Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/html/administrator/components/com_imageshow/classes/jsn_is_showcasetheme.php on line 294

Členstvo v profesných organizáciách

člen Slovenskej geografickej spoločnosti (od roku 2002 do roku 2010)
člen AS PrF UPJŠ  (2008 - 2011; 2011 - 2013)
člen Geomorfologickej spoločnosti
člen krajskej komisie pre SOČ
člen Krajskej komisie geografickej olympiády

Študijné pobyty a stáže

2004 - 2 týždňový pobyt na Univerzita v Kolíne nad Rýnom
2012 - 1 týždňový pobyt, Univerzita Marii Curie-Sklodowskiej, Lublin
2013 - 1 týždňový pobyt, Univerzita Marii Curie-Sklodowskiej, Lublin

Iné

operačné systémy: MS WINDOWS,
ArcGIS, Kokeš, Corel, Topoľ

BAKALÁRSKY STUPEŇ - (Bc.)

 • Hydrológia a hydrogeografia
 • Pedológia
 • Biogeografia
 • Geoekológia

MAGISTERSKÝ STUPEŇ - (Mgr.)

 • Krajinno-ekologické plánovanie
 • Územný systém ekologickej stability

Zoznam diplomantov (Mgr.)

Petrovič Martin (2010, Mgr) Morfometria koryta rieky Udava

Jakubov František (2010, Mgr)  Morfometria korytovo-nivného systému  Bačkovského potoka.

Franíková Jana (2010, Mgr.)Morfometria korytovo-nivného systému a jej vplyv na vegetačné pomery Chotárskeho potoka.

Bendžala Dávid (2010, Mgr.) Priestorová analýza organizácie a potenciálu krajiny na príklade okresu Košice-okolie.   

Pipa Ladislav (2010, Mgr.)Morfometria korytovo nivných systémov v geologických

 štruktúrach paleozoika a neogénu.

Gregušová Katarína (2010, Mgr.)    Priestorové rozšírenie plošnej erózie na poľnohospodárskych  plochách v povodiach tokov východného Slovenska.                                                                     

Fekiač Juraj (2011, Mgr.) Disparita zraniteľnosti povodia za obdobie 1938-2010.
Kunc Martin (2012, Mgr.)Historický vývoj štruktúry osídlenia dolného Zemplína.

Tkáč Matúš (2012, Mgr.)  Analýza riečnej siete a korytovo-nivného systému toku Oľšava.

Baraniová Andrea (2013, Mgr.)  Zmena zrážkovo-odtokových pomerov a hladín podzemných vôd v oblasti Národného parku Slovenský raj.
Kvetoslava Sonogová (2013, Mgr.)Analýza riečného toku Hornád a charakteristika genézy mŕtvych ramien.
Žigraiová Petronela (2013, Mgr) Historický vývoj riečnej siete v Košiciach

Charakteristika výskumného zamerania

 • zber dát a informácií o morfometrii korýt tokov
 • fluviálna geomorfológia
 • krajinno-ekologické plánovanie
 • hodnotenie potenciálu krajiny
 • hodnotenie klimatických zmien a ich vplyv na hydrológiu
Current projects
Period Project ID and title Position
2017-19 VEGA 1/0963/17: Landscape dynamics in high resolution co-researcher
2013-17 APVV-0176-12: New methods of spatial modeling with laser scanning data and 3-D GIS (SPATIAL3D) co-researcher
2012-14 VEGA 1/1251/12: Osobitosti geomorfologického vývoja východnej časti Slovenského krasu co-researcher
     
Ukončené projekty
1988 Návrh komplexného riešenia spoločensko -ekologickej optimalizácie využívania prírodných zdrojov povodia rieky Bodva s hlavným dôrazom na zásoby pitnej vody pre mesto Košice. Pobočka CBEV SAV pre ekológiu poľnohospodárskej krajiny - Košice štúdia. principal investigator
1992 Erózia v povodiach tokov Východoslovenského kraja. ÚEPK SAV štúdia. PBaH

principal investigator

 

2001 Vzťah povrchových a podzemných vôd v okolí Jasova.
principal investigator
2003 Krajinnoekologické princípy pre kvantifikáciu hydroekolimitov.SHMÚ hlavný spoluriešiteľ
2000-2002 VEGA č.1/7396/20: Vývoj reliéfu vo východnej časti Slovenského krasu a priľahlých častiach Volovských vrchov a Košickej kotliny (2000-2002) spoluriešiteľ
2003-2006 VEGA č.1/0365/03: Prírodná krajina Slovenského krasu a prejavy jej antropogénnej transformácie spoluriešiteľ
2008-2011 APVV -0154-07: Územia s vyššou diverzitou druhov: aký je vplyv členitosti tokov na diverzitu rýb hlavný riešiteľ za UPJŠ
2009-2011 HUSK( SR - Maďarsko) 0801/1.6.1/0003 Učme sa jeden od druhého! / Tanuljunk egymástól!  hlavný riešiteľ

 

SURGE: : Simulating the cooling effect of urban greenery based on solar radiation modelling and a new generation of ESA sensors (contract with the European Space Agency)

barabas profil RNDr. Dušan BARABAS, CSc..
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Pracovné zaradenie: vysokoškolský učiteľ,
odborný asistent
Adresa:

Oddelenie fyzickej geografie
Ústav geografie

Prírodovedecká fakulta
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Jesenná 5
040 01 Košice

Miestnosť:  220
Telefón: +421-55-234-2352
   
   CURRICULUM VITAE

Calendar

January 2021
M T W T F S S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Aktuality

No events
Go to top