Menu

 

Členstvo, predsedníctvo v profesných organizáciách

člen Slovenskej geografickej spoločnosti
podpredsedníčka Krajskej komisie geografickej olympiády pre Košický kraj
 

Študijné pobyty a stáže

Kolín nad Rýnom, Nemecko
 

Iné

operačné systémy: MS WINDOWS, Corel na bežnej používateľskej úrovni

spolupráca s mestskými časťami mesta Košice
anglický jazyk - štátna skúška
 • CSACHOVÁ, S. (2016). Konsolidácia městských častí v meste Košice - Teoretické východiská a postoje verejných aktérov. Acta Politologica 8(1), 69-85. (PDF) SCOPUS
 • CSACHOVÁ, S. 2016: Taxonómia učebných úloh vo vyučovaní geografie. Geografia, roč. 24, 1, s. 9-14
 • NOVOTNÝ, L., CSACHOVÁ, S., KULLA, M., NESTOROVÁ-DICKÁ, J., PREGI, L. 2016: Development Trajectories of Small Towns in East Slovakia. European Countryside, 4, 373-394. SCOPUS
 • CSACHOVÁ, S. 2016: Nepresnosti v tvorbe testových úloh z geografie. Geografia Cassoviensis, X, 2, s. 122-130. SCOPUS ()
 • CSACHOVÁ, S., JAŠŠEKOVÁ, P., 2016: Enklávy a exklávy na politickej mape sveta. BIGECHE, 16 . PDF
 • CSACHOVÁ, S., 2016: The inner boundary reform in Košice - the most fragmented city in Slovakia. Geographica Pannonica, 3, 152-160. SCOPUS
 • CSACHOVÁ, S., 2016: Nepresnosti v tvorbe otázok v teste z geografie. Abstrakt z konferencie Výchova a vzdelávanie 2016. Pedagóg a jeho perspektívy v kontexte súčasnej edukačnej praxe. 77-78.
 • CSACHOVÁ, S., 2015: Priezvisko v humánno-geografickom výskume - príklad okresu Košice - okolie. Geographia Cassoviensis, 9, 2, s. 100-107. (PDF)
 • CSACHOVÁ, S., KREŠŇÁKOVÁ, V., 2015: Náučný chodník na Sídlisku KVP v Košiciach a jeho využitie vo vyučovaní geografie. Geografia, 1, s. 23-29
 • KOVÁCS, Z., CSACHOVÁ, S., FERENC, M., HRUŠKA, V., KONOPSKI, M. 2015. Development policies on rural peripheral areas in Visegrad Contries: a comparative policy analysis. In: Studia Obszarów Wiejskich. Warszawa: Institut geografii i przestrzennego zagospodarowania PAN, vol. 39, p. 77-101.

 • CSACHOVÁ, S. 2015: Program, problém a časopis na hodine geografie - námety do vyučovania. Pedagogické rozhľady. 24, 1, s. 20-23. (PDF)
 • CSACHOVÁ, S. 2014: The city of Košice on the crossroad of the administrative structure reform. Zborník abstraktov konferencie Geografie v srdci Evropy. Praha: Univerzita Karlova, s. 160. (PDF)
 • CSACHOVÁ, S. 2014: Geografia ako vyučovací predmet na stredných školách v Košiciach. Geografia Cassoviensis, 2, 119-126. (PDF)
 • CSACHOVÁ, S., 2014: Zaniknuté obce na Slovensku. BIGECHE, 16, 32-35. (PDF)
 • CSACHOVÁ, S., 2013: Territorial fragmentaion as an Obstacle to Territorial Consolistion Reform. In: Iancu Diana – Camelia (ed.): Local reforms in transition democracies Institutul European Publishing House, Romania (pp. 145-157), ISBN: 978-973-611-935-4
 • CSACHOVÁ, S. 2012: Slovak Geographical Names and Translation Traps, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis – Geographica, 43, 1, s. 51-60
 • CSACHOVÁ, S., JESENKOVÁ, S., 2012: Postoj učiteľov k zavádzaniu metódy CLIL do vyučovacej praxe - výsledky prieskumu. Didaktika, 1, 2012, s. 22-27, ISSN 1338-2845
 • CSACHOVÁ, S., 2011: Politika jedného dieťaťa v Číne. BIGECHE, 13, s.29-33, ISSN 1335-9940
 • CSACHOVÁ, S., NESTOROVÁ-DICKÁ, J., 2011: The territorial structure of local government in the Slovak Republic, the Czech Republic and the Hungarian Republic – a comparative view. Geografický časopis, 63, 3, 209-225
 • LOVACKÁ, S. 2009: Geografické aspekty komunálnej reformy v Slovenskej republike.Geografia Cassoviensis, 3, 1, 104 s. ISSN 1337-6748 
 • CSACHOVÁ, S., 2010. Small in size – strong in sense. Corvinus Regional Studies, vol. 1, 2-3, pp. 55-65. ISSN 2061-8646  (online). Available at http://crs.uni-corvinus.hu
 • LOVACKÁ,  S. 2008: Introduction to building e-government in Slovakia. In: Bucher, U. – Finka, M. (eds.) The Electronic City, Berliner Wissenschafts-verlag, Berlin, 177–194, ISBN 978-3-8305-1452-7
 • LOVACKÁ, S. 2009: Efektívny rozvoj lokálnych samospráv v Slovenskej republike. Acta Geographica Universitatis Comenianae, 53, 2009, 107-121.
 • LOVACKÁ, S., LABUNOVÁ, A. 2008: Budúcnosť malých obcí na východnom Slovensku. Geografická revue, 4, 2, Banská Bystrica: FPV, 214–226. ISSN 1336-7072
 • LOVACKÁ, S. 2007: Centrá vybraných zdravotníckych zariadení funkčného mestského regiónu Prešov a ich spádové obvody v mozaike Thiessenových polygónov. Geographia Cassoviensis 1, 117–121. ISSN 1337-6748, ISBN 978-80-7097-700-2
 • LOVACKÁ, S. 2006: Geografické aspekty komunálnej reformy. Teoretické východiská. In: Ištok, R. (ed). Transformácia politicko-priestorových systémov a systémov demokracie v kontexte globalizácie, Prešov: Prešovská univerzita, 2006, 133–175, ISBN 80-8068-500-2.

Výskumné zameranie

 • geografia verejnej správy, komunálna reforma
 • geografické názvoslovie
 • didaktika geografie
Súčasne prebiehajúce projekty
Obdobie Číslo a názov projektu úloha
 2017-2019

1/0395/17 Centripetálne a centrifugálne procesy v transformácii regionálneho systému Slovenska

Novotný Ladislav, Mgr., PhD., Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Košice

 spoluriešiteľ
 2016-2019

APVV-15-0306 Kooperatívne aktivity miestnych samospráv a meranie ich účinnosti a efektívnosti

Hlavný riešiteľ: doc. PhDr. Daniel Klimovský, PhD. Katedra politológie Filozofickej fakulty UK, Bratislava

 spoluriešiteľ
2012-2014 VEGA Socioekonomicky a kultúrne podexponovaná rurálna krajina ako fenomén aktivizácie pre humánnu geografiu spoluriešiteľ
 2013-2015 OP Vzdelávanie, ESF: Národný projekt Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania  spouriešiteľ
 2014-2016 Erasmus+ Strategic Partnership 2014-1-DE01-KA203-000694 Improvement of interactive methods to understand the natural sciences and technological improvement  spouriešiteľ
Ukončené projekty
2010-2011 VVGS Príprava príručky odbornej angličtiny pre geografov (s dôrazom na preklad slovenských geografických názvov) vedúci projektu
2009-2012 Rozvoj mikroregionálnych rurálnych štruktúr Slovenska s podporou lokálnej a regionálnej samosprávy (zodpovedný riešiteľ  Prof. RNDr. Peter Spišiak, PhD.) spoluriešiteľ
2008-2009 Geografický výskum správnej a územnej štruktúry obcí na mikroregionálnej úrovni v priestore Košického samosprávneho kraja vedúci projektu
2006-2009 Formovanie nových sociálno-ekonomických štruktúr v rurálnom a suburbánnom priestore Slovenska (zodpovedný riešiteľ  Doc. RNDr. Peter Spišiak, PhD.)  spoluriešiteľ

MAGISTERSKÝ STUPEŇ 

 • Humánna geografia Európy - LS, P, C
 • Politická geografia a geopolitika - ZS, P, C
 • Geografia verejnej správy - ZS, C
 • Didaktika geografie - LS, P, C
 • Seminár z didaktiky geografie - ZS, C
 • Nové trendy vo vyučovaní geografie - ZS, C
 • Územné plánovanie a rozvoj - LS, P
 • ZS/LS - zimný, letný semester, P - prednášky, C - cvičenia

Aktuálne vedené diplomové práce (marec 2017)

 • Gánovský, L.: Závislé územia na politickej mape sveta
 • Jaššeková, P.: Komplexné geografické úlohy na príklade vybraného tematického celku
 • Hudáková, N.: Taxonómia učebných úloh v učebniciach geografie
 • Mihaľová, Z.: Čítanie s porozumením v geografickom vzdelávaní
 • Olleóvá, N,:
 • Remetová, I.: Didaktický test v geografii

Aktuálne vedené bakalárske práce (marec 2017)

 • Tkáčová, J.: Názvoslovie obcí na Slovensku
 • Štofančík, T.: Porovnanie vybraných učebníc geografie na Slovensku v 20. storočí

Zoznam ukončených diplomantov (Mgr. práce)

Diplomové práce:
 • Šeňová, D., 2016: Tvorba učebných pomôcok v geografii a ich overenie v praxi
 • Šupšáková, K., 2016: Premiestnenie hlavného mesta ako politickogeografický fenomén
 • Girmanová, T., 2015: Postoj študentov základných a stredných škôl východného Slovenska ku geografii ako vyučovaciemu predmetu, ÚG PF UPJŠ, Košice.
 • Melník, J., 2015: Konsolidácia územnej štruktúry obcí Prešovského kraja v kontexte reformy lokálnej samosprávy, ÚG PF UPJŠ, Košice.
 • Kubová, V., 2015: Reorganizácia administratívneho členenia mesta Košice, ÚG PF UPJŠ, Košice.
 • Šmelková, I., 2015: Aktuálne demogeografické a sídelnogeografické problémy Číny, ÚG PF UPJŠ, Košice.
 • Antušová, N., 2014: Inovácia učiva politickej geografie vo vyučovaní geografie na základných a stredných školách. ÚG PF UPJŠ, Košice.
 • Lešková, L., 2014: Návrh exkurzií v krajinách Vyšehrádskej štvorky a moderné didaktické prostriedky k ich vyhodnoteniu. ÚG PF UPJŠ, Košice.
 • Džopková, R., 2014: Geografický výskum priezvisk obyvateľov obcí okresu Stropkov. ÚG PF UPJŠ, Košice.
 • Krešňáková, V. 2014: Náučný chodník mestskej časti Sídlisko KVP v Košiciach a jeho využitie vo vyučovaní miestnej krajiny. ÚG PF UPJŠ, Košice.
 • Višňovský, M., 2013: Diferenciácia politických a etnických hraníc európskych štátov. ÚG PF UPJŠ, Košice.
 • Novotná, M., 2013: Mestá Tomáša Baťu – ich vznik, urbánny vývoj a súčasná morfologicko-funkčná štruktúra. ÚG PF UPJŠ, Košice.
 • Jesenková, S., 2012: Obsahovo a jazykovo integrované vyučovanie (CLIL) v geografii. ÚG PF UPJŠ, Košice.
 • Liptai, M., 2012: Politickogeografický výskum hraníc na príklade vybraných lokalít vo svete. ÚG PF UPJŠ, Košice.
 • Petričková, J., 2012: Humánnogeografický výskum komunity Vietnamcov v meste Košice. ÚG PF UPJŠ, Košice.
 • Šostáková, E., 2012: Preklad slovenských geografických názvov do anglického jazyka a metodická aplikácia do vyučovania geografie. ÚG PF UPJŠ, Košice.
 • Timčáková, T., 2011: Sieť vybraných maloobchodných predajní v okrese Prešov a výskum nákupného správania sa obyvateľov. ÚG PF UPJŠ, Košice.
 • Verbová, V., 2011: Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013. ÚG PF UPJŠ, Košice.
 • Bodnár, L., 2011: Lokálna identita obyvateľov v pohraničnom povodí rieky Bodva. ÚG PF UPJŠ, Košice.
 • Ďurišová, A., 2011: Sieť škôl na území Košického samosprávneho kraja v období reformy verejnej správy. ÚG PF UPJŠ, Košice.
 • Zozuľak, M., 2011: Geografická charakteristika vybraných okresov severovýchodného Slovenska v kontexte ich periférnej polohy. ÚG PF UPJŠ, Košice.
 • Blahová, Z., 2010: Orgány lokálnej samosprávy optikou obyvateľov obcí ZMO Dolné Kysuce. ÚG PF UPJŠ, Košice.
 • Ernestová, S., 2009: Politickogeografický výskum monarchií vo svete – súčasné problémy a budúcnosť. ÚG PF UPJŠ, Košice.
 • Tomašková, J., 2009: Sídelná štruktúra Košického kraja so zreteľom na malé obce a ich budúcnosť. ÚG PF UPJŠ, Košice.
 • Mižišinová, V., 2009: Politickogeografické a medzinárodné aspekty Antarktídy. ÚG PF UPJŠ, Košice.
 • Nalevanková, M., 2009: Interpretácia štátu a existencia recesistických štátov na politickej mape sveta. ÚG PF UPJŠ, Košice.

Strana 1 z 2

Kontakt

Ústav geografie

Prírodovedecká fakulta

UPJŠ  v Košiciach

Jesenná 5

040 01 Košice

48°43'43.57"S

21°14'53.80"V

na mape

 

tel.: +421-55-2342590

fax. +421-55-6222124

email: ug@upjs.sk

skupina Geografia, UPJŠ KE256px-Youtube icon.svginstagram

Kalendár

máj 2018
Po Ut St Št Pi So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Aktuality

Žiadne udalosti
Go to top