Členstvo v profesných organizáciách

 • Slovenská geografická spoločnosť
 • Asociácia slovenských geomorfológov
 • člen krajskej komisie geografickej olympiády
 • člen krajskej komisie biologickej olympiády
 • Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu
 • člen Speleoklub UPJŠ
 • člen HFGOK Nemecko
 

Študijné pobyty a stáže

2014 - 2 týždňový pobyt CEKA, Trebinje, Bosna a Herzegovina
2013 - 2 týždňový pobyt IRCK Guilin, Čína
2013 - 1 týždňový pobyt UNI zu Koeln, Kolín nad Rýnom, Nemecko
2012 - 4 týždňový pobyt Southwest university Chongqing an IRCK Guilin, Čína
2012 - 1 týždňový pobyt na ZARCK Postojna, Slovinsko
2011 - 1 týždňový pobyt UNI zu Koeln, Kolín nad Rýnom, Nemecko
2009 - 2 týždňový pobyt, Geomorfologický workshop, Windsor, UK
2010 - 2 týždňový pobyt, Česká geologická služba, Praha, ČR
2008 - 1 týždňový pobyt UNI zu Koeln, Kolín nad Rýnom, Nemecko
2003-2004 - 10 mesačný pobyt na UNI zu Koeln, Kolín nad Rýnom, Nemecko

Záľuby a koníčky

cudzie jazyky, príroda
jaskyne, turistika
cestovanie

Oblasť výskumu

 • geomrofologické mapovanie
 • geomorfológia krasu a jaskýň
 • chemizmus krasových vôd
Súčasné projekty
Obdobie Číslo a názov projektu úloha
2016-2018 SURGE: Simulating the cooling effect of urban greenery based on solar radiation modelling and a new generation of ESA sensors (kontrakt s Európskou vesmírnou agentúrou) spoluriešiteľ
2016-17 SK-CN-2015-0030: Porovnávacia štúdia uhlíka a jeho rezerv v kontexte ekologickej obnovy krajiny v podmienkach subtropických oblastí Číny a miernych klimatických oblastí Slovenska vedúci projektu
2013-17 APVV-0176-12: Nové metódy priestorového modelovania pomocou laserového skenovania a 3D GIS-u (SPATIAL3D) spoluriešiteľ
     
Ukončené projekty
2015-16 VVGS-2014-177 Porovnávacia morfológia planín východnej časti Slovenského krasu  
2012-15 Projekt OTKA (Maďarsko) 104811 Complex (physical- and human geographical) comparative analysis of karst and non karst landscapes from the viewpoint of modern environmental possibilism spoluriešiteľ
2012-14 VEGA 1/1251/12: Osobitosti geomorfologického vývoja východnej časti Slovenského krasu spoluriešiteľ
2012-13 VVGS PF 2012-62: Modelovanie a 3D vizualizácia jaskynných chodieb s väzbou na povrch krasovej krajiny pomocou geografického informačného systému spoluriešiteľ
2012-13 VVGS UPJŠ 63/12-13: Detailné modelovanie reliéfu krasovej krajiny pomocou priestorovo distribuovaných bodových údajov získaných leteckým laserovým skenovaním  spoluriešiteľ
2010  VVGS PF 40/2010/G, Podrobná morfometrická a štatistická analýza závrtov, tvorba mapovacieho manuálu   vedúci
2009-2011  VEGA 1/0161/09, Morfológia a genéza predkvartérnych jaskynných systémov v Západných Karpatoch  spoluriešiteľ
2008 VVGS PF 11/2008/G, Vzťah endokrasových a exokrasových foriem v Slovenskom krase vedúci
2006-2008 VEGA 1/3062/06, Regionalizácia a geografická informačná báza dát krasových území na slovensku, spoluriešiteľ projektu spoluriešiteľ

BAKALÁRSKY STUPEŇ - (Bc.)

 • Klimatológia a meteorológia
 • Fyzická geografia Slovenska
 • Geomorfológia
 • Fyzická geografia 2
 • Karsológia a speleológia

 MAGISTERSKÝ STUPEŇ - (Mgr.)

 • Prírodné hrozby a riziká
 • Geomorfologické mapovanie

 

Vedené záverečné práce

BAKALÁRSKE PRÁCE

2007/2008
1.    Inventarizácia nelegálnych skládok vybranej oblasti, Zuzana Gerčáková

2008/2009
2.    Vplyv antropogénneho činiteľa na zmenu vegetačného krytu v pramennej oblasti Udavy, Katarína Grichová
3.    Atlas krasových foriem ako učebná pomôcka, Cecília Bernáthová
4.    Fyzicko-geografická charakteristika Zádielskej planiny (Slovenský kras), Karolína Kulčárová
5.    Klimatická charakteristika Košického kraja, Miriam Halušková
6.    Fytogeografická analýza mestskej zelene na príklade Mestského parku (Košice-Staré mesto), Michal Jendželovský

2009/2010
7.    Geomorfologické pomery Jasovskej planiny v Slovenskom krase, Terézia Porubčanská
8.    Analýza využívania a zmien krasovej krajiny JV od obce Hačava, Róbert Broniševský
9.    Zmeny krajinnej pokrývky v k.ú. obce Úbrež, Branislav Demčák
10.    Geomorfologické hrozby a riziká v krasovom území, Silvia Gabalová

2010/2011
11.    Škrapy a ich klasifikácia na území nad jaskyňou Domica, Michal Cvengroš
12.    Zmeny krajinnej pokrývky vo vymierajúcich obciach severovýchodného Slovenska, Vladimíra Hudáková
13.    Fytogeografická analýza vybraného územia v geomorfologickom celku Vysoké Tatry, Vladimír Mačák
14.    Antropogénne geomorfologické formy v oblasti Košice-Bankov, Martina Hovancová
15.    Zosuvové územie v MČ Košice Vyšné Opátske – Nad Jazerom – Krásna nad Hornádom, Zuzana Drábová
16.    Budovanie databázy speleologických a karsologických periodík, Anna Derevjaniková

2011/2012
17.    Malakozoologický výskum ako nástroj datovania kvartérnych sedimentov ( na príklade travertínov Hájskej doliny), Veronika Straková
18.    Palynológia, palynologická analýza a možnosti jej realizácie v podmienkach Slovenského krasu, Jana Hudáčová

2012/2013
19.    Fyzicko-geografické podmienky vzniku lavín na príklade Žiarskej doliny, Šimon Končula
20.    Geomorfologické pomery Borčianskej planiny s dôrazom na krasové formy, Michal Tekáč
21.    Komplexná fyzicko-geografická charakteristika Hrabkovského krasu (s dôrazom na krasové formy), Martin Kovalík

2013/2014

22. Geomorfologické pomery planiny Žľab (Slovenský kras), Simona Beličáková

23. Vápenné jamy ako špecifické natropogénne geomorfologické formy v katastrálnom území obce Kysak, Michaela Čorbová

24. Chemizmus krasových vôd doliny Miglinc ako príspevok k poznaniu cirkulácie krasových vôd, Martina Kováčová

2014/2015

25. Škrapové pole na južnom svahu Zádielskej planiny a ukážka jeho mikrogeomorfologického mapovania, Michaela Pristašová

26. Možnosti využitia stopovacích látok pre identifikáciu povodí podzemných vodných tokov, Ivana Hudačková

27. Historický vývoj krajinnej pokrývky v okolí jaskyne Domica, Jana Čopiaková

DIPLOMOVÉ PRÁCE
2010/2011
1.    Inventarizácia nelegálnych skládok v katastroch obcí Jasov, Medzev a Vyšný Medzev, Zuzana Gerčáková

2011/2012
2.    Vegetačné pomery závrtov v centrálnej časti Silickej planiny, Cecília Bernáthová
3.    Evolučný lesný ekosystém ako súčasť genia loci stredoeurópskej krajiny, Katarína Grichová
4.    Krasové pomery Zádielskej planiny, Karolína Kulčárová
5.    Zmeny krajinnej pokrývky vojenského obvodu Valaškovce, Branislav Demčák
6.    Geomorfológia NPR Kozol a priľahlých území (Malá Fatra)

2012/2013
7.    Plochy verejnej zelene a ich zastúpenie v mestskej časti Košice – Staré mesto, Michal Jendželovský
8.    Svahové deformácie v severnej časti chrbta Viničnej, Zuzana Drábová
9.    Drevinové zloženie a charakteristika pralesových porastov v NPR Kôprová dolina _ Nefcerka (Vysoké Tatry)
10.    Antropogénne geomorfologické formy ako pozostatok banskej činnosti v oblasti DP Červenica (Slanské vrchy), Martina Hovancová
11.    Výmoľová erózia v katastri obce Olšinkov, Vladimíra Hudáková
12.    Krasová geomorfológia územia Galmus v Hnileckých vrchoch, Michal Cvengroš

2013/2014

13. Návrh pracovného zošita z geografie pre prvý ročník gymnázií, Jana Hudačová

14. Antropogénny vplyv človeka na prírodu geomorfologického celku Slovenský kras so zameraním na nelegálne skládky, Nikola Olexová

15. Antropogénne aktivity v geomorfologickom celku Vihorlatské vrchy, Silvia Gabalová

2014/2015

16. Porovnávacia morfológia planín východnej časti SLovenského krasu, Michal Tekáč

17. Geomorfologické pomery severnej časti Roháčky (Čierna hora), Martin Kovalík

18. Analýza drevinnej vegetácie vybraných neaktívnych kameňolomov východného SLovenska, Šimon Končula

19. Jaskynné úrovne ako nástroj pre pochopenie vývoja Hájskej doliny, Veronika Straková

 ROZŠIRUJÚCE PRÁCE ZÁVEREČNÉ
2009/2010
1.    Fyzicko-geografické exkurzie v okrese Humenné pre záujmové útvary na základných a stredných školách, Mgr. Jana Hančárová
2.    Fyzická geografia Slovenska vo výučbe na základných a stredných školách, Danica Sikorjaková
3.    Školské zemepisné vychádzky a exkurzie pre 8.ročník ZŠ v južnej časti CHKO Latorica, Tunde Zrebňáková

Kontakt

Ústav geografie

Prírodovedecká fakulta

UPJŠ v Košiciach

Jesenná 5

040 01 Košice

48°43'43.57"S

21°14'53.80"V

na mape

 

tel.: +421-55-2342590

fax. +421-55-6222124

email: ug@upjs.sk

skupina Geografia, UPJŠ KE256px-Youtube icon.svginstagram

Kalendár

február 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1
Go to top