Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/html/administrator/components/com_imageshow/classes/jsn_is_showcasetheme.php on line 294

Prehľad publikačnej činnosti (stav k 1. 10. 2019):

ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch

 • PREGI, L., NOVOTNÝ, L. (2019). Selective migration of population in functional urban regions of Slovakia. Journal of Maps, 15(1), 94-102. (PDF)

ADF - Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

 • NOVOTNÝ, L., KULLA, M., PREGI, L., CSACHOVÁ, S. (2019). Economic Transformation of Post-Socialist Small Towns: Case Stufy of the Lowe Spiš Region, Slovakia. DETUROPE, 11(1), 21-41. (PDF)
 • NOVOTNÝ, L., PREGI, L. (2018). Visualizaton of migration using spatial interpolation method in Hungary and Slovakia. Regional Statistics, 8(2), 184-188. (PDF)
 • PREGI, L. (2018). A magyarországi közoktatásban részt vevő szlovák állampolgárok területi megoszlása. Területi statisztika, 58(2), 151–176. (PDF)
 • NOVOTNÝ, L., CSACHOVÁ, S., KULLA, M., NESTOROVÁ-DICKÁ, J., PREGI, L. (2016). Development trajectories of small towns in East Slovakia. European Countryside8(4), 373-394. (PDF)
 • NOVOTNÝ, L., PREGI, L. (2015). Changes in ethnic structure of population in the light of recent trends of migration and natural reproduction. Geographica Pannonica, 19(4), 194-211(PDF)

ADN - Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

 • NOVOTNÝ, L., PREGI, L. (2017). Selective migration of population subgroups by educational attainment in the urban region of Bratislava. Geeografický časopis69 (1), 21-39. (PDF) 
 • NOVOTNÝ, L., PREGI, L. (2016). Vplyv vnútroregionálnej migrácie a prirodzenej reprodukcie obyvateľstva na zmeny jeho štruktúry podľa religiozity. Geographia Cassoviensis, 10 (1), 47-69. (PDF)

AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

 • NOVOTNÝ, L., PREGI, L. (2019). Región len pre mladých a vzdelaných? Selektívna migrácia vo funkčnom mestskom regióne Bratislava podľa veku a vzdelania. In Šveda, M., Šuška, P. eds. SuburBAnizácia: Ako sa mení bratislavské zázemie? Bratislava (Geografický ústav SAV), 134-157. (PDF)

 AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií

AFH - Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií

Štatistika kategórií publikačnej činnosti: 
ABD: 1
ADC: 1
ADF: 1                                                                                                       
ADM: 5             
ADN: 2                     
AFD: 1                                                                                
AFG: 2                                                                                   
AFH: 5                                                                              
CELKOM: 18           
   
Štatistika ohlasov: 
Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS: 4
Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS: 4
Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch: 2
Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch: 5
CELKOM: 15

                                                                                                                                                         

 

Iné

operačné systémy: MS WINDOWS
ArcGIS, Corel

 

 

V AKADEMICKOM ROKU 2019/2020:

BAKALÁRSKY STUPEŇ - (Bc.)

Zimný semester:

 • Základy geografie regiónov sveta
 • Geografia cestovného ruchu a zahraničného obchodu
 • Humánna geografia (nevýrobná sféra)

Letný semester:

 • Geografia priemyslu a dopravy
 • Populačný vývoj Slovenska
 • Humánna geografia Slovenskej republiky

MAGISTERSKÝ STUPEŇ - (Mgr.)

Zimný semester:

 • Regionálna geografia, regionalizácia a taxonómia 

 

Zoznam diplomantov (Mgr. a Bc.)

Charakteristika výskumného zamerania

 • vývoj prirodzenej reprodukcie obyvateľstva
 • vývoj migrácie a migračné trendy
 • význam migrácie z hľadiska redistribúcie obyvareľstva
 • zmeny národnostnej štruktúry obyvateľstva

 

Súčasne prebiehajúce projekty
Obdobie Číslo a názov projektu úloha
2018-19 VVGS-PF-2018-782: Selektívna migrácia podľa najvyššieho dosiahnutého vzdelania vo funkčných mestských regiónoch Slovenska  zodpovedný spoluriešiteľ
2017-19

VEGA č. 1/0395/17:Centripetálne a centrifugálne procesy v transformácii regionálneho systému Slovenska

spoluriešiteľ
2017-19 Interreg V-A Slovakia-Hungary (SKHU/1601/4.1/052): Development of webGIS platformbased on big-geodata for the Tokaj Wine Region foster cross-border collaboration (TOKAJGIS) spoluriešiteľ

 

 

Mgr. Loránt PREGI
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Pracovné zaradenie: doktorand
Téma:
Simulácia a dynamická vizualizácia selektívnej
migrácie obyvateľstva v urbánnych regiónoch
Slovenska.
Školiteľ: Prof. RNDr. Peter SPIŠIAK, CSc.
Adresa: Oddelenie humánnej a regionálnej  geografie
Ústav geografie
Prírodovedecká fakulta
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Jesenná 5
040 01 Košice
Miestnosť: SJ2075
Telefón: +421-55-234-2353
Konzultačné hodiny:  Utorok 9:00 - 11:00

Calendar

January 2021
M T W T F S S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Aktuality

No events
Go to top