Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/html/administrator/components/com_imageshow/classes/jsn_is_showcasetheme.php on line 294

Členstvo v profesných organizáciách

člen Slovenskej geografickej spoločnosti
člen krajskej komisie Geografickej olympiády
 

Študijné pobyty a stáže

Lublin, Poľsko (2012)
 
 

Iné

 
Prehľad publikačnej činnosti (september 2013)
ADF - Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch 3

AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch,      monografiách

3
AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 2
AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií 2
AFH - Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií 3
 
Vybrané publikované práce:
 • KOZÁKOVÁ, K., 2011: Typizácia okresov Prešovského kraja z aspektu vybraných  
  ekonomických ukazovateľov v rokoch 2002 a 2006. Geografia Cassoviensis, UPJŠ Košice, 5, 1, s. 67-72, ISSN 1337-6748   
 • KOZÁKOVÁ, K., MINTÁLOVÁ, T., 2008: Typizácia  okresov Prešovského kraja
  podľa  dosiahnutej  úrovne  ekonomického rozvoja (Types of districts  in the Prešov
  region according to the  level  of  the  socio-economic  development). GEOGRAPHY
  in Czechia and Slovakia, Theory and Practice at the Onset of 21st Century. Masaryk
  University, Brno, s. 227 - 233, ISBN 978-80-210-4600-9
 • KOZÁKOVÁ, K., 2007: Globalizácia a jej vplyv na regionálny rozvoj  Slovenska
  (Globalization and its influence on the regional development in Slovakia). VIII. vedecká 
  konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. FPV UKF Nitra, 18.- 19.apríl 2007, s. 493 - 496, ISBN 978-80-8094-106-2
 • MINTÁLOVÁ, T., KOZÁKOVÁ, K., 2007: Development potential and barriers of
  the communities of the Studena dolina  micro -  region. VI polsko-czesko-słowackie
  seminarium geograficzne (XVII polsko-czeskie seminarium geograficzne). Poľsko -  
  Kruklanki, 11. - 15.6.2007
 • KOREC, P., KOZÁKOVÁ, K., 2006: Geografická podmienenosť regionálneho vývoja  
  Slovenska v období spoločenskej transformácie. Folia Geographica, Prešovská univerzita, s. 250-265, ISSN 1336-6157 
 

BAKALÁRSKY STUPEŇ - (Bc.)

 • Úvod do geografie
 • Geografia obyvateľstva a sídel
 • Geografia sídel
 • Humánna geografia Slovenska

MAGISTERSKÝ STUPEŇ - (Mgr.)

 • Miestna krajina a mikroregión
 • Sociálna geografia
 • Globalizácia, svetové integračné trendy

Zoznam diplomantov (Mgr. a Bc.)

Baranová Andrea (2014, Mgr.) - Fenomén exkurzie so špecifickým zreteľom na kultúrne dedičstvo a jeho aplikácia na gymnáziách Zemplína

Kiša Ondrej (2014, Mgr.) - Geografická analýza rómskych osád v okresoch Levoča, Gelnica a Spišská Nová Ves

Petrovská Alena (2014, Mgr.) - Komparácia vzťahov nezamestnanosti a vybraných demografických ukazovateľov v okresoch Košického, Prešovského a Trnavského kraja    v rokoch 2005 a 2012  

Sekletárová Beáta (2014, Mgr.) - Hodnotenie kvality života v obci Zalužice

Palenčárová Daniela (2013, Mgr.) - Špecifiká edukačného procesu rómskych žiakov vo vybraných obciach Regionálneho združenia Hornád a mestskej časti Luník IX

Palenčárová Lucia (2013, Mgr.) - Kultúrne dedičstvo ako predpoklad cestovného ruchu Košického kraja

Krokker Milan (2012, Mgr.) - Analýza  strategicko-bezpečnostnej situácie vo východnej Ázii
 
Raková Ivana (2014, Bc.) - Legálne graffiti v meste Košice
Šulkovská Barbora (2014, Bc.) - Zamestnanosť obyvateľstva v meste Stará Ľubovňa
Peter Demčák (2013, Bc.) - Analýza rómskych osád v južnej časti okresu Vranov nad Topľou
Peter Kubík (2013, Bc.) - Bezdomovectvo v meste Košice
Michaela Šimonová (2013, Bc.) - Pamiatky UNESCO na Slovensku
Andrea Baranová (2012, Bc.) - Kultúrne dedičstvo ako predpoklad cestovného ruchu Zemplína
Ondrej Kiša (2012, Bc.) - Rómovia v okrese Levoča
Alena Petrovská (2012, Bc.) - Vzťah nezamestnanosti a vybraných demografických ukazovateľov v okresoch Prešovského kraja v rokoch 2005 a 2010
Beata Sekletárová (2012, Bc.) - Charakteristika vinohradníctva a vínneho turizmu na Slovensku so zameraním na Dolný Zemplín
Daniela Palenčárová (2011, Bc.) - Rómovia v Regionálnom združení obcí Hornád a ich vzdelanostná úroveň
Lucia Palenčárová (2011, Bc.) - Vývoj nezamestnanosti v rokoch 2004 až 2009 s dôrazom na vzdelanostnú úroveň obyvateľstva v juhovýchodných prihraničných okresoch Košického kraja

 

 
 

Charakteristika výskumného zamerania

 • socioekonomická geografia
 • mikroregióny Slovenska
Súčasne prebiehajúce projekty
Obdobie Ćíslo a názov projektu úloha
2012-2014 VEGA č. 1/1247/12 Socioekonomicky a kultúrne podexponovaná rurálna krajina ako fenomén aktivizácie pre humánnu geografiu spoluriešiteľ
 

 

 
Ukončené projekty
2009-2011 VEGA č. 1/0175/09 Rozvoj mikroregionálnych rurálnych štruktúr Slovenska s podporou lokálnej a regionálnej samosprávy spoluriešiteľ
2007-2009 VEGA č. 1/4028/07 Skúmanie a geoekologické hodnotenie zmien využívania kultúrnej krajiny vybraných podhorských regiónov Slovenskej republiky  spoluriešiteľ
2007-2009 VEGA č. 1/4366/07 Pedogeografické aspekty multifunkčného využívania poľnohospodárskej krajiny  spoluriešiteľ
     
  RNDr. Katarína KOZÁKOVÁ, PhD.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Pracovné zaradenie: vysokoškolský učiteľ,
odborný asistent
Adresa:

Oddelenie humánnej a regionálnej geografie
Ústav geografie

Prírodovedecká fakulta
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Jesenná 5
040 01 Košice

Miestnosť:  219 a
Telefón: +421-55-234-2353
   
   CURRICULUM VITAE

Calendar

January 2021
M T W T F S S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Aktuality

No events
Go to top