Hostí z Česka a Ukrajiny zaujalo 3D mapovanie zosuvu pri Vavrišove

 web_zosuv_bela.jpg

Liptovskou kotlinou pretekajúca divočiaca tatranská rieka Belá bočnou eróziou podtína svoje brehy v mäkkých flyšových horninách vnútrokarpatského paleogénu. Náhly zosuv väčšieho bloku hornín môže spôsobiť presmerovanie koryta natoľko, že záplavou môže byť ohrozený neďaľeký autokemping alebo aj ľudské životy a majetky vo Vavrišove a ďalších v obciach okolí.

Z týchto dôvodov v spolupráci s Geografickým ústavom SAV v Bratislave (Dr. Lehotský, Dr. Rusnák a Dr. Kidová) a Katedrou fyzickej geografie a geoekológie PriF UK v Bratislave v rámci projektu APVV-SEGMENT (prof. Minár a koletktív) vyše roka opakovane pozemým laserovým skenovaním a bezpilotným leteckým snímkovaním v štvrťročných intervaloch monitorujeme zosuv ľavého brehu rieky pri Vavrišove.

web_skenovanie.jpg
 web_ostrava.jpg

Kolegovia si prakticky vyskúšali ovládanie pozemného laserového skenera RIEGL VZ-1000 a bezpilotnej kvadrokoptéry DJI Phantom 4.

 

V stredu 14. júna 2017 sme mapovanie realizovali spoločne s kolegami z Katedry fyzické geografie a geoekologie PřiF Ostravskej univerzity, Dr. Martinom Adamcom a Dr. Radekom Dušekom, ktorí naše pracovisko naštívili v rámci programu ERASMUS+. Ich zámerom bolo oboznámiť sa s praktickým používaním našich zariadení pri mapovaní v teréne a spracovaním získaných dát.
web_spolu.jpg

zľava: Ján Kaňuk, Michal Gallay, Radek Dušek, Martin Adamec

Nasledujúci deň sme dáta spoločne vyhodnotili, čoho výsledkom je 5. séria digitálneho modelu reliéfu a ortofotomapy v rozlíšení 4 centimetrov, ktorá poslúži pre vyhodnotenie objemovej zmeny zosúvajúceho sa materiálu.

TLS_points_.png
Pohľad z vtáčej perspektívy na mračno bodov z pozemného laserového skenovania. V zosuvnej stene možno zreteľne odlíšiť žlté a tyrkysové plochy indikujúce rôznu povahu horniny.
 web_TLS_points_profile_we.jpg
Priečny rez mračnom bodov zaferebeným podľa nadmorskej výšky v šírka asi 60 metrov.
Za Ústav geografie PF UPJŠ sa terénnych práce zúčastnili Dr. Ján Kaňuk, doc. Michal Gallay a doc. Vasyl Cherlinka, hosťujúci pracovník z Černiveckej univerzity na Ukrajine (na obrázku dole) v rámci pobytu SAIA.
web_TLS_vasyl.jpg