Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/html/administrator/components/com_imageshow/classes/jsn_is_showcasetheme.php on line 294

Členstvo v profesných organizáciách

člen Slovenskej geografickej spoločnosti (2006-2012)
 
 
 
 

Študijné pobyty a stáže

2005: Würzburg (Nemecko)
 
 

Iné

operačné systémy: MS WINDOWS, LINUX
tvorba web-stránok
 
Prehľad publikačnej činnosti (stav k 10.9.2013)
ADF - Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch  
AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách  
AFH - Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií  
AED - vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
 
   
   
   
 
Vybrané publikované práce:
  • COMPĽOVÁ M., 2010: The identification of geoproducts in the village of Jakubany as a basis for geotourism development. Acta Geoturistica, I, 1. Technická univerzita, FBERG, Košice. s. 51 - 56, ISSN 1338-2292.
  • COMPĽOVÁ M., 2011: Využitie metódy CLIL vo vyučovaní geografie na základných školách. Geographia Cassoviensis, V, 1. UPJŠ, Prírodovedecká fakulta, Košice. s. 18 - 24, ISSN 1337 - 6748.
  • COMPĽOVÁ M., 2010: Nevyužité Ľubovnianske kúpele pre rekreačný turizmus. Zborník vedeckých prác doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov "Mladí vedci 2012". Univerzita Konštantína Filozofa, Fakulta humanitných a prírodných vied, Nitra. s. 436 - 441 (CD verzia).
  • RYBÁR P., COMPĽOVÁ M., 2011: A geotourism development as a process of transformation of the military district Javorina. Acta Geoturistica,I, 2. Technická univerzita, FBERG, Košice. s. 29 - 40, ISSN: 1338-2292.
  • ROSIČ, M., COMPĽOVÁ M., 2006: Perspektívy vývoja počtu obyvateľov v okrese Stará Ľubovňa pre rok 2010 na základe vývoja v rokoch 1869 - 2001.Folia geographica 10. Prírodné vedy. Prešovská univerzita, Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešov. s. 434 - 442, ISSN 1336-6157. 

  • ROSIČ, M., COMPĽOVÁ M., 2006: Vývoj osídlenia a územno - správneho členenia okresu Stará Ľubovňa od 9. storočia po súčasnosť. Folia geographica 10. Prírodné vedy. Prešovská univerzita, Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešov. s. 443 - 454, ISSN 1336-6157.
  • KULLA M., COMPĽOVÁ M., 2004: Súčasný stav a perspektívy rozvoja cestovného ruchu v oblasti Gombaseckej jaskyne. Zborník príspevkov GEOTOUR 2004, Technická univerzita, FBERG, Ústav podnikania a cestovného ruchu, katedra geopropagácie, Košice. s. 85 - 91. 

 

 

 

 

 

 

BAKALÁRSKY STUPEŇ - (Bc.)

  • Planetárna geografia

MAGISTERSKÝ STUPEŇ - (Mgr.)

  • Fyzická geografia pevnín a oceánov 

Zoznam diplomantov (Mgr. a Bc.)

Lucia Vagašová (2013, Mgr.) - Netradičné formy cestovného ruchu v Tatranskom regióne cestovného ruchu s dôrazom na subregión Vysoké Tatry
Andrea Hanáková (2013, Mgr.) - Netradičné formy cestovného ruchu s dôrazom na Couchsurfing
Matej Kováč (2013, Bc.) - Využívanie interaktívnych technológií vo vyučovaní geografie
Miroslava Mezovská (2013, Bc.) - Rozvoj kľúčových kompetencií z geografie prostredníctvom matematických úloh z geografického prostredia
Jozef Pokrivčák (2013, Bc.) - Realizačné činitele ako bariéry rozvoja vybraných stredísk cestovného ruchu v Košickom kraji
Lucia Takáčová (2012, Bc.) - Popularizácia vyučovania geografie prostredníctvom využívania interaktívnych technológií so zameraním na interaktívnu tabuľu
Jana Kamenická (2012, Mgr.) - Priestorové rozšírenie aquaparkov na Slovensku
Michaela Novákova (2012, Mgr.) - Analýza prímestskej rekreácie mesta Košice a jeho okolia
Dávid Hajduk (2011, Bc.) - Nové formy rozvoja cestovného ruchu na Slovensku - geoparky
Jana Mišková  (2011, Bc.) - Identifikácia geosites na území východného Slovenska s možnosťou využitia pre cestovný ruch
Lucia Vagašová (2011, Bc.) - Populárizácia výučby geografie prostredníctvom geografických exkurzií
 
 
 
 
 
 

Charakteristika výskumného zamerania

  • cestovný ruch
 
Ukončené projekty
2009-11

OPV-2008/1.1/03-SORO, ITMS 26110130300: Premena tradičnej školy na modernú

spoluriešiteľ
2006-08

SOP ĽZ-2005, ITMS 11230100153: Tvorba a použitie matematických úloh podporujúcich rozvoj kľúčových kompetencií a matematickej gramotnosti pre reálny život

 spoluriešiteľ
     
complova RNDr. Martina COMPĽOVÁ, PhD.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Pracovné zaradenie: vysokoškolský učiteľ,
výskumný pracovník
Adresa:

Oddelenie humánnej a regionálnej geografie
Ústav geografie

Prírodovedecká fakulta
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Jesenná 5
040 01 Košice

Miestnosť:  208
Telefón: +421-55-234-2352
   
   CURRICULUM VITAE

Calendar

January 2021
M T W T F S S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Aktuality

No events
Go to top