Názov:

Poľnohospodárske bioplynové stanice v strednej Európe – vývoj, súčasný stav a priestorové rozmiestnenie

Prednášajúci:

Mgr. Marián KULLA, PhD.

Pracovisko: Ústav geografie
Prírodovedecká fakulta
UPJŠ  v Košiciach
Jesenná 5
Dátum: 6.12.2017
Čas: 10:30 - 11:30
Miesto:

Seminárna miestnosť č. 207, 2. poschodie

Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
Jesenná 5, Košice

   
Anotácia prednášky:

Poľnohospodárske bioplynové stanice (BPS) predstavujú jednu z variant zariadení na výrobu obnoviteľných zdrojov energie, ktorá zaznamenala v posledných rokoch v regióne strednej Európy významný rast svojich kapacít.

Budovanie poľnohospodárskych BPS by malo smerovať k dosiahnutiu stavu, kedy poľnohospodárske zariadenia pre anaeróbny rozklad sú nielen výhodné pre poľnohospodárov a ich ďalšie príjmy, ale priaznivé je to hlavne zo sociálneho hľadiska (použitie lacného tepla), životného prostredia (čistá energia, energetická účinnosť, spracovanie poľnohospodárskych odpadov) a etický aspekt rozvoja vidieka a poľnohospodárstva.


Cieľom prednášky je  poukázať na vývoj výstavby poľnohospodárskych BPS vo vybraných  krajinách strednej Európy, legislatívne podmienky pre podporu ich budovania a zároveň na základe dostupných štatistických dát priblížiť ich priestorové rozmiestnenie. Okrem analýzy vybraných kvantitatívnych dát budú predstavené aj niektoré výsledky kvalitatívneho výskumu ohľadom akceptácie BPS obyvateľstvom, ktorý bol realizovaný na Slovensku a v Českej republike.