Konferencia IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie

V dňoch 29. 11. - 1. 12. 2018 sa vo Vysokých Tatrách konala konferencia pre učiteľov základných škôl k národnému projektu IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie.  Jedným z cieľov tohto projektu je inovácia vzdelávania prírodovedných predmetov, matematiky a informatiky na základných a stredných školách na Slovensku. Konferencie sa zúčastnili zástupcovia všetkých prírodovedných predmetov, teda fyziky, chémie, biológie a geografie ako aj matematiky a informatiky. Za geografiu sa na konferencii zúčastnili RNDr. Stela Csachová, PhD., doc. RNDr. Ján Kaňuk, PhD. a Mgr. Veronika Ondová z Ústavu geografie PF UPJŠ v Košiciach, RNDr. Bohuslava Gregorová, PhD. z Katedry geografie a geológie FPV UMB v Banskej Bystrici a Mgr. Matej Vojtek, PhD. z Katedry geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF v Nitre.

konf IKT 01

V rámci tohto projektu bolo okrem iného vypracovaných 120 metodík (modelov vyučovacích hodín), z ktorých 60 je určených pre druhý stupeň základných škôl. Na konferencii diskutovali tvorcovia metodík a učitelia o inováciách v školskej geografii. V rámci tohto podujatia boli prezentované jednotlivé metodiky, ako aj skúsenosti s ich overovaním. Účastníkov konferencie (nie len geografie) veľmi zaujala aj ukážka bezpilotných leteckých zariadení a ich aplikácií v rôznych oblastiach.  

konf IKT 02b

Na konferencii sa podarilo vytvoriť konštruktívnu atmosféru s otvorenou diskusiou. V rámci nej sa pomenovali rôzne problémy, ktoré súvisia s riešením projektu. Väčšina týchto problémov má spoločný menovateľ, ktorým je administratívna náročnosť a byrokracia. Na druhej strane učitelia ocenili prácu tvorcov metodík ako aj dobrú spoluprácu a komunikáciu s projektovými manažérmi. V záverečnej sekcii boli prezentované názory učiteľov za jednotlivé predmety. Za geografiu vystúpila Mgr. Daniela Petrušová zo Základnej školy Československej armády v Prešove, ktorá skonštatovala, že projekt priniesol do vyučovacieho procesu veľmi pozitívne prvky v podobe bádateľsky orientovaného vyučovania a osvojovania si viacerých zručností. Ako ďalej uviedla: „Sama sa teším na hodiny, v ktorých overujem jednotlivé metodiky. Žiaci sa na hodine „hrajú“ a ani si neuvedomujú, že sa pri tom učia. Dokážu pochopiť na prvý pohľad zložité a komplexné veci, ktoré by sa klasickým spôsobom učili ťažko. Do vyučovania sú žiaci vtiahnutí cez rôzne aktivity. Je veľmi pekné vidieť žiakov, ako si sami tvoria definície a živo diskutujú o preberanej téme. Pre učiteľa je veľkou motiváciou, keď sú žiaci smutní z toho, že sa hodina skončila. Odporúčam aj mojim kolegom z iných škôl, aby si vyskúšali takýto spôsob vyučovania. Tento projekt nie je iba o nových metódach, ale aj zmene prístupu k vyučovaniu a aktualizácii obsahu vzdelávania. Zapojenie sa do projektu mi dalo nové impulzy aj pre môj kariérny rast. Okrem kontinuálneho aktualizačného vzdelávania vnímam ďalší benefit v tom, že som svoju druhú atestačnú prácu postavila práve na bádateľsky orientovaných aktivitách. Čo je však najväčšie pozitívum, tento projekt mi pomohol zmeniť pohľad na to, ako by sa malo učiť v súčasnosti. Vytrhlo ma to zo stereotypu. Verím, že sa do budúcnosti podarí zabezpečiť udržateľnosť tohto projektu.“

konf IKT 03
Skúsenosti autorov metodík a učiteľov potvrdili, že tento projekt je príležitosťou pre uplatňovanie zmien vo vyučovaní geografie na základných školách, a to najmä v oblasti rozvoja geografických zručností s podporou digitálnych technológií.