Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/html/administrator/components/com_imageshow/classes/jsn_is_showcasetheme.php on line 294

 

Členstvo, predsedníctvo v profesných organizáciách

člen Slovenskej geografickej spoločnosti
 podpredsedníčka Krajskej komisie geografickej olympiády pre Košický kraj
 
 
 

Študijné pobyty a stáže

Kolín nad Rýnom, Nemecko
 
 
 

Iné

 
operačné systémy: MS WINDOWS, Corel na bežnej používateľskej úrovni
 anglický jazyk - state exam

BAKALÁRSKY STUPEŇ - (Bc.),

 • Územné plánovanie a rozvoj - ZS, C
 • Politická geografia pre politológov - ZS, P, C
 • Regionálna geografia pre politológov - LS, P, C

MAGISTERSKÝ STUPEŇ - (Mgr.)

 • Humánna geografia Európy - LS, P, C
 • Politická geografia - ZS, P, C
 • Základy verejnej správy - ZS, C
 • Didaktika geografie - LS, P, C
 • Seminár z didaktiky geografie - ZS, C
 • ZS/LS - zimný, letný semester, P - prednášky, C - cvičenia

Zoznam diplomantov (Mgr. práce)

Diplomové práce:
 • Antušová, N., 2014: Inovácia učiva politickej geografie vo vyučovaní geografie na základných a stredných školách. ÚG PF UPJŠ, Košice.
 • Lešková, L., 2014: Návrh exkurzií v krajinách Vyšehrádskej štvorky a moderné didaktické prostriedky k ich vyhodnoteniu. ÚG PF UPJŠ, Košice.
 • Džopková, R., 2014: Geografický výskum priezvisk obyvateľov obcí okresu Stropkov. ÚG PF UPJŠ, Košice.
 • Krešňáková, V. 2014: Náučný chodník mestskej časti Sídlisko KVP v Košiciach a jeho využitie vo vyučovaní miestnej krajiny. ÚG PF UPJŠ, Košice.
 • Višňovský, M., 2013: Diferenciácia politických a etnických hraníc európskych štátov. ÚG PF UPJŠ, Košice.
 • Novotná, M., 2013: Mestá Tomáša Baťu – ich vznik, urbánny vývoj a súčasná morfologicko-funkčná štruktúra. ÚG PF UPJŠ, Košice.
 • Jesenková, S., 2012: Obsahovo a jazykovo integrované vyučovanie (CLIL) v geografii. ÚG PF UPJŠ, Košice.
 • Liptai, M., 2012: Politickogeografický výskum hraníc na príklade vybraných lokalít vo svete. ÚG PF UPJŠ, Košice.
 • Petričková, J., 2012: Humánnogeografický výskum komunity Vietnamcov v meste Košice. ÚG PF UPJŠ, Košice.
 • Šostáková, E., 2012: Preklad slovenských geografických názvov do anglického jazyka a metodická aplikácia do vyučovania geografie. ÚG PF UPJŠ, Košice.
 • Timčáková, T., 2011: Sieť vybraných maloobchodných predajní v okrese Prešov a výskum nákupného správania sa obyvateľov. ÚG PF UPJŠ, Košice.
 • Verbová, V., 2011: Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013. ÚG PF UPJŠ, Košice.
 • Bodnár, L., 2011: Lokálna identita obyvateľov v pohraničnom povodí rieky Bodva. ÚG PF UPJŠ, Košice.
 • Ďurišová, A., 2011: Sieť škôl na území Košického samosprávneho kraja v období reformy verejnej správy. ÚG PF UPJŠ, Košice.
 • Zozuľak, M., 2011: Geografická charakteristika vybraných okresov severovýchodného Slovenska v kontexte ich periférnej polohy. ÚG PF UPJŠ, Košice.
 • Blahová, Z., 2010: Orgány lokálnej samosprávy optikou obyvateľov obcí ZMO Dolné Kysuce. ÚG PF UPJŠ, Košice.
 • Ernestová, S., 2009: Politickogeografický výskum monarchií vo svete – súčasné problémy a budúcnosť. ÚG PF UPJŠ, Košice.
 • Tomašková, J., 2009: Sídelná štruktúra Košického kraja so zreteľom na malé obce a ich budúcnosť. ÚG PF UPJŠ, Košice.
 • Mižišinová, V., 2009: Politickogeografické a medzinárodné aspekty Antarktídy. ÚG PF UPJŠ, Košice.
 • Nalevanková, M., 2009: Interpretácia štátu a existencia recesistických štátov na politickej mape sveta. ÚG PF UPJŠ, Košice.
 

Aktuálne vedené bakalárske práce

 • Hudáková, N.: Atlas mesta Košice ako učebná pomôcka pre vyučovanie geografie na základných školách
 • Jašeková, P.: Enklávy a exklávy na politickej mape sveta
 • Paličková, P.: Názvoslovie obcí Slovenska
 • Šeňová, D.: Spoločensko-politický vývoj Juhoafrickej republiky v 20. storočí

Aktuálne vedené diplomové práce

 •  Girmanová, T.: Vyučovanie geografie na stredných školách v meste Košice
 •  Kubová, V.: Reforma administratívneho členenia mesta Košice
 •  Šmelková, I: Urbanizácia v Číne
 

Výskumné zameranie

 • geografia verejnej správy, komunálna reforma, optimalizácia územnosprávneho členenia
 • geografické názvoslovie
 • didaktika geografie
Súčasne prebiehajúce projekty
Obdobie Číslo a názov projektu úloha
2012-14 VEGA Socioekonomicky a kultúrne podexponovaná rurálna krajina ako fenomén aktivizácie pre humánnu geografiu spoluriešiteľ
     
     
Ukončené projekty
2010-2011 VVGS Príprava príručky odbornej angličtiny pre geografov (s dôrazom na preklad slovenských geografických názvov) vedúci projektu
2009-2012 Rozvoj mikroregionálnych rurálnych štruktúr Slovenska s podporou lokálnej a regionálnej samosprávy (zodpovedný riešiteľ  Prof. RNDr. Peter Spišiak, PhD.) spoluriešiteľ
2008-2009 Geografický výskum správnej a územnej štruktúry obcí na mikroregionálnej úrovni v priestore Košického samosprávneho kraja vedúci projektu
2006-2009 Formovanie nových sociálno-ekonomických štruktúr v rurálnom a suburbánnom priestore Slovenska (zodpovedný riešiteľ  Doc. RNDr. Peter Spišiak, PhD.)  spoluriešiteľ
RNDr. Stela CSACHOVÁ, PhD.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Pracovné zaradenie: vysokoškolská učiteľka,
odborná asistentka
Adresa:

Oddelenie humánnej a regionálnej geografie
Ústav geografie

Prírodovedecká fakulta
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Jesenná 5
040 01 Košice

Miestnosť:  221
Telefón: +421-55-234-2255
   
   CURRICULUM VITAE

Calendar

January 2021
M T W T F S S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Aktuality

No events
Go to top