Menu

Členstvo v profesných organizáciách

 • Slovenská geografická spoločnosť
 • Asociácia slovenských geomorfológov
 • člen krajskej komisie geografickej olympiády
 • člen krajskej komisie biologickej olympiády
 • Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu
 • člen Speleoklub UPJŠ
 • člen HFGOK Nemecko
 

Študijné pobyty a stáže

2014 - 2 týždňový pobyt CEKA, Trebinje, Bosna a Herzegovina
2013 - 2 týždňový pobyt IRCK Guilin, Čína
2013 - 1 týždňový pobyt UNI zu Koeln, Kolín nad Rýnom, Nemecko
2012 - 4 týždňový pobyt Southwest university Chongqing an IRCK Guilin, Čína
2012 - 1 týždňový pobyt na ZARCK Postojna, Slovinsko
2011 - 1 týždňový pobyt UNI zu Koeln, Kolín nad Rýnom, Nemecko
2009 - 2 týždňový pobyt, Geomorfologický workshop, Windsor, UK
2010 - 2 týždňový pobyt, Česká geologická služba, Praha, ČR
2008 - 1 týždňový pobyt UNI zu Koeln, Kolín nad Rýnom, Nemecko
2003-2004 - 10 mesačný pobyt na UNI zu Koeln, Kolín nad Rýnom, Nemecko

Záľuby a koníčky

cudzie jazyky, príroda
jaskyne, turistika
cestovanie
AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 1
ADE - Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch 2
ADF - Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch 14
AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 3
AEE - Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 1
AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 2
AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 1
AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií 9
AFH - Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií 8
BCI - Skriptá  a učebné texty 1
DAI - Dizertačné a habilitačné práce 1
EDJ - Prehľadové práce, odborné práce, preklady noriem; odborné preklady v časopisoch, zborníkoch 3
GHG - Práce zverejnené spôsobom umožňujúcim hromadný prístup 1

C E L K O M
47
Prehľad ohlasov  
[1] Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS 4
[3] Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 5
[4] Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 20

C E L K O M
29
 • LABUNOVÁ, A., 2007. Závrty v južnej časti Jasovskej planiny. In: Geographia Cassoviensis I., Košice, 113-116, ISSN 1337-6748, ISBN 978-80-7097-700-2.
 • LABUNOVÁ, A., LOVACKÁ, S. 2008: Budúcnosť malých obcí na východnom Slovensku. In: Geografická revue : časopis Katedry geografie Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - ISSN 1336-7072. - Roč. 4, č. 2 (2008), s. 214-226.
 • LABUNOVÁ, A., 2008. Čiastkové výsledky morfometrie závrtov na Jasovskej planine (Slovenský kras). In: Geographia Cassoviensis II., Košice, 98-101, ISSN 1337-6748, ev.číslo 2845/08.
 • PETRVALSKÁ, A., 2009. Vývoj názorov na vznik a genézu zarovnaných povrchov Západných Karpát. Geomorfologia Slovaca et Bohemica, 2. 64-77.
 • PETRVALSKÁ, A., 2010. Morfometrická analýza závrtov na príklade Jasovskej planiny (Slovenský kras). Geomorfologia Slovaca et Bohemica, 1. 33-44.
 • PETRVALSKÁ, A., 2010. Vápenné jamy na Jasovskej planine. Aragonit, 15, 1, 31-33. ISSN 1335-213X
 • PETRVALSKÁ, A., 2010. Vývoj názorov na vznik a genézu zarovnaných povrchov Slovenského krasu. Acta Geographica Universitatis Comenianae, 53, 1, 81-99. ISSN 0231-715X
 • BARABAS, D., GALLAY M., PETRVALSKÁ, A.  2010. Digitálna morfometria závrtov v lokalite Palanta (Jasovská planina). Slovenský kras 48, 2, Liptovský Mikuláš. 253-261. 
 • PETRVALSKÁ, A. 2012. Výsledky morfologického mapovania závrtov na Jasovskej planine v Slovenskom krase. Slovenský kras, 50, 2. 63-71.
 • LABUNOVÁ, A., 2008. Poznámky ku geomorfológii južnej časti Jasovskej planiny. In: Mladí vedci 2008 : vedecké práce doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. - Nitra: Univerzita KF v Nitre, 2008. - ISBN 9788080942854. - S. 457-463.

+ abstrakt LABUNOVÁ, A., 2008. Notes to geomorphology in the south part of the Jasovská plateau. Zborník abstraktov z IX. vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Nitra, s. 48.

 • PETRVALSKÁ, A., 2010. A külszíni karsztformák regionális elterjedése a szlovákiai geomorfológiai egységekben. In: Földrajzi szemelvények határok nélkül : napjaink magyar és szlovák természet-, társadalom- és gazdaságföldrajzi írásaiból. - Pécs : MTA Regionális Kutatások Központja, 166-171. ISBN 9789639899308.
 • HOCHMUTH, Z., PETRVALSKÁ, A., 2010. Povrchové a podzemné krasové formy Jasovskej planiny. In: Geografie pro život ve 21. století: Sborník příspěvků z XXII. sjezdu České geografické společnosti pořádaného Ostravskou univerzitou v Ostravě 31. srpna - 3. září 2010. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. 15-19.
 •  PETRVALSKÁ, A., 2010. Regionálne rozšírenie povrchových krasových foriem v geomorfologických celkoch Slovenska. In: Geografické poznatky bez hraníc : výber z maďarských a slovenských príspevkov z fyzickej a humánnej geografie. s. 41-61. (PDF)
 • LABUNOVÁ, A., 2008. Vzťah endokrasových a exokrasových foriem na Plešiveckej planine v Slovenskom krase. Biosférické rezervácie na Slovensku VII. Zborník referátov zo 7. národnej konferencie o biosférických rezerváciách Slovenska na tému „30.výročie vyhlásenia prvej slovenskej biosférickej rezervácie Slovenský kras a 5. výročie vyhlásenia národného parku Slovenský kras“ konanej v Rožňave 20.-21.novembra 2007., str. 25-30, ISBN 978-80-228-1957-2.
 • TELBISZ, T., BOTTLIK, Z., MARI, L., PETRVALSKÁ, A. 2013. Human-environment relations in the Gömör-Torna (Gemer-Turňa) karst area and its surroundings. Karsztfejlődés, vol. XVIII (2013), s. 137-153.- ISSN 1585-5473.
 • TELBISZ, T., BOTTLIK, Z., MARI, L., PETRVALSKÁ, A. 2015. Exploring relationships between karst terrains and social features by the example of Gömör-Torna Karst (Hungary-Slovakia). Acta Carsologica, 44(1), 121-137. (PDF)
 • HOFIERKA, J., HOCHMUTH, Z., KAŇUK, J., GALLAY, M., GESSERT, A.(2016). Mapovanie jaskyne Domica pomocou terestrického laserového skenovania. Geografický časopis, 68, 1, 3-24. (PDF)

 • KAŇUK, J., GALLAY, M., HOFIERKA, J., ŠAŠAK, J., ŠUPINSKÝ, J., SEDLÁK, V., GESSERT, A., 2017. Monitoring dynamiky mestskej zelene pre spresnenie modelovania slnečného žiarenia v urbánnej krajine. In: Inspektor, T., Horák, J., Růžička, J. (Eds.) Symposium GIS Ostrava 2017, Geoinformatika v pohybu, 22. - 24. března 2017. VŠB - Technická univerzita Ostrava, ISBN 978-80-248-4029-1, ISSN 1213-239X. (PDF)

Oblasť výskumu

 • geomrofologické mapovanie
 • geomorfológia krasu a jaskýň
 • chemizmus krasových vôd
Súčasné projekty
Obdobie Číslo a názov projektu úloha
2016-2018 SURGE: Simulating the cooling effect of urban greenery based on solar radiation modelling and a new generation of ESA sensors (kontrakt s Európskou vesmírnou agentúrou) spoluriešiteľ
2016-17 SK-CN-2015-0030: Porovnávacia štúdia uhlíka a jeho rezerv v kontexte ekologickej obnovy krajiny v podmienkach subtropických oblastí Číny a miernych klimatických oblastí Slovenska vedúci projektu
2013-17 APVV-0176-12: Nové metódy priestorového modelovania pomocou laserového skenovania a 3D GIS-u (SPATIAL3D) spoluriešiteľ
     
Ukončené projekty
2015-16 VVGS-2014-177 Porovnávacia morfológia planín východnej časti Slovenského krasu  
2012-15 Projekt OTKA (Maďarsko) 104811 Complex (physical- and human geographical) comparative analysis of karst and non karst landscapes from the viewpoint of modern environmental possibilism spoluriešiteľ
2012-14 VEGA 1/1251/12: Osobitosti geomorfologického vývoja východnej časti Slovenského krasu spoluriešiteľ
2012-13 VVGS PF 2012-62: Modelovanie a 3D vizualizácia jaskynných chodieb s väzbou na povrch krasovej krajiny pomocou geografického informačného systému spoluriešiteľ
2012-13 VVGS UPJŠ 63/12-13: Detailné modelovanie reliéfu krasovej krajiny pomocou priestorovo distribuovaných bodových údajov získaných leteckým laserovým skenovaním  spoluriešiteľ
2010  VVGS PF 40/2010/G, Podrobná morfometrická a štatistická analýza závrtov, tvorba mapovacieho manuálu   vedúci
2009-2011  VEGA 1/0161/09, Morfológia a genéza predkvartérnych jaskynných systémov v Západných Karpatoch  spoluriešiteľ
2008 VVGS PF 11/2008/G, Vzťah endokrasových a exokrasových foriem v Slovenskom krase vedúci
2006-2008 VEGA 1/3062/06, Regionalizácia a geografická informačná báza dát krasových území na slovensku, spoluriešiteľ projektu spoluriešiteľ

BAKALÁRSKY STUPEŇ - (Bc.)

 • Klimatológia a meteorológia
 • Fyzická geografia Slovenska
 • Geomorfológia
 • Fyzická geografia 2
 • Karsológia a speleológia

 MAGISTERSKÝ STUPEŇ - (Mgr.)

 • Prírodné hrozby a riziká
 • Geomorfologické mapovanie

 

Vedené záverečné práce

BAKALÁRSKE PRÁCE

2007/2008
1.    Inventarizácia nelegálnych skládok vybranej oblasti, Zuzana Gerčáková

2008/2009
2.    Vplyv antropogénneho činiteľa na zmenu vegetačného krytu v pramennej oblasti Udavy, Katarína Grichová
3.    Atlas krasových foriem ako učebná pomôcka, Cecília Bernáthová
4.    Fyzicko-geografická charakteristika Zádielskej planiny (Slovenský kras), Karolína Kulčárová
5.    Klimatická charakteristika Košického kraja, Miriam Halušková
6.    Fytogeografická analýza mestskej zelene na príklade Mestského parku (Košice-Staré mesto), Michal Jendželovský

2009/2010
7.    Geomorfologické pomery Jasovskej planiny v Slovenskom krase, Terézia Porubčanská
8.    Analýza využívania a zmien krasovej krajiny JV od obce Hačava, Róbert Broniševský
9.    Zmeny krajinnej pokrývky v k.ú. obce Úbrež, Branislav Demčák
10.    Geomorfologické hrozby a riziká v krasovom území, Silvia Gabalová

2010/2011
11.    Škrapy a ich klasifikácia na území nad jaskyňou Domica, Michal Cvengroš
12.    Zmeny krajinnej pokrývky vo vymierajúcich obciach severovýchodného Slovenska, Vladimíra Hudáková
13.    Fytogeografická analýza vybraného územia v geomorfologickom celku Vysoké Tatry, Vladimír Mačák
14.    Antropogénne geomorfologické formy v oblasti Košice-Bankov, Martina Hovancová
15.    Zosuvové územie v MČ Košice Vyšné Opátske – Nad Jazerom – Krásna nad Hornádom, Zuzana Drábová
16.    Budovanie databázy speleologických a karsologických periodík, Anna Derevjaniková

2011/2012
17.    Malakozoologický výskum ako nástroj datovania kvartérnych sedimentov ( na príklade travertínov Hájskej doliny), Veronika Straková
18.    Palynológia, palynologická analýza a možnosti jej realizácie v podmienkach Slovenského krasu, Jana Hudáčová

2012/2013
19.    Fyzicko-geografické podmienky vzniku lavín na príklade Žiarskej doliny, Šimon Končula
20.    Geomorfologické pomery Borčianskej planiny s dôrazom na krasové formy, Michal Tekáč
21.    Komplexná fyzicko-geografická charakteristika Hrabkovského krasu (s dôrazom na krasové formy), Martin Kovalík

2013/2014

22. Geomorfologické pomery planiny Žľab (Slovenský kras), Simona Beličáková

23. Vápenné jamy ako špecifické natropogénne geomorfologické formy v katastrálnom území obce Kysak, Michaela Čorbová

24. Chemizmus krasových vôd doliny Miglinc ako príspevok k poznaniu cirkulácie krasových vôd, Martina Kováčová

2014/2015

25. Škrapové pole na južnom svahu Zádielskej planiny a ukážka jeho mikrogeomorfologického mapovania, Michaela Pristašová

26. Možnosti využitia stopovacích látok pre identifikáciu povodí podzemných vodných tokov, Ivana Hudačková

27. Historický vývoj krajinnej pokrývky v okolí jaskyne Domica, Jana Čopiaková

DIPLOMOVÉ PRÁCE
2010/2011
1.    Inventarizácia nelegálnych skládok v katastroch obcí Jasov, Medzev a Vyšný Medzev, Zuzana Gerčáková

2011/2012
2.    Vegetačné pomery závrtov v centrálnej časti Silickej planiny, Cecília Bernáthová
3.    Evolučný lesný ekosystém ako súčasť genia loci stredoeurópskej krajiny, Katarína Grichová
4.    Krasové pomery Zádielskej planiny, Karolína Kulčárová
5.    Zmeny krajinnej pokrývky vojenského obvodu Valaškovce, Branislav Demčák
6.    Geomorfológia NPR Kozol a priľahlých území (Malá Fatra)

2012/2013
7.    Plochy verejnej zelene a ich zastúpenie v mestskej časti Košice – Staré mesto, Michal Jendželovský
8.    Svahové deformácie v severnej časti chrbta Viničnej, Zuzana Drábová
9.    Drevinové zloženie a charakteristika pralesových porastov v NPR Kôprová dolina _ Nefcerka (Vysoké Tatry)
10.    Antropogénne geomorfologické formy ako pozostatok banskej činnosti v oblasti DP Červenica (Slanské vrchy), Martina Hovancová
11.    Výmoľová erózia v katastri obce Olšinkov, Vladimíra Hudáková
12.    Krasová geomorfológia územia Galmus v Hnileckých vrchoch, Michal Cvengroš

2013/2014

13. Návrh pracovného zošita z geografie pre prvý ročník gymnázií, Jana Hudačová

14. Antropogénny vplyv človeka na prírodu geomorfologického celku Slovenský kras so zameraním na nelegálne skládky, Nikola Olexová

15. Antropogénne aktivity v geomorfologickom celku Vihorlatské vrchy, Silvia Gabalová

2014/2015

16. Porovnávacia morfológia planín východnej časti SLovenského krasu, Michal Tekáč

17. Geomorfologické pomery severnej časti Roháčky (Čierna hora), Martin Kovalík

18. Analýza drevinnej vegetácie vybraných neaktívnych kameňolomov východného SLovenska, Šimon Končula

19. Jaskynné úrovne ako nástroj pre pochopenie vývoja Hájskej doliny, Veronika Straková

 ROZŠIRUJÚCE PRÁCE ZÁVEREČNÉ
2009/2010
1.    Fyzicko-geografické exkurzie v okrese Humenné pre záujmové útvary na základných a stredných školách, Mgr. Jana Hančárová
2.    Fyzická geografia Slovenska vo výučbe na základných a stredných školách, Danica Sikorjaková
3.    Školské zemepisné vychádzky a exkurzie pre 8.ročník ZŠ v južnej časti CHKO Latorica, Tunde Zrebňáková

Strana 1 z 2

Kontakt

Ústav geografie

Prírodovedecká fakulta

UPJŠ  v Košiciach

Jesenná 5

040 01 Košice

48°43'43.57"S

21°14'53.80"V

na mape

 

tel.: +421-55-2342590

fax. +421-55-6222124

email: ug@upjs.sk

skupina Geografia, UPJŠ KE256px-Youtube icon.svginstagram

Kalendár

máj 2018
Po Ut St Št Pi So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Aktuality

Žiadne udalosti
Go to top