Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/html/administrator/components/com_imageshow/classes/jsn_is_showcasetheme.php on line 294

Štvrtok 10.9.2020

9:00

10:00

Otvorenie konferencie a úvodný blok prednášok
Moderuje: Ján Kaňuk
Ústav geografie, Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach, Slovenská republika

Stav kartografie a Kartografickej spoločnosti na Slovensku
Róbert Fencík, Dagmar Kusendová
Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky

Výskum a vzdelávanie v oblasti kartografie, geoinformatiky a diaľkového prieskumu Zeme na Ústave geografie PF UPJŠ v Košiciach
Jaroslav Hofierka
Ústav geografie, Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach, Slovenská republika

10:00

10:30

Prestávka

10:30

12:00

Sekcia: Geopriestorové analýzy a modelovanie
Moderuje: Renata Ďuračiová
Katedra geodetických základov, Stavebná fakulta STU v Bratislave, Bratislava, Slovenská republika

Možnosti geopriestorových analýz pre modelovanie rizika dopadov ochorení typu COVID-19
Radovan Hilbert
YMS a.s., Trnava, Slovenská republika

Problematika hodnotenia povodňového ohrozenia na základe DMR 3.5
Lukáš Michaleje
Geografický ústav SAV, Bratislava, Slovenská republika

Modelovanie dynamiky povrchovej teploty mesta pomocou open-source softvérových nástrojov a diurnálnych meraní teploty materiálov
Jozef Bogľarský, Jaroslav Hofierka
Ústav geografie, Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach

Výpočet potenciálnej solárnej radiácie v oblasti Vysokých Tatier na základe dát z leteckého laserového skenovania
Veronika Szabó Jakócs, Filip Pružinec, Renata Ďuračiová
Stavebná fakulta STU v Bratislave, Bratislava, Slovenská republika

Automatizovaná klasifikácia údajových štruktúr Corine Land Cover v zmysle metodiky IPCC-AFOLU
Filip Moravčík, Eva Mičietová
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, Slovenská republika

12:00

13:00

Prestávka

13:00

14:30

Sekcia: Tvorba, vydávanie, používanie máp a atlasov, historické mapy
Moderuje: Miroslav Kožuch
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, Slovenská republika

Kartografické aspekty inventarizace a zveřejnění areálů starobylé krajiny Moravy
Jaromír Kolejka, Eva Nováková, Kateřina Batelková
Ústav geoniky Akademie věd České republiky, v.v.i., Brno, Česká republika
účasť kvôli preventívnym opatreniam COVID-19 zrušená

Kľúčové medzníky vývoja infografiky v kartografii
Jakub Koníček
Katedra geoinformatiky, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, Česká republika

Atlas cestnej dostupnosti Slovenska – dátové zdroje a tvorba digitálneho modelu dostupnosti
Dagmar Kusendová, Richard Stanek
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, Slovenská republika

Tvorba popisu na ortofotomapách
Róbert Fencík
Stavebná fakulta STU v Bratislave, Bratislava, Slovenská republika

Tvorba mapy jaskyne pomocou tieňovaného povrchu jaskynného dna odvodeného z mračna bodov
Jozef Šupinský, Zdenko Hochmuth, Ján Kaňuk
Ústav geografie, Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach, Slovenská republika

14:30

15:00

Prestávka

15:00

16:15

Sekcia: Mapovanie a zber dát pre GIS
Moderuje: Michal Gallay
Ústav geografie, Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach, Slovenská republika

Technológie na spracovanie a analýzu veľko-objemových dát globálnej lodnej dopravy
Peter Pavličko
Rystad Energy Slovakia, s.r.o., Bratislava, Slovenská republika

Údaje o krajinnej pokrývke získané v rámci európskych environmentálnych monitorovacích programov – zdroj pre tematickú kartografiu
Ján Feranec, Daniel Szatmári, Tomáš Soukup
Geografický ústav SAV, Bratislava, Slovenská republika

Analýza poľnohospodárskej pôdy na územiach s roztrateným osídlením, prípadové štúdie: Myjava a Hriňová
Filip Moravčík, Alexandra Benová
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, Slovenská republika

Kvantifikácia morfologických zmien vodného toku Hornád na základe historických máp a leteckých snímok
Peter Labaš, Anna Kidová
Geografický ústav SAV, Bratislava, Slovenská republika

16:15

16:45

Prestávka

16:45

18:15

Sekcia: Open source GIS, tvorba geodát a publikovanie na internete
Moderuje: Dagmar Kusendová
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, Slovenská republika

Global Solar Atlas: Geodata and online tools supporting the scape-up of solar power
Marcel Šúri, Juraj Beták, Tomáš Cebecauer, Michal Moravčík, Šimon Štassel, Konštantín Rosina, Artur Skoczek, Peter Orosi
Solargis s.r.o., Bratislava, Slovenská republika

Aktuálna činnosť ÚGKK SR v oblasti zberu údajov prostredníctvom leteckého laserového skenovania (LLS)
Klaudia Kseňaková, Gabriel Nagy
GKÚ Bratislava, pracovisko Prešov, Prešov, Slovenská republika

Otvorené nástroje a údaje pri budovaní geoinfraštruktúry Prešovského kraja
Marek Hudák, Miloslav Michalko
Prešovský samosprávny kraj, Prešov, Slovenská republika

Atlas pre 21. storočie: inovatívne prístupy vizualizácie priestorových údajov na príklade suburbanizácie Bratislavy
Ján Výbošťok, Martin Šveda
Geografický ústav SAV, Bratislava, Slovenská republika

Aplikácia nástrojov geoinformatiky na príklade prvkov cestnej infraštruktúry v oblasti Bratislava - Karlova Ves
Miroslav Kožuch, Vladimír Škerenčák
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, Slovenská republika

Piatok 11.9.2020

8:30

10:15

Sekcia: Diaľkový prieskum Zeme a spracovanie obrazu
Moderuje: Ján Feranec
Geografický ústav SAV, Bratislava, Slovenská republika

Zvýšenie priestorového rozlíšenia teploty povrchu odvodenej z termálnych dát družice Landsat 8 pomocou dát družice
Sentinel 2
Katarína Onačillová, Anna Péliová, Michal Gallay
Ústav geografie, Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach, Slovenská republika

Korekcia intenzity odrazu získanej pozemným laserovým skenovaním a jej využitie pri mapovaní jaskýň
Michaela Nováková, Jozef Šupinský, Michal Gallay, Eric Ferré, Patrick Sorriaux
Ústav geografie, Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach, Slovenská republika

Komparativní analýza stávajících dat a postupů v KoPÚ a nově získaných podkladů s využitím bezkontaktních měřických metod a DPZ
Václav Šafář, Lenka Tlapáková
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, Zdiby, Česká republika

Automatická klasifikácia dát s vysokým rozlíšením získaných pomocou UAV
Miloš Rusnák, Peter Mihálik, Ján Sládek
Geografický ústav SAV, Bratislava, Slovenská republika

Identifikácia spustnutej poľnohospodárskej pôdy s využitím objektovo-orientovanej klasifikácie
Tomáš Goga, Daniel Szatmári, Ján Feranec, Monika Kopecká, Miloš Rusnák
Geografický ústav SAV, Bratislava, Slovenská republika

Aplikácia bezkontaktných geodetických metód pri monitorovaní zmien dynamiky ľadu v Dobšinskej ľadovej jaskyni
Ľubomír Kseňak, Katarína Pukanská, Karol Bartoš
Ústav geodézie, kartografie a GIS, Fakulta BERG, Technická univerzita v Košiciach, Košice, Slovenská republika

10:15

11:00

Firemné prednášky

   

GeoSLAM ZEB systémy
Branislav Hroššo, Tomáš Bláha
3gon Slovakia s.r.o.

   

Aktuálne zdroje dát z leteckého, mobilného a terestrického laserového skenovania a ich vplyv na spracovateľský softvér
Marko Paško
Expert_for_3D_Landscape, spol. s r.o., Bratislava, Slovenská republika

11:00

11:30

Prestávka

11:30

13:00

Sekcia: Segmentácia DMR a geovedné
aplikácie 1
Moderuje: Jaroslav Hofierka
Ústav geografie, Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach, Slovenská republika

Fyzikálne založená elementárna segmentácia georeliéfu
Jozef Minár, Lucian Drăguţ, Richard Feciskanin, Anton Popov
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, Slovenská republika

Comparison of object-based and object-oriented physically-based land-surface segmentation
Peter Bandura, Jozef Minár
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, Slovenská republika

Využitie nového lidarového DMR 5.0 pre identifikáciu tektonických štruktúr v reliéfe okolia Harmaneckej jaskyne
Ján Bóna, Michal Gallay
Ústav geografie, Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach, Slovenská republika

Hodnotenie objemových zmien brehového zosuvu pomocou dát z pozemného laserového skenovania
Ján Šašak, Michal Gallay, Ján Kaňuk, Jozef Šupinský
Ústav geografie, Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach, Slovenská republika

Morfometrické veličiny georeliéfu druhého rádu generované analytickými nástrojmi v rôznych programových prostrediach
Marián Jenčo
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, Slovenská republika

13:00

14:00

Prestávka

14:00

15:30

Sekcia: Segmentácia DMR a geovedné
aplikácie 2
Moderuje: Jozef Minár
Katedra fyzickej geografie a geoekológie, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, Slovenská republika

Generalizácia DEM pre segmentáciu georeliéfu pomocou zjednodušovania TIN
Richard Feciskanin, Jozef Minár
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, Slovenská republika

DEM Generalization: Detection of Landforms Hierarchy in the Land Surface Segmentation
Anton Popov, Jozef Minár, Michal Gallay
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, Slovenská republika
účasť kvôli preventívnym opatreniam COVID-19 zrušená

Využitie analýzy krivostí rovinatého georeliéfu pre hodnotenie erózno-akumulačných procesov
Michal Gallay, Jozef Minár, Ján Kaňuk, Juraj Holec, Anna Smetanová
Ústav geografie, Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach, Slovenská republika

Exponovanosť ľudskému pôsobeniu – nová geografická premenná pre modelovanie zmien krajiny
Michal Druga, Jozef Minár
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, Slovenská republika

15:30

 

Ukončenie konferencie

Konferencia je organizovaná každé dva roky Kartografickou spoločnosťou SR v spolupráci s významnými akademickými inštitúciami a je zameraná na aktuálne otázky a trendy z oblasti kartografie, geoinformatiky, geodézie a geografie a ich aplikačnej praxi. V roku 2020 sa konferencia GeoKARTO 2020 bude organizovať v Košiciach v spolupráci s Ústavom geografie, Prírodovedeckej fakulty, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiach.

Konferencia GeoKARTO 2020

Zborník abstraktov a obálka zborníka abstraktov

Program konferencie s prezentáciami

Miesto konania:
Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach, Šrobárova 2, 041 54 Košice

 plan geokarto2020

Termín konania:
10. – 11. 9. 2020

Dôležité termíny:

 31.05.2020 03.07.2020 predĺžený termín pre prihlásenie abstraktov
30.06.2020 10.07.2020 - Vyrozumenie o prijatí abstraktov
31.08.2020 - Prihlásenie sa na pasívnu účasť
31.08.2020 - Úhrada konferenčného poplatku bezhotovostným prevodom
30.09.2020 - Zaslanie článkov do Kartografických listov
31.10.2020 - Zaslanie článkov do Geographia Cassoviensis

Tematické okruhy:
1.    Metavedné a organizačné otázky kartografie, geoinformatiky a geodézie
2.    Mapovanie a zber dát pre GIS
3.    Geovizualizácia a publikovanie máp na internete
4.    Tvorba, vydávanie, používanie máp a atlasov, historické mapy
5.    Diaľkový prieskum Zeme a spracovanie obrazu
6.    Geopriestorové analýzy a modelovanie
7.    Webové a mobilné aplikácie
8.    Dátové štandardy, infraštruktúra, metadáta, geodatabázy
9.    Informačné systémy o území a kataster
10.  Open-source GIS a otvorený digitálny obsah
11.  Segmentácia DMR a geovedné aplikácie 

Odborní garanti:
prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD. (PF UPJŠ Košice)
doc. Mgr. Michal Gallay, PhD. (PF UPJŠ  Košice)
doc. RNDr. Ján Feranec, DrSc. (GgÚ SAV Bratislava)
doc. RNDr. Dagmar Kusendová, CSc. (PriF UK Bratislava)
prof. Ing.  Ján Tuček, PhD. (LF TU Zvolen)

Organizačný výbor:
doc. RNDr. Ján Kaňuk, PhD. (PF UPJŠ)
Mgr. Marián Kulla, PhD. (PF UPJŠ)
Mgr. Ladislav Novotný, PhD. (PF UPJŠ)
doc. Ing. Renata Ďuračiová, PhD. (SvF STU Bratislava)
Ing. Róbert Fencík, PhD. (SvF STU Bratislava)
RNDr. Monika Kopecká, PhD. (GgÚ SAV Bratislava)

Publikovanie príspevkov:
Všetci autori sa môžu zúčastniť konferencie formou abstraktu v rozsahu minimálne 250 slov, ktorý bude publikovaný v tlačenom zborníku abstraktov. Odborní garanti konferencie odporučia vybrané príspevky na publikovanie vo vedeckom časopise Geographia Cassoviensis (WoS ESCI a Scopus) a v recenzovanom časopise Kartografické listy.
 
Možnosti prezentácie: prednáška  alebo poster

Registračný formulár pre prednášajúcich

Registračný formulár pre poslucháčov

Cirkulár o konferencii:
1. cirkulár
2.cirkulár

Program konferencie: (podrobný program konferencie)

10. 9. 2020 – štvrtok

07:30 – 12:00     registrácia
09:00 – 10:00     otvorenie konferencie úvodný blok prednášok
10:00 – 10:30     prestávka
10:30 – 12:00     Sekcia: Geopriestorové analýzy a modelovanie
12:00 – 13:00     prestávka
13:00 – 14:30     Sekcia: Tvorba, vydávanie,  používanie máp a atlasov, historické mapy
14:30 – 15:00     prestávka
15:00 – 16:30     Sekcia: Mapovanie a zber dát pre GIS
16:30 – 17:00     prestávka
17:00 – 18:30     Sekcia: Open source GIS, tvorba geodát a publikovanie na internete

19:30      spoločenský večer


POSTEROVÁ sekcia: 14:00 – 17:00 

11. 9. 2020 – piatok

08:30 – 10:30     Sekcia: Diaľkový prieskum Zeme a spracovanie obrazu
10:30 – 11:00     prestávka
11:00 – 12:30     Sekcia: Segmentácia DMR a geovedné aplikácie 1
12:30 – 13:30     prestávka
13:30 – 15:00     Sekcia: Segmentácia DMR a geovedné aplikácie 2
15:00 – 15:30     ukončenie konferencie
16:00 – 17:30     prehliadka mesta
                         (podľa záujmu)

 Organizačné pokyny

 1. ÚČASTNÍCKY POPLATOK
Výška účastníckeho poplatku na konferenciu:

 POPLATKY do 31. 8. 2020  na mieste 
člen KS SR  80 EUR 90 EUR
autor príspevku
(iba jeden z kolektívu autorov)
80 EUR 90 EUR 
 nečlen KS SR 90 EUR  100 EUR
čestní členovia KS SR 10 EUR 10 EUR
študenti 1. a 2. stupňa VŠ
(bez servisu)
0 EUR 0 EUR

 V účastníckom poplatku konferencie je zahrnuté:
   - náklady na organizovanie konferencie
   - občerstvenie počas rokovania
   - zborník abstraktov
   - obed 10.9.2020 a 11.9.2020
   - spoločenský večer 10.9.2020

V účastníckom poplatku nie je zahrnuté:
- doprava
- ubytovanie

2. PLATBY:
- bezhotovostným prevodom, poukázaním platby na číslo účtu vedeného vo Fio banka, a.s., Dunajská 1, 811 08 Bratislava:
- Názov účtu: Kartografická spoločnosť SR
                        Radlinského 11, 813 68 Bratislava
- IBAN: SK95 8330 0000 0026 0163 1018
- BIC: FIOZSKBAXXX
- variabilný symbol 202022
- doplňujúci údaj: PRIEZVISKO účastníka
- PLATBY z ČR na Slovensko zasielať na účet: 2601631018/2010

- pri registrácii v hotovosti
- nie sme platcami DPH

3. UBYTOVANIE:
Účastníci konferencie si ubytovanie zabezpečujú individuálne.

Možnosti ubytovania (orientačné ceny za osobu a noc):
- Študentský domov UPJŠ, Medická 2 – 15 EUR
- Hotel TeleDom 3* – 40 EUR
- Hotel Aréna – 45 EUR
- Penzión Hradbová – 60 EUR

Partner konferencie

3GON SLOVAKIA vertical pos  3Dexpert 

Mediálny partner konferencie

AMAVET klub č. 962

logo-amavet962-obdlznik-200px-96dpi-netransparentne

KONTAKTNÁ ADRESA

V prípade otázok ohľadom prihlášky a zasielanie abstraktov kontaktujte:
doc. RNDr. Ján Kaňuk, PhD., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
V prípade otázok ohľadom účastníckych poplatkov:
Ing. Róbert Fencík, PhD., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefón:    +421-2-32888325
V prípade otázok ohľadom organizačných záležitostí:
Ústav geografie, PF UPJŠ, Jesenná 5, 04001 Košice
Telefón:    +421-55-2342590
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Klub učiteľov geografie

Termín najbližšieho stretnutia upresníme po zrušení opatrení súvisiacich s Covid-19

Prednášky zo stretnutí

11. 12. 2019

J. Nestorová-Dická: Ako sa robia prognózy obyvateľstva?

I. Sládek: Vulkanizmus južného Talianska

Z. Hochmuth: Maskat a Omán

 

29. 10. 2019

J. Kaňuk: Geoid, sféroid, mapová projekcia. Ako sa v tom nestratiť?

S. Csachová: Uzbekistan – orientálny, sovietsky a súčasný

V. Ondová: Skupinové vyučovanie v geografii

 

10. 5. 2019

S. Csachová: Európska únia

M. Kulla: Aktuálne trendy v poľnohospodárstve SR

Z. Hochmuth: Jaskyne a ich využitie v rámci školskej geografie

 

SSC is a competition for the best student research project. The event is organized each April by the Dean of the Faculty of Science within the Science days.

The Institute of Geography usually opens two parallel sections: (i) Human and Regional Geography, (ii) Physical Geography and GIS. Students of both the Bachelor level and the Master level of Geography course and interdisciplinary Geography course can participate. First time in the academic year 2012/2013, also selected students of secondary schools could join the contest.

SSC begins by official opening by the Dean of the Faculty of Science which is followed up by presentations of the research projects by the students at the Institute of Geography. The official closing is in the afternoon when the prices are awarded to the best three projects in each section.

 

Calendar

January 2021
M T W T F S S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Aktuality

No events
Go to top