Geologická exkurzia 2020

V dňoch 2. – 4. 9. 2020 sa konala geologická exkurzia po známych (aj menej známych) lokalitách východného Slovenska. Študenti 1. ročníka geografie na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach navštívili pozoruhodné miesta nielen z geologického hľadiska – situované v centrálnych Západných Karpatoch, bradlovom aj flyšovom pásme. Makroskopicky skúmali najstaršie horniny kryštalinika, mezozoické vápence, paleogénne pieskovce a ílovce, neovulkanity, kaolín či recentný penovec/travertín; zažili ruch a dynamiku aktívnych kameňolomov i pokoj sálajúci z múzea niekdajšej ťažby kamennej soli a soľanky v Solivare. Príjemným osviežením na záver trojdňovej exkurzie bola návšteva Jasovskej jaskyne v Národnom parku Slovenský kras. A výsledok? Posúďte sami...

rudnik