Udalosť: Sme súčasťou projektov podporených Agentúrou pre podporu výskumu a vývoja
Dátum: 12.5.2016
Miesto: Košice

Popis:

Odborné komisie Agentúry pre podporu výskumu a vývoja (APVV) rozhodli o financovaní nových výskumných projektov so začiatkom rišenia v roku 2016. Riešitelia z Ústavu geografie UPJŠ sú súčasťou dvoch projektov.

Hlavným riešiteľom prvého z nich je prof. RNDr. Jozef Minár, CSc. z Katedry fyzickej geografie a geoekólógie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave. Projekt je zameraný na vývoj nových metód mapovania zemského povrchu a javovou, ktoré podmieňuje na základe fyzikálne založenej segmentácie povrchu. Úlohou tímu pod vedením prof. Hofierku bude veľmi detialné mapovanie vybraných typov povrchu našimi bezpilotnými a pozemnými laserovými skenermi.

V druhom projekte je vedúcim riešiteľom PhDr. Daniel Klimovský, PhD. z Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave. Cieľom projektu je výskum kooperatívnych aktivít miestnych samospráv. Za UPJŠ je súčasťou riešiteľského tímu naša kolegyňa Dr. Stela Csachová.

Rozhodnutie APVV o finančnej podpore uvedených projektov je v podmienka Slovenska prestížnou okolnosťou, ktorú vnímame ako povrdenie kvality vedecko-výskumnej práce na Ústave geografie.