isc_2017.jpg

17. medzinárodný speleologický kongres UIS , Penrith, Austrália

UIS  (Union Internationale de Spéléologie) je vrcholná svetová jaskyniarska (speleologická) organizácia, ktorú zastrešuje UNESCO. Združuje národné speleologické organizácie, u nás je to Slovenská speleologická spoločnosť. Má svoje štruktúry, riadiaci výbor a prezidenta. Raz za 4 roky organizuje kongres, ktorého súčasťou je vedecká konferencia, kde sa prezentujú najvýznamnejšie aktivity, realizujú sa sprievodné podujatia – exkurzie, prezentácie techniky, filmov, máp, dokonca aj umenia, a samozrejme volí sa výkonný výbor a najmä prezident. Taktiež sa na základe ponúk a hlasovania vyberie miesto nasledovného kongresu.

V roku 2013 sa kongres uskutočnil v Česku, v Brne. Vtedy bola účasť mimoriadne vysoká, okolo 2000 osôb. Zúčastnili sme sa (Hochmuth, Gessert) kongresu aktívne, náš príspevok bol zaradený medzi posterové prezentácie. V Brne sa schválilo, že nasledovný kongres v roku 2017 bude v Austrálii, aj keď bola obava že je to ďaleko a bude to finančne náročné pre veľkú časť záujemcov. Pracovali sme však na tom, aby sme mohli v Austrálii prezentovať  kvalitné výsledky karsologického výskumu, ktoré realizujeme pod rôznymi projektmi Ústavu geografie, najmä projektu APVV SPATIAL 3D. Doc. Hochmuth sa zúčastnil kongresu v Penrithe nielen ako zástupca UPJŠ, ale aj za Slovensko ako zástupca národnej speleologickej organizácie, ktorá tiež účasť podporila.Zdenko Hochmuth prezentoval spoločný príspevok (Hochmuth, Gessert) s názvom „The Jasov Plateau in the Slovak Karst as an Experimental Area for the Denudation Dynamic Research“, ktorý bol zaradený do programu a publikovaný v kongresovom zborníku. Po rôznych peripétiách s vízami sa napokon podarilo vycestovať iba jednému z dvojice autorov. Zo Slovenska sa kongresu zúčastnili ešte p. Hochmuthová a z Prírodovedeckej fakulty UK kolegovia Láncoš a Aubrecht.mapa.jpg

Ako to vyzeralo na kongrese? V poradí 17. kongres sa konal 23. - 29. júla v meste Penrith cca 30 km západne od Sydney, v podhorí Modrých hôr. Miesto bolo vybraté pre svoju pokojnú atmosféru, blízkosť krasu, nerušení zvodmi veľkomesta. v zariadení“ Panthers“, kde sa nachádzalo 6 rokovacích miestností, bar, kasíno ap. V blízkosti postavili takmer „cirkusový“ stan rozmerov cca 30 x 60m, kde sa konali veľké prezentácie, premietanie filmov, tu boli umiestnené postery a mapy a tiež tu boli „stánky“ národných spoločností, konali sa preteky speleologickej zručnosti, podávala sa káva a pivo. Tu tiež prebiehali neformálne diskusie, lobing a spoločenské akcie (banket). Ako sa predpokladalo, účasť bola nižšia, ako keby to bolo v Európe, kde je predsa len najviac speleológov. Kongresu sa zúčastnilo cca 600 účastníkov. Tým, že prednášky a prezentácie prebiehali v paralelných sekciách, samozrejme nebolo možné všetkých sa zúčastniť, často bolo ťažké sa rozhodnúť, ale  bol tu zborník abstraktov a napokon aj publikované príspevky, ale tak to už na veľkých podujatiach býva.

kongres.jpg

Po náročnej ceste a presunom zo Sydney sme sa ale zapojili do kongresového „hemženia“. Zistili sme, že výskumy a projekty prebiehajúce u nás, sú v súlade so svetovými trendmi. Úvodné prednášky boli inšpirujúce pre geomorfológa (geologický a geomorfologický vývoj Austrálie, najnovšie trendy výskumu), kde tematicky zapadli aj naše geomorfologické výskumy.

Avšak jedna z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich disciplín je speleokartografia, mapy a 3D výstupy boli inšpirujúce. Z tohto hľadiska veľký záujem vyvolal aj náš Bulletin“, ktorých sme pre obmedzenú hmotnosť mohli dopraviť iba cca 100 ks. Spoločný príspevok viacerých členov UGE s názvom „Laser scanning and digital 3D modeling of the UNESCO Heritage Cave – Domica (Hochmuth , Gallay, Kaňuk, Hofierka, Sedlák, Gessert, Barabas, Šupinský, Šašak) bol v kuloároch hodnotený vysoko. Museli sme sa vyrovnať s rôznymi skutočnosťami – nepr. že teraz je v Austrálii zima, v noci klesala teplota k nule. Tma bola už poobede. Orientácia podľa slnka pre človeka zo severnej pologule neobvyklá – na obed bolo na severe a tiež noci sme nevideli na oblohe Malý voz, ale Južný kríž.

Po dvoch dňoch rokovania sa uskutočnila spoločná exkurzia do jaskýň  „Jenolan caves“ v Modrých horách. Jednotlivé exkurzie viedli svetové osobnosti (napr. exkurziu  do paleokrasu viedol osobne p. Osborne).  Po ďalších dvoch dňoch rokovaní napokon prebehli záverečné ceremónie zahŕňajúce voľby výkonného výboru. Mali sme tu želiezko v ohni, na miesto prezidenta kandidoval náš priateľ Zdeněk Motyčka z Česka. Američan G. Veni ho predstihol iba o 1 hlas – smola. Ale nasledovné obdobie bude Zdeěk pôsobiť ako viceprezident, v sedemčlennom „výbore“ sú z našich známych Maďar Gyula Hegedüs, Slovinka Naďa Župan či Chorvát Mladen Garašič. Teda Motyčka bude mať silnú podporu, aby ovplyvnil vývoj ináč dosť byrokraticky sa uberajúcej inštitúcie. Už sa tešíme na 18. kongres, ktorý sa uskutoční v pohorí Vercors (veľakrát sme tam boli) vo Francúzsku.

sss_2.jpg

Sprava: Zdenko Hochmuth, Pavel Bosák, Zdeněk Motyčka, Valéria Hochmuthová

ubir_2.jpg

Vzhľadom na skutočnosť, že do Austrálie sa necestuje často a pre geografa je to inšpirujúci kontinent, rozhodli sme sa, že po kongrese si pobyt a Austrálii predĺžime, a realizujeme cestu po významných oblastiach z hľadiska fyzickej či humánnej geografie.

Navštívené lokality a témy:
-    východné pobrežie Austrálie, presun autobusmi a lietadlom – východiskami boli mestá Townswille a Cairns. Výstup na vrcholy Castlehill (286m) a Mt. Stuart (584) ako príklady exfoliačných klenieb v granitoch.
-    Problematika Veľkého bariérového útesu, plavba na Magnetic Island, potápanie na útese, v NP Magnetic pozorovanie fauny v prírode (koaly ap)
-    Návšteva múzea Veľkého útesu, návšteva historického múzea, návšteva múzea prírídy Queenslandu, návšteva Zoo - parku
-    tropický dažďový les NP Daintree, cesta lanovkou na Red hill domorodej obce Kuranda a Tjapukai, vodopády,  cesta panoramatickou (vyhliadkovou) železnicou.
-    Mesto Darwin – presun letecky z Cairns. Zoznámenie sa problematikou Ingenious (Aborigenes) ktorí v severnom teritóriu sú najpočetnejšia menšina.
-     cesta do oblasti Jabiru a Ubirr,  dokumentácia skalných kresieb a problematika údržby a správy NP s využitím a poskytnutím práce pre pôvodných obyvateľov.
-    Estuáre na severnom pobreží Arnehmskej zeme, zoznámenie s flórou a faunu NP Mary river
10-11.8 nás už čakala iba dlhá letecká doprava domov a tu potom zvykanie si na odlišnú klímu a vyrovnanie sa s časovým posunom

kroko_2.jpg

Kto z koho?

koala_2.jpg

Kde je koala?
Získané inšpirácie a poznatky z kongresu a spoznávania kontinentu protinožcov obohatia výučbu geografie na UPJŠ a budú podkladom pre verejné prednášky, ktoré v priebehu akademického roka 2017/18 zorgranizujeme.