Udalosť: 7. ročník medzinárodného geografického kolokvia prebehol úspešne
Dátum: 21. - 23. 10. 2015
Miesto: Danišovce, Slovensko
Popis:

V dňoch 21. – 23. 10. 2015 sa v priestoroch učebno-výcvikového zariadenia UPJŠ a Obecného úradu v Danišovciach pri Spišskej Novej Vsi uskutočnil už siedmy ročník Medzinárodného geografického kolokvia, ktorého hlavným organizátorom bol Ústav geografie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ. Takmer 70 účastníkov z geografických pracovísk z Bratislavy, Košíc, Ružomberka, Nitry, Brna, Olomouca či Ostravy ocenilo tradične vysokú odbornú, ale aj spoločenskú úroveň podujatia. Celkovo 45 konferenčných príspevkov bolo prednesených v troch sekciách – humánna a regionálna geografia, fyzická geografia a didaktika geografie.
Počas prvého dňa konferencie sa uskutočnilo aj výročné zasadnutie Výkonného výboru Slovenskej geografickej spoločnosti, ktoré viedol jej prezident a zúčastnili sa ho členovia vedenia SGS, ako aj predsedovia jednotlivých regionálnych pobočiek.
V posledný deň sa uskutočnila exkurzia, v rámci ktorej bola účastníkom predstavená história a pamätihodnosti o obci Markušovce, transformácia a úpadok baníctva a spracovania rúd, ako aj rómska problematika v obci Rudňany, špecifická štruktúra obyvateľstva a rozvoj cestovného ruchu v obci Poráč. Po krátkej prehliadke centra mesta Spišská Nová Ves bolo celé podujatie ukončené spoločným obedom.
Aj siedmy ročník tohto kolokvia potvrdil, že ide o významné a vzhľadom na počet účastníkov, širokú škálu prezentovaných príspevkoch a možnosť osobnej interakcie medzi geografmi z mnohých pracovísk v Slovenskej i Českej republike, jedinečné tradičné podujatie, minimálne v rámci Slovenska.

 Na stiahnutie: 
  Pozvánka na 7. ročník
  Program 7. ročníka
  Zborník abstraktov zo 7. ročníka
 Fotodokumentácia: 
 

 danisovce 2015-01

Prednáška prof. Hofierku venovaná perspektívam geografie na slovenských vysokých školách vzbudila záujem všetkých účastníkov a podnietila plodnú diskusiu.

 

danisovce 2015-02

Prof. Ira, riaditeľ Geografického ústavu SAV v Bratislave sa vo svojej prednáške zameral na analýzu publikačnej činnosti na slovenských geografických pracoviskách.

 

danisovce 2015-03

Doc. Halás, vedúci Oddelenia sociálnej geografie na Katedre geografie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci sa vo svojej prednáške venoval priestorovému vplyvu regionálnych centier.

 

 danisovce 2015-04

V rámci konferenčnej exkurzie sa účastníkom naskytol pohľad na opustenú fabriku Železorudných baní v Rudňanoch.

 

danisovce 2015-05 

Príchod Rómov do obce Rudňany je úzko spätý so začiatkom výstavby nového závodu Železorudných baní v obci. Sociálna, kultúrna i bezpečnostná situácia v tunajších rómskych komunitách patrí v súčasnosti k najalarmujúcejším na Spiši.

 

 danisovce 2015-06

Starosta obce Rudňany Miroslav Blišťan (za vrchstolom) a preseda Baníckeho cechu Rudňany Ing. Cyril Kacvinský (uprostred) informovali účastníkov exkurzie o histórii a geografických aspektoch baníctva v obci Rudňany a zároveň o problematike rómskeho obyvateľstva v obci.

 

danisovce 2015-07

Účastníci exkurzie na návšteve obecného úradu v Rudňanoch. V pozadí sa nachádzajú banské insígnie obce Rudňany.

 

 danisovce 2015-08

Pohľad na Poráčsku dolinu a časť obce Poráč, ktorá je zaujímavá národnostnou i religióznou štruktúrou obyvateľstava a zároveň sa rozvíja ako stredisko cestovného ruchu.

 

danisovce 2015-09

Časť účastníkov exkurzie pred zrekonštruovaným portálom uzavretej Štôlne Všechsvätých v Poráči.

 >>> späť