Významné jubileá dvoch kľúčových osobností Ústavu geografie

V prvom polroku 2020 sa dožili sedemdesiatich rokov docent Zdenko Hochmuthprofesor Peter Spišiak. Dve osobnosti, ktorých pôsobenie malo zásadný vplyv na vznik a profiláciu Ústavu geografie Prírodovedeckej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach.

Vo februári 2020 toto jubileum oslávil doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc. ktorý bol zakladateľom a prvým vedúcim Katedry geografie, dnešného Ústavu geografie na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach. 

Docent Hochmuth je nielen inšpiratívnym učiteľom, za čo mu roku 2013 bola udelená Cena dekana za pedagogickú činnosť, ale aj stále činorodým vedcom a známym fyzickým geografom, karsológom a speleológom. Jeho výskum má úctyhodný priestorový rozsah od Číny až po Mexiko a Belize. Je zakladateľom a prvým predsedom redakčnej rady časopisu Geographia Cassoviensis, ktorý vďaka evidencii v databázach SCOPUS a WSCI WoS v súčasnosti patrí k špičke medzi geograficky zameranými časopismi na Slovensku. Je tiež predsedom redakčnej rady časopisu Slovenský kras a členom redakčnej rady Spravodaja Slovenskej speleologickej spoločnosti.

Pred založením Katedry geografie v Košiciach bol dekanom a prodekanom Pedagogickej fakulty v Prešove, ktorá je dnes súčasťou Prešovskej Univerzity v Prešove. Opakovane bol zvolený za predsedu Slovenskej speleologickej spoločnosti, bol predsedom Východoslovenskej pobočky Slovenskej geografickej spoločnosti a v súčasnosti je predsedom Košickej pobočky Slovenskej geografickej spoločnosti a členom jej Výkonného výboru. Za svoju činorodú prácu, ktorou reprezentoval fakultu a univerzitu mu roku 2019 bola udelená Cena dekana za rozvoj fakulty.

Dôležitú úlohu pri rozvíjaní Ústavu geografie zohral prof. RNDr. Peter Spišiak, CSc. ktorý sedemdesiate narodeniny oslávil v júni. Vďaka nemu sa výskumné aktivity pracoviska rozšírili aj na oblasť humánnej a regionálnej geografie.

Okrem Ústavu geografie je profesor Spišiak dlhoročným pracovníkom Katedry ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja (v minulosti Katedra sociálnej geografie či Katedra humánnej geografie a demogeografie, resp. demografie) na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Je členom redakčných rád viacerých vedeckých časopisov či expertných skupín. Bol spolugarantom magisterského a neskôr doktorandského stupňa štúdia na ÚGE PF UPJŠ. V roku 2013 mu za jeho prácu a výsledky v oblasti vzdelávania bola udelená Cena dekana za pedagogickú činnosť.  

Za výrazný podiel na rozvoji geografie na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach bola v máji 2013,  pri príležitosti 50. výročia vzniku Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, obom jubilantom udelená Zlatá medaila PF UPJŠ. 

Jubilantom v mene Ústavu geografie a Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach srdečne blahoželáme, veríme v ďalšiu spoluprácu a prajeme pevné zdravie, veľa tvorivej energie a radosti z práce!

doc hochmuth prof spisiak - Copy

Doc. Zdenko Hochmuth (vľavo) a prof. Peter Spišiak (vpravo)

Viac fotografií na stránke fakulty