logo_intereg.jpg

 

Európsky fond regionálneho rozvoja podporí geografický výskum bioplynových staníc v česko-slovenskom pohraničí

 

Bioplynové stanice predstavujú moderný spôsob získavania energie z obnoviteľných zdrojov, ktorý systematicky podporuje vláda v Česku a na Slovensku. Budovanie a existencia týchto staníc výrazne ovplyvňuje ekonomiku a charakter poľnoshospodárstva najmä na lokálnej úrovni, čo už niekoľko rokov skúmjú tímy z Ústavu geoiniky Českej akadémie vied v Brne, Ústavu geografie PF UPJŠ v Košiciach a Ústav regionálního rozvoje a veřejné správy, FRRaMS Mendelovej univerzity v Brně.

Tieto tri subjekty pod vedením Ústavu geoniky vypracovali projekt z názvom "Bioplynové stanice a ich vplyv na lokálny rozvoj v česko-slovenskom pohraničí", ktorý bol odporučený na financovanie v rámci Propgramu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika SK-CZ 2014-2020 (INTERREG V-A).

V najbližších dvoch rokoch bude cieľom projektu BIO-LOK zvýšiť povedomie a najmä efektivitu rozhodovania o lokalizácii a využívaní bioplynových staníc pre rozvoj vidieka v prihraničných regiónoch Česka a Slovenska. Na základe analýzy dostupných údajov s využitím GIS nástrojov bude spracovaná analýza bioplynových staníc vo zvolenom území. Podrobnejšie budú spracované vybrané modelové oblasti (bioplynové stanice na oboch stranách hranice).

V ďalších fázach projektu sa budú organizovať dva workshopy pre miestnych aktérov, kde budú prezentované výsledky výskumov. Bude vypracovaná štúdia vplyvov bioplynových staníc na rozvoj a vytvorenie databázy príkladov dobrej praxe ich fungovania a zvýšenie povedomia o ich prínosoch.

Naše doterajšie výsledky výskumu bioplynových staníc preukazujú spoločné publikácie:

CHODKOWSKA-MISZCZUK, J., KULLA, M., NOVOTNÝ, L. (2017). The role of policy support in agricultural biogas energy production in Visegrad countries. Bulletin of Geography, 35(1), 19–34.

MARTINÁT, S., DVOŘÁK, P., FRANTÁL, B., KLUSÁČEK, P., KUNC, J., KULLA, M., MINTÁLOVÁ, T., NAVRÁTIL, J., VAN DER HORST, D. (2013): Spatial Consequences of Biogas Production and Agricultural Changes in the Czech Republic after EU Accession: Mutual Symbiosis, Coexistence or Parasitism? Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium. Geographica. 44(2), 75-92.