., Mgr. Veronika Straková

2013-17 APVV-0176-12: New methods of spatial modeling with laser scanning data and 3-D GIS (SPATIAL3D)

prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD.;
doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.; Mgr. Michal Gallay, PhD.; RNDr. Ján Kaňuk, PhD.; RNDr. Dušan Barabas, CSc.; RNDr. Alena Petrvalská, PhD.

2009-11 VEGA 1/0161/09: Morfológia a genéza predkvartérnych jaskynných systémov Západných Karpát doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.;
RNDr. Dušan Barabas, CSc.; RNDr. Alena Petrvalská, PhD.; Ing. Katarína Bónová, PhD.; Mgr. Michal Gallay, PhD.
2007-09 VEGA 1/4031/07 - Mikrostavba a zmeny chemizmu v strižných zónach na styku gemerika s veporikom Čiernej hory Ing. Roman Farkašovský, PhD.
Ing. Katarína Bónová, PhD.
2006-08 VEGA 1/3062/06: Regionalizácia a geografická informačná báza dát krasových území na Slovensku. doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.;
prof. RNDr. Ján košťálik, DrSc.; RNDr. Dušan Barabas, CSc.;  Mgr. Marián Kulla, PhD.; Ing. Katarína Bónová, PhD.; Mgr. Vladimíra Tomášiková; Mgr. Alena Petrvalská, Mgr. Anton Fogaš
2003-05 VEGA 1/0365/03: Prírodná krajina Slovenského krasu a prejavy jej antropogénnej transformácie. doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.
prof. RNDr. Ján Košťálik, DrSc.; RNDr. Dušan Barabas, CSc.; Mgr. Vladimíra Tomášiková
2000-02 VEGA 1/7396/20:Vývoj reliéfu vo východnej časti Slovenského krasu a priľahlých častiach Volovských vrchov a Košickej kotliny doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.
prof. RNDr. Ján Košťálik, DrSc.; RNDr. Dušan Barabas, CSc.
     
 Vedecké granty financované UPJŠ a Prírodovedeckou fakultou UPJŠ v Košiciach
2010 VVGS PF 40/2010/G Podrobná morfometrická a štatistická analýza závrtov, tvorba mapovacieho manuálu RNDr. Alena Petrvalská, PhD.
2008  VVGS PF 11/2008/G: Vzťah endokrasových a exokrasových foriem v Slovenskom krase.  RNDr. Alena Labunová
2007 VVGS PF UPJŠ /012/2007/GE: Morfologické štúdium zirkónov granitoidov Braniska a Čiernej hory Ing. Katarína Bónová, PhD.
Leader: Prof. RNDr. Peter SPIŠIAK, CSc.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel.: +421-55-234-2563
     
Staff: RNDr. Stela CSACHOVÁ, PhD.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel.: +421-55-234-2255
    Mgr. Marián KULLA, PhD.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel.: +421-55-234-2563
   dicka RNDr. Janetta NESTOROVÁ-DICKÁ, PhD.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel.: +421-55-234-2255
    Mgr. Ladislav NOVOTNÝ, PhD.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel.: +421-55-234-2353
   pregi Mgr. Loránt PREGI
lorant.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel.: +421-55-234-2353

Recent projects:

Research grants financed by the national agencies supported by the Ministry of education, science, research and sport of the Slovak republic

Period Project ID and title
Responsible researcher and co-researchers of the Institute
2017-19 VEGA 1/0395/17: Centripetal and centrifugal proceses in transformation of the regional system  of Slovakia

Mgr. Ladislav Novotný, PhD.

prof. RNDr. Peter Spišiak, CSc., Mgr. Marián Kulla, PhD., RNDr. Janetta Nestorová-Dická, PhD., RNDr. Stela Csachová, PhD., Mgr. Loránt Pregi

2012-14 VEGA 1/1247/12: Socioeconomically and culturally underexposed rural landscape as a phenomenon of activization in human geography prof. RNDr. Peter Spišiak, CSc.;
Mgr. Marián Kulla, PhD.; RNDr. Janetta Nestorová-Dická; RNDr. Stela Csachová, PhD., RNDr. Viktória Kandráčová, PhD; RNDr. Katarína Kozáková, PhD.; Mgr. Ladislav Novotný, PhD.
     

Human Geography and Regional Geography Research Group covers the following subjects

  Study course Geography
(single discipline study)
Study course Geography with other discipline
(interdisciplinary study)

Bachelor

level

(BSc.)

Introduction to Geography
Regional Geography, Regionalization and Taxonomy
Geography of Population and Demography
Geography of Industry and Transport
Geography of Settlements
Urban Planning and Development
Geography of Tourism and International Trade
Microgeography
Geography of Agriculture
Human Geography of Europe
Human Geography of the Slovak Republic
Human Geography Excursion
Cultural Geography
Geography of Main World Macro-Regions
Medical Geography
World Population Development
Introduction to Geography
Geography of Population and Settlements
Human geography (Production Systems)
Human geography (Non-production Systems)
Mapping Course from Human Geography
Human Geography of the Slovak Republic
Geography of Selected World Regions
Human Geography Excursion
Population Development of Slovakia
Rural Geography
Geography of Public Administration
     

Master

level

(MSc.)

Prognostics
Comparative Geography of Slovak Regions
Microgeography
Geography of Public Administration
Economic Geography of Slovakia
Rural Geography
Social Geography
Population Development of Slovakia
Geography of Selected World Regions
Human Geography of Non-production Activities
Complex Socioeconomic Regionalisation
Geography of the Czech Republic
Urban geography
Globalisation and World Integration Trends
Regional Geography of Asia
Regional Geography of Europe
Regional Geography of Americas
Regional Geography of the Czech Republic
Cultural Geography
Regional Geography of Africa and Australia
Urban Geography
Political Geography and Geopolitics
Geographical Systems of Non-Productive Acitivities
Complex Socioeconomic Regionalisation
Medical Geography
World Population Development
Methodology of Geography Teaching
Geography Teaching Seminar
New Trends in Geography Teaching
Geography of Religions
Leader: Doc. RNDr. Zdenko HOCHMUTH, CSc.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel.: +421-55-234-2590
     
Staff: barabas profil RNDr. Dušan BARABAS, CSc.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  bonova-katarina Ing. Katarína BÓNOVÁ, PhD.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  RNDr. Alena GESSERT, PhD.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Current research projects:

Research grants financed by the national agencies supported by the Ministry of education, science, research and sport of the Slovak republic
Period Project ID and title Responsible researcher and co-researchers of the Institute
2017-19 VEGA 1/0963/17: Landscape dynamics in high resolution

doc. Mgr. Michal Gallay, PhD.

prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, RNDr. Ján Kaňuk, PhD., Ing. Katarína Bónová, PhD., RNDr. Dušan Barabas, CSc., Eduard Dvorný

2016-18 APVV SK-CN-2015-0030: Comparative study on the karst carbon cycle and carbon sink coupling with the ecological rehabilitation under China subtropic and Slovakia temperate zones

RNDr. Alena Gessert, PhD.,

doc.RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc., Mgr. Michal Gallay, PhD., Mgr. Veronika Straková

2013-17 APVV-0176-12: New methods of spatial modeling with laser scanning data and 3-D GIS (SPATIAL3D) Prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD.;
doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.; Mgr. Michal Gallay, PhD.; RNDr. Ján Kaňuk, PhD.; RNDr. Dušan Barabas, CSc.; RNDr. Alena Petrvalská, PhD.;
2012-14 VEGA 1/1251/12: Specifics of geomorphological evolution of the eastern part of the Slovak karst. doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.;
RNDr. Dušan Barabas, CSc.; RNDr. Alena Petrvalská, PhD.; Ing. Katarína Bónová, PhD.; Mgr. Michal Gallay, PhD., RNDr. Ján Kaňuk, PhD.
     
International projects
2012-15 OTKA (Maďarsko) 104811: Complex (physical- and human geographical) comparative analysis of karst and non karst landscapes from the viewpoint of modern environmental possibilism

Dr. László Mari (ELTE Budapešť)  

RNDr. Alena Petrvalská, PhD.

 

Physical Geography Research Group covers the following subjects

  Study course Geography
(single discipline study)
Study course Geography with other discipline
(interdisciplinary study)

Bachelor level
(BSc.)

Geology and petrography
Meteorology and Climatology
Geological excursion
Geomorphology
Hydrology and Hydrogeography
Pedology and Pedogeography
Physical Geography mapping course
Biogeography
Physical Geography excursion
Physical Geography of Slovak Republic
Regional Geography of Europe (Physical Geography)
Geoecology
Endogenne geological processes
Introduction to Karsology and Spelaeology
Geology and petrography
Geomorphology
Geological excursion
Physical geography 1
Physical geography 2
Physical Geography excursion
Regional Geography of Slovakia (Physical Geography)
Geoecology
Landscape in the Quarternary
Geography and environment 1
Hydrologické praktikum
Endogenne geological processes
Introduction to Karsology and Spelaeology

     
Master level
(MSc.)
Landscape in the Quarternary
Physical geography of continents and oceans
Geography and environment 1
Mineral reseources – geological and environmental relations
Natural threats and risks
Geography and environment 2
Territorial systems of ecological stability
Selected methods of field survey
Landscape-ecological planning
Regional Geography of Europe (Physical Geography)

Calendar

January 2021
M T W T F S S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Aktuality

No events
Go to top