Udalosť: Post-agricultural rural economies and rural development policies
Dátum: 2. – 4. Júl 2015
Miesto: Horský hotel Lesná, Krušné hory , Ústecký kraj, Česko
Popis:

V dňoch 2. – 4. júla 2015 sa pracovníci Oddelenia humánnej a regionálnej geografie Ústavu geografie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ (Stela Csachová, Marián Kulla, Janetta Nestorová-Dická a Ladislav Novotný) zúčastnili medzinárodnej konferencie, ktorá hodnotila výskumné úlohy projektu finančne podporeného Vyšehradským fondom, zameraného na nepoľnohospodárske a neturistické ekonomické aktivity v periférnych rurálnych oblastiach krajín V4.

Na projekte okrem pracovníkov Ústavu geografie participovali odborníci z Inštitútu geografie a priestorovej organizácie Poľskej akadémie vied, Fakulty geografických vied Lodžskej univerzity, Výskumného centra pre astronómiu a vedy o Zemi Maďarskej akadémie vied a z Univerzity Jána Evangelistu Purkyně z Ústi nad Labem, a to z Prírodovedeckej fakulty a Sociálno-ekonomickej fakulty. Samotnej konferencie sa však zúčastnili aj odborníci z iných vedeckých pracovísk ako aj zástupcovia samosprávy či rozvojových organizácií.

Pracovníci Ústavu geografie vystúpili s príspevkami Defining rural and peripheral areas of the Visegrad countries a Measuring rurality in the regions of Slovakia: methodology and results.

   
  Na konferencii boli predstavené vedecké výstupy projektu, ktoré budú publikované vo forme monografie. Vďaka širokému spektru účastníkov boli tieto výstupy prediskutované aj v kontexte možností realizácie v praxi v jednotlivých krajinách i regióne V4 ako celku. Členovia Oddelenia humánnej a regionálnej geografie tu zároveň nadviazali a upevnili viacero kontaktov, ktoré majú viesť k pokračovaniu a rozšíreniu medzinárodnej spolupráce na vedeckej i pedagogickej úrovni.