Menu
Stav k 21.4.2017  
ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách 1
ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch 6
ADE - Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch 1
ADF - Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch 9
ADN - Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS 1
AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 1
AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 5
AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 4
AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií 1
AFH - Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií 7
BCI - Skriptá  a učebné texty 1
BEE - Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) 1
BEF - Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) 1
Publikácie spolu 39
[1] Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS 73
[3] Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 12
[4] Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 2
Citácie spolu 87
2017
 • HOFIERKA, J., GALLAY, M., KAŇUK, J., ŠUPINSKÝ, J., ŠAŠAK, J. (2017). High-resolution urban greenery mapping for micro-climate modelling based on 3D city models. The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences (ISPRS Archives), XLII-4/W7, 7-12. (PDF)
 • KAŇUK, J., GALLAY, M., HOFIERKA, J., ŠAŠAK, J., ŠUPINSKÝ, J., SEDLÁK, V., GESSERT, A., 2017. Monitoring dynamiky mestskej zelene pre spresnenie modelovania slnečného žiarenia v urbánnej krajine. In: Inspektor, T., Horák, J., Růžička, J. (Eds.) Symposium GIS Ostrava 2017, Geoinformatika v pohybu, 22. - 24. března 2017. VŠB - Technická univerzita Ostrava, ISBN 978-80-248-4029-1, ISSN 1213-239X. (PDF)

 • KAŇUK, J., GALLAY, M., DVORNÝ, E., LACKO, M., 2017. Využitie bezpilotných leteckých zariadení pri výskume transformácie krajiny. In: Inspektor, T., Horák, J., Růžička, J. (Eds.) Symposium GIS Ostrava 2017, Geoinformatika v pohybu, 22. - 24. března 2017.  VŠB - Technická univerzita Ostrava, ISBN 978-80-248-4029-1, ISSN 1213-239X. (PDF)

 • HOFIERKA, J., ŠAŠAK, J., ŠUPINSKÝ, J., GALLAY, M., KAŇUK, J., SEDLÁK, V. (2017): 3D mapovanie krajiny pomocou pozemného a leteckého laserového skenovania. Životné prostredie, 51, 1, 21– 27. (PDF)

2016
 • GALLAY, M., ECK, C., ZGRAGGEN, C., KAŇUK, J., DVORNÝ, E. (2016). High resolution airborne laser scanning and hyperspectral imaging with a small uav platform. Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci., XLI-B1, 823-827, doi:10.5194/isprs-archives-XLI-B1-823-2016, 2016. (PDF)

 • SEDLÁK, V., KAŇUK, J., GALLAY, M., HOFIERKA, J.(2016).Analytical and graphical analyses of deformation survey of the earth-fill dam with tls support for gis applications. In: Proceedings 16th Int. multidisc. scient. conf. SGEM 2016: Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing / Geodesy & Mine Surveying, Photogrammetry & Remote Sensing, Albena, June 30 – July 6, 2016. Vol. II, p. 101-108, Sofia: STEF92 Technology.

 • HOFIERKA, J., HOCHMUTH, Z., KAŇUK, J., GALLAY, M., GESSERT, A. (2016). Mapovanie jaskyne Domica pomocou terestrického laserového skenovania. Geografický časopis, 68, 1, 3-24. (PDF)

 • GALLAY, M., HOCHMUTH, Z., KAŇUK, J., HOFIERKA, J. (2016). Geomorphometric analysis of cave ceiling channels mapped with 3D terrestrial laser scanning, Hydrolology and Earth System Sciences, 20, 1827-1849, doi:10.5194/hess-20-1827-2016, (PDF)
 • HOFIERKA, J., GALLAY, M., KAŇUK, J., ŠAŠAK, J. (2016). Modelling karst landscape with massive airborne and terrestrial laser scanning data. GIS Ostrava 2016 - The Rise of Big Data. Accepted manuscript.
2015
 • GALLAY, M., KAŇUK, J., HOCHMUTH, Z., MENEELY, J., HOFIERKA, J., SEDLÁK, V. (2015): Large-scale and high-resolution 3-D cave mapping by terrestrial laser scanning: a case study of the Domica Cave, Slovakia. International Journal of Speleology. 44(3), 277-291. (PDF)

 • GALLAY, M., KAŇUK, J., HOFIERKA, J., HOCHMUTH, Z., MENEELY, J.(2015): Mapping and geomorphometric analysis of 3-D cave surfaces: a case study of the Domica Cave, Slovakia. In Jasiewicz, J., Zwoliński, Z., Mitasova, H., Hengl, T. (Eds.) Geomorphometry for Geosciences, Poland: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Adam Mickiewicz University in Poznań - Institute of Geoecology and Geoinformation, 69-73. (PDF)

 • KAŇUK, J., GALLAY, M., HOFIERKA, J. (2015): Generating time series of virtual 3-D city models using a retrospective approach. Landscape and Urban Planning, 139, pp. 40-53

2014

 • HOFIERKA, J., KAŇUK, J., GALLAY, M. (2014): Geoinformatika. Vysokoškolská učebnica, Košice (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika), 194 p. (PDF)

 • GALLAY, M., KAŇUK, J., HOFIERKA, J. (2015). Capacity of photovoltaic power plants in the Czech Republic (Kapacita fotovoltických elektrární v Českej republike). Journal of Maps, 11(3), pp. 480-486. (PDF)
 • HOFIERKA, J., KAŇUK, J., GALLAY, M. (2014). Spatial distribution of photovoltaic power plants in relation to a solar resource potential: a case study of the Czech Republic and Slovakia. Moravian Geographical Reports, 22(2), p. 26-33. (PDF)
2013
 • GALLAY, M., KAŇUK, J., PETRVALSKÁ, A., HOCHMUTH, Z. (2013). Využitie údajov leteckého laserového skenovania vo výskume krasovej krajiny na príklade východnej časti Slovenského krasu. Slovenský kras: Acta Carsologica Slovaca. 51(1), p. 99-108.
 • HOFIERKA, J., GALLAY, M., KAŇUK, J., (2013): Spatial Interpolation of Airborne Laser Scanning Data with Variable Data Density. Proceedings of the 26th International Cartographic Conference, August 25-30, 2013, Dresden Germany.
 • KAŇUK, J., HOFIERKA, J., GALLAY, M. (2013): Using virtual 3-D city models in temporal analysis of urban transformations. In: Geoinformatics for City Transformations : Symposium GIS Ostrava 2013 : 21. - 23. január 2013, Ostrava. - S. [1-13]. - ISBN 9788024829449. - Ostrava : VSB - Technical University of Ostrava, 2013.

2012 - 2008

 • BALOGOVÁ, M., UHRIN, M., KAŇUK, J., KAĽAVSKÝ, J. (2012): Salamandra salamandra in Slovakia, distribution and habitat. In: Folia Veterinaria. - ISSN 0015-5748. - Roč. 56, č. 4 (2012), s. 3-6.
 • HOFIERKA, J., KAŇUK, J. (2011): Využívanie slnečnej energie pre fotovoltické aplikácie na území Slovenskej republiky. In: Geografický Časopis : Geographical Journal. - ISSN 0016-7193. - Roč. 63, č. 4 (2011), s. 345-355.
 • MADZIKOVÁ, A., KLAMÁR, R., ROSIČ, M., KAŇUK, J. (2011): Glówne kierunki i problemy rozwoju turystyki narciarskiej w republice Slowackiej. In: Prace Geograficzne. - ISSN 1644-3586. - zeszyt 125 (2011), s. 111-128.
 • HOFIERKA, J., KAŇUK, J. (2010): Aplikácie 3D modelov miest v geografickom výskume. In: Geographia Cassoviensis. - ISSN 1337-6748. - Roč. IV, č. 1 (2010), s. 69-72.
 • HOFIERKA, J., KAŇUK, J. (2009): Assessment of Photovoltaic Potential in Urban Areas Using Open-Source Solar Radiation Tools. In: Renewable Energy. - ISSN 0960-1481. - Vol. 34, no. 10 (2009), s. 2206-2214.
 • ROSIČ, M., KAŇUK, J. (2009): Vplyv vybraných socio-ekonomických faktorov na mieru nezamestnanosti na úrovni malých území. In: Geografický Časopis : Geographical Journal. - ISSN 0016-7193. - Roč. 61, č. 4 (2009), s. 315-335.
 • KAŇUK, J., HOFIERKA, J., ROSIČ, M. (2009): Mapovanie areálov bytových domov v mestách Slovenskej republiky z aspektu energetického využívania slnečného žiarenia. In: Geografický Časopis : Geographical Journal. - ISSN 0016-7193. - Roč. 61, č. 2 (2009), s. 139-151.
 • KAŇUK, J. (2009): Geography and solar energy utilisation. In: Folia Geographica : Prírodné vedy. - ISSN 1336-6157. - Roč. XLIX, č. 14 (2009), s. 110-120.
 • HOFIERKA, J., KAŇUK, J. (2009): Geographical approaches to the assessment of solar resources in Slovakia (according to the example of a case study in the city of Prešov). In: Geographia Slovaca. - ISSN 1210-3519. - č. 26 (2009), s. 191-200.
 • KAŇUK, J. (2008):Analýza dostupného globálneho žiarenia v urbánnych územiach Slovenska pomocou GIS.In: Geographia Cassoviensis. - ISSN 1337-6748. - roč. II, č. 1 (2008), s. 59-63.

Členstvo v profesných organizáciách

člen Kartografickej spoločnosti Slovenskej republiky (od roku 2012)
člen Slovenskej geografickej spoločnosti (od roku 2006 do roku 2012)
člen AS FHPV PU (Akademický senát Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove) (2002 - 2006; 2007 - 2009)
člen ŠRVŠ (Študentská rada vysokých škôl) za PU (2004 - 2005)
 

Študijné pobyty a stáže

2014 - 1 týždňový pobyt na Queen's University, Belfast, UK
2013 - 1 týždňový pobyt na Kolínskej univerzite, Kolín, Nemecko
2012 - 1 týždňový pobyt na Queen's University, Belfast, UK
2009 - 2 týždňový pobyt na Girnoskej univerzite, Girona, Španielsko
2008 - 2 týždňový pobyt na Geofyzikálnom ústave SAV, Stará Lesná, Slovensko
 

Iné

operačné systémy: MS WINDOWS, LINUX
ArcGIS, GRASS GIS, Microstation
tvorba web-stránok

Charakteristika výskumného zamerania

 • zber priestorových 3D údajov, ich spracovanie a vizualizácia pomocou GIS
 • modelovanie a kartografická interpretácia priestorových procesov
 • 3D a 4D modely miest

 

Súčasne prebiehajúce projekty
Obdobie Číslo a názov projektu úloha
2017-19 VEGA 1/0963/17: Dynamika krajiny vo vysokom rozlíšení spoluriešiteľ
2016-18 SURGE: Simulating the cooling effect of urban greenery based on solar radiation modelling and a new generation of ESA sensors (kontrakt s Európskou vesmírnou agentúrou) spoluriešiteľ
2016-19 UrbanHist (grant programu EÚ Horizon 2020 výzva Inovative Training Networks, MSCA-ITN) spoluriešiteľ
2016-19 APVV-15-0054: Physically based segmentation of georelief and its geoscience application spoluriešiteľ
2013-17 APVV-0176-12: Nové metódy priestorového modelovania pomocou laserového skenovania a 3D GIS-u (SPATIAL3D) spoluriešiteľ
2013-16

COST Action TU1206: SUB-URBAN - A European network to improve understanding and use of the ground beneath our cities.

spoluriešiteľ
Ukončené projekty
2014-16

VEGA č. 1/0473/14: Dynamické 3-D modelovanie urbanizovanej krajiny v rôznych rozlišovacích úrovniach

zodpovedný riešiteľ
2013-16

COST Action TU1206: SUB-URBAN - A European network to improve understanding and use of the ground beneath our cities.

 spoluriešiteľ
2013-15

Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné aplikácie s podporou znalostných technológií

 spoluriešiteľ
2012-14 VEGA 1/1251/12: Osobitosti geomorfologického vývoja východnej časti Slovenského krasu  spoluriešiteľ
2012-14 KEGA č. 002PU-4/2012: Vysokoškolská učebnica geoinformatiky pre geografické študijné odbory  spoluriešiteľ
2012-14 VEGA 1/0272/12: Priestorové analýzy a modelovanie pre 3D GIS  spoluriešiteľ
2012-13 VVGS PF 2012-62: Modelovanie a 3D vizualizácia jaskynných chodieb s väzbou na povrch krasovej krajiny pomocou geografického informačného systému zodpovedný riešiteľ
2012-13 VVGS UPJŠ 63/12-13: Detailné modelovanie reliéfu krasovej krajiny pomocou priestorovo distribuovaných bodových údajov získaných leteckým laserovým skenovaním  spoluriešiteľ
2009-11  VEGA 1/0355/09: Modelovanie distribúcie slnečného žiarenia v urbánnych oblastiach a potenciál jeho využitia.  spoluriešiteľ
2006-08   VEGA 1/3049/06: Potenciál využívania obnoviteľných zdrojov energie na území Slovenska  spoluriešiteľ

BAKALÁRSKY STUPEŇ - (Bc.)

 • Praktikum z topografického mapovania
 • Aplikovaná geoinformatika

MAGISTERSKÝ STUPEŇ - (Mgr.)

 

Zoznam diplomantov (Mgr. a Bc.)

Jozef Šupinský - Modelovanie jaskyne Domica v rôznych rozlišovacích úrovniach
Ján Mitura (2015, Mgr.) - Modelovanie distribúcie hluku v urbánnej krajine a integrácia hlukového modelu do GIS
Lucia Takáčová (2014, Mgr.) - Implementácia geoinformatiky do geografickej edukácie na základných školách
Róbert Adam (2014, Mgr.) - Prezentácia geopriestorových údajov pomocou interaktívneho mapového portálu na internete
Marek Babeľa (2012, Mgr.) - Časová simulácia transformácie krajiny využitím 3D modelu mesta v prostrtedí GIS
Miroslav Kanaš (2012, Mgr.) - Priestorová analýza distribúcie vybraných typov zdravotníckych zariadení v Prešovskom kraji
Rastislav Kubuš (2012, Mgr.) - Analýza tieňov v urbánnom území
René Polačok (2011, Mgr.) - Potenciál energetického využívania slnečného žiarenia v urbánnom území obce Ľubotice
Jakub Papík (2011, Mgr.) - Hluková analýza urbánneho územia pomocou GIS pre vybrané územie mesta Prešov
Marek Adámek - 3D kataster a zber dát o urbanizovanej krajine
Pavol Titko - Aplikácia mikro-UAV pri mapovaní krajiny
Lukáš Ľach - Dynamická vizualizácia krajiny pomocou vybraných softvérov
Paulína Vranová - Návrh spracovania 3-D katastra pre mesto Košice
 
Katarína Onačillová (2015, Bc.) - Tvorba 3D modelu budov na úrovni LOD 3 metódou digitálnej fotogrametrie pre obec Kečovo
Richard Bělohlávek (2015, Bc.) - Tvorba atlasu miestnej krajiny
Barbora Savruková (2015, Bc.) - Analýza využívania geopriestorových údajov v slovenských samosprávach - prípadová štúdia mesta Košice
Erik Novysedlák (2015, Bc.) - Digitálna geodatabáza časových radov cestnej siete a budov pre mesto Košice
Jozef Šupinský (2014, Bc.) - Digitálna trojdimenzionálna geometrická parametrizácia Kysackej jaskyne
Nikola Migeľová (20014, Bc.) - Porovnanie vybraných metód zberu geopriestorových údajov pre potreby tvorby 3D modelov miest
Silvia Lacková (2013, Bc.) - Možnosti interoperability 3D údajov vo vybraných softvéroch určených pre modelovanie krajiny
Lucia Petrušová (2013, Bc.) - 3D vizualizácia urbanizovaného územia pomocou GIS
Ján Mitura (2013, Bc.) - Tvorba virtuálnych 3D modelov miest a ich vizualizácia pomocou internetových aplikácií
Nikola Olexová (2012, Bc.) - Návrh náučného chodníka na Silickej planine v Slovenskom krase
Ján Molnár (2012, Bc.) - Distribúcia fotovoltických panelov typu "grid on" na území Slovenskej republiky
Stanislav Hrinda (2012, Bc.) - GIS aplikácie a problém ich začlenenia do vyučovania geografie
Soňa Bučeková (2012, Bc.) - Multimediálne technológie na báze interaktívnej komunikácie vo vyučovaní geografie - teoretické poznámky
Matúš Marošiník (2012, Bc.) - Možnosti využitia webGIS technológií vo výučbe geografie
Jakub Hricišák (2011, Bc.) - Informačné systémy o území v podmienkach slovenských samospráv ako nástroj pre správu a manažment krajiny - na príklade mesta Prešov
Martin Mašek (2011, Bc.) - Informačné systémy o území v podmienkach slovenských samospráv ako nástroj pre správu a manažment krajiny - na príklade mesta Michalovce
Tomáš Kolarčík (2011, Bc.) - Možnosti tvorby hlukových analýz

Strana 1 z 2

Kontakt

Ústav geografie

Prírodovedecká fakulta

UPJŠ  v Košiciach

Jesenná 5

040 01 Košice

48°43'43.57"S

21°14'53.80"V

na mape

 

tel.: +421-55-2342590

fax. +421-55-6222124

email: ug@upjs.sk

skupina Geografia, UPJŠ KE256px-Youtube icon.svginstagram

Kalendár

jún 2018
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Aktuality

Žiadne udalosti
Go to top