Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/html/administrator/components/com_imageshow/classes/jsn_is_showcasetheme.php on line 294

Členstvo v profesných organizáciách

členka SGS pri GÚ SAV v Bratislave
členka SŠaDS v Bratislave
 Okresný výbor sociálnej inklúzie
 
 

Študijné pobyty a stáže

2007 - Slovenský inštitút a Mestské múzeum Varšava
1997, 1999 - Lodzska univerzita Poľsko
1991 - UK Bratislava
1988 - Karlova univerzita Praha

Iné

 
 
 
Prehľad publikačnej činnosti (stav k 10.9.2013)
AAB - vedecké monografie vzdané v domácich vzdavateľstvách

1

ABB - Štúdie v časopisoch a zboríkoch charakteru vedeckej monografie vydané v domácich vydavateľstvách

        1 

 ACC - Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách

 1 

ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch  0 
ADE - Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch 4
ADF - Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch   12 
AEC - vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 3
AED -vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 12
AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií
AFH - Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií   6 
BAB - odborné knižné práce vydané v domácich vydavateľstvách 4
BCB - učebnice pre základné a stredné školy 1
BCK - kapitoly v učebniciach a učebných textoch 3
BDE - Odborné práce v nekarentovaných zahraničných časopisoch 4
BDF - odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch 14
BEF - odborné práce v nerecenzovaných domácich zborníkoch 2
BGG - štandardy, normy, odporúčania 8
FAI - redakčné a zostavovateľské práce 2
GAI - Výskumné štúdie a priebežné správy 4
GII - rôzne publikácie a dokumenty , ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií 45

 

 
Vybrané publikované práce:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • .
 

BAKALÁRSKY STUPEŇ - (Bc.)

 • Geografia malého regiónu
 • Kultúrna geografia
 • Medicínska geografia
 • Populačný vývoj sveta
 • Geografia poľnohospodárstva
 • Mapovací kurz z humánnej geogrfaie
 • Exkurzie z humánnej geografie
 • Vedenie záverečných prác

MAGISTERSKÝ STUPEŇ - (Mgr.)

 • Geografia a životné prostredie I.
 • Geografia a životné prostredie II.
 • Geografické systémy nevýrobných aktivít
 • Kultúrna geografia
 • Medicínska geografia
 • Populačný vývoj sveta
 • Rurálna geografia

Zoznam diplomantov (Mgr. a Bc.) - roky 2006-2013 

Klučárová Helena (2013, Bc.): Rozmiestnenie sakrálnych a cirkevných objektov a inštitúcií v Košiciach a ich regionálno – teritoriálna pôsobnosť.

Melník Ján (2013, Bc): Komplexná geografia obce Veľká Lomnica.

Derevjaníková Anna (2013, Mgr.): Komplexná geografia obce Jarabina.

Gorzad Zbigniew (2013, Mgr.): Intraurbánny vývoj a štruktúra mesta Stropkov.

Korenková Lucia (2013, Mgr.): Komparatívna analýza cestovateľských skúseností študentov geografie v regiónoch Slovenska.

Feďová Laura (2012, Bc.):

Hicová Alena (2012, Bc.): Komplexná geografická analýza pohraničných obcí okresov Svidník, Stropkov a Medzilaborce.  

Hodorová Katarína (2012, Bc.): Periférne obce okresu Humenné, ich súčasná a perspektívna funkcia.

Kovácsová Monika (2012, Mgr.): Demografická analýza Mikroregiónu pramene Hornádu a Čierneho Váhu.

Nagy Zoltán (2012, Mgr.): Populačne upadajúce vidiecke obce Košického kraja.

Šimková Martina (2012, Mgr.): Vývoj, pohyb a štruktúra obyvateľstva miest Prešovského kraja (komparatívna analýza).

Šemráková Antónia (2012): Komplexná geografická charakteristika mikroregiónu Ružín.

Želonková Dominika (2012, Mgr.): Potenciál cestovného ruchu v cezhraničnom regióne Pienin.

Dluhý Pavol (2011, Mgr.): Mikrogeografia mesta Spišská Stará Ves.

Korenková Lucia (2011, Bc.): Cestovateľský obzor, skúsenosti a predsavzatia študentov geografie.

Liptáková Eva (2011, Mgr.): Potenciál kultúrno-historického cestovného ruchu koridoru Košice - Prešov.   

Popovec Michal (2011, Bc.): Geografická charakteristika obce Čirč.

Kovácsová Monika (2010, Bc.): Demogeografická charakteristika obce Šuňava.

Nagy Zoltán (2010 , Bc.): Upadajúce obce Košického kraja.

Šimková Martina (2010, Bc.): Demografická analýza miest Prešovského kraja.

Želonková Dominika (2010, Bc.):  Potenciál cestovného ruchu v regióne Pieniny - Zamagurie.

Bednárová Denisa (2008, Mgr.): Mikrogeografia obce Betliar.

Liptáková EVa (2009, Bc.): KUltúrne a historické predpoklady turizmu tranzitného regiónu medzi Košicami a Prešovom.  
Tresová Antónia (2009, Bc.): Komplexná geografická charakteristika mikroregiónu Ružín.

Dluhý Pavol (2008, Bc.): Geografická charakteristika mesta Spišská Stará Ves.

Hudáková Michaela (2008, Bc.): 

Kozel Peter (2008, Bc.): Predpoklady regiónu Hornej Idy pre rozvoj so zameraním na vidiecku turistiku.

Bednárová Denisa (2008, Mgr.):  Mikrogeografia obce Betliar.  

Blažovská Silvia (2008): Mikrogeografia obce Ľubotín.

Blažovská Silvia (2006, záverečná práca doplnkového štúdia):  Mikrogeografia obce Ľubotín.

Minčáková Jana (2006, záverečná práca doplnkového štúdia): Komplexná geografická charakteristika obce Kurima. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Charakteristika výskumného zamerania

 • zber časopriestorových dát o rómskej komunite na (východnom) Slovensku
 • teoretická a terénna práca na problematike priestorovej lokácie subkultúr mládeže (so špecifickým zreteľom na graffiti)
 • terénne mapovanie a monitoring, štatistická databáza o ekonomických aktivitách v podhodnotenom rurálnom pristore (východného) Slovenska
 • príprava databázy k problematike demogeografických špecifík a komparácie východoslovenských miest a mikroregiónov
Súčasne prebiehajúce projekty
Obdobie Ćíslo a názov projektu úloha
 2011-2014  VEGA 1/1247/12: "Socioekonomicky a kultúrne podexponovaná rurálna krajina ako fenomén aktivizáciu pre humánnu geografiu" spoluriešiteľ
Ukončené projekty
 2009-2011 HUSK (SR - Maďarsko) 0801/1.6.1/0003 "Učme sa jeden od druhého ! - Tunuljunk egymástól !". spoluriešiteľ
2009-10 VEGA č. 1/0088/08: Súčasný stav a perspektívy vývoja humánnogeografických štruktúr v Košickom kraji.  spoluriiešiteľ
2007-2011 VEGA č. 1/175/09: Rozvoj mikroregionálnych rurálnych štruktúr Slovenska s podporou lokálnej  a regionálnej  samosprávy.  spoluriešiteľ
2005-07 VEGA 1 2024/05: "Osobitosti vývoja a priestorová diferenciácia humánno-geografických štruktúr v regióne Košíc"  spoluriešiteľ
2005-2007

KEGA 3/3002/05: "Inovácia geografického vzdelávania so zameraním na miestny región v kontexte celoživotného vzdelávania  učiteľov ZŠ a SŠ"

 spoluriešiteľ

 

2003-2005

VEGA  č. 1/0367/03: "Vývojové tendencie regionálnych komplexov východného Slovenska v období globalizácie a transformácie slovenskej spoločnosti a ich potenciál pre ďalší rozvoj" 

 Spoluriešiteľ

2003-2005

Grant AC/821/: "Štúdium etnických špecifík rómskeho etnika  zo sociálneho, antropologického, zdravotného, kriminologického a výchovno-vzdelávacieho aspektu" 

Spoluriešiteľ 

 2000-2002

VEGA č. 1/756/20: "Transformačné procesy  sídelných štruktúr východného Slovenska v ostatnom decéniu"

 spoluriešiteľ

1999-2001

 Inštitucionálny projekt "Východné Slovensko z aspektu transformácie sídelných štruktúr" č. p. 7/FÚ/1999

 spoluriešiteľ

 1997-1999

 VEGA č. 1/4345/97: "Transformácia priestorovej štruktúry urbánnej krajiny Prešova ako rezultát celospoločenských zmien v poslednom decéniu" 

 spoluriešiteľ

1996-1998

 Inštitucionálny projekt č. p. 5/FÚ/96 "Geografické aspekty transformácie štruktúry urbánnej a rurálnej krajiny

 spoluautor

1993-1995

 Inštitucionálny projekt č. p. A-36-III "Geografická štruktúra vybraných regiónov z aspektu ich racionálnej exploatácie, ochrany životného prostredia a kvality života"

 spoluriešiteľ

1991-1993

 VEGA č. A-36/III "Geograficko-ekologické hodnotenievybraných území východného Slovenska".

 spoluriešiteľ

1986-1990

 ŠPZV II-7-4/04 "Evaluácia krajinných prvkov a ich funkčnosť v životnom prostredí (modelové územie Vranov nad Topľou)

 spoluriešiteľ

  

 kandracova RNDr. Viktória KANDRÁČOVÁ, PhD.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Pracovné zaradenie: vysokoškolský učiteľ,
výskumný pracovník
Adresa:

Oddelenie humánnej a regionálnej geografie
Ústav geografie
Prírodovedecká fakulta
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Jesenná 5
040 01 Košice

Miestnosť:  219 a
Telefón: +421-55-234-2352
   
   CURRICULUM VITAE

Calendar

January 2021
M T W T F S S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Aktuality

No events
Go to top