Udalosť: Geopriestorový výskum Ústavu gegorafie v tokajských viniciach
Dátum: 19. 6. 2015
Miesto: Tolcva, Maďarsko
Popis:

Dňa 18.06.2015 sa pracovníci Ústavu geografie zúčastnili exkurzie v Tokajskom regióne - v okolí obce Tolcva. Exkurzia bola zorganizovaná v spolupráci s pánom Lászslóm Lucasom Dezsóm, obchodným a marketingovým riaditeľom firmy Dezsó. Firma Dezsó patrí medzi typické rodinné firmy tohto regiónu, ktorá sa zaoberá produkciou tokajských odrôd hrozna a plodov bazy čiernej.
Pri pestovaní viniča sa kladie veľký dôraz na dosiahnutie vysokej kvality hrozna, ktoré je podmienené viacerými faktormi, napr. kvalita pôdy, morfometrické parametre reliéfu (sklon, orientácia svahu), mikroklíma a hydrologické pomery. Pestovanie viniča si taktiež vyžaduje neustály monitoring počas roka, na základe ktorého sa prijímajú viaceré rozhodnutia týkajúce sa formy kultivácie pôdy a starostlivosti o vinič. Produkcia kvalitného hrozna je základným predpokladom pre výrobu vysokokvalitných Tokajských vín.
Cieľom exkurzie bolo na základe existujúcich kontaktov nadviazať užšiu vzájomnú spoluprácu v oblasti využitia moderných metód zberu geopriestorových infornácií na báze diaľkového prieskumu zeme (UAV, pozemné a letecké laserové skenovanie, využitie satelitných dát) pre potreby monitoringu stavu viniča a využitia geopriestorových analýz ako podporu pre voľbu optimálnych postupov pri kultivácií a starostlivosti o vinič pre dosiahnutie vysokej kvality hrozna. Ďalším cieľom exkurzie bola rekognoskácia územia za účelom zisťovania vhodnosti územia pri realizácii terénnych cvičení pre študentov magisterského stupňa v rámci predmetu "Vybrané metódy terénneho výskumu" a pri realizácii výskumných úloh pre študentov doktorandského stupňa.

Počas prvej časti exkurizie pracovníci UGE v sprievode riaditeľa firmy Dezsó a zástupcami firmy Oremus navšívili  vinice, kde sa oboznámili zo základnými postupmi pri pestovaní viniča. László Dezsó st., ako bývalý predseda Jednotného roľníckeho družstva, hovoril o vývoji tokajských viníc v tomto regióne, ako aj podrobne popísal obdobie transformácie poľnohospodárstva až po súčasný stav. Pracovníkom Ústavu geografie predstavil súčasné problémy týkajúce sa transformácie poľnohospodárskej výroby v tomto regióne po roku 1989 a zmenu vlastníckych vzťahov viníc, dopadov sankcií EÚ z dôvodu rusko-ukrajinského konfliktu na ich obchodné vzťahy s ruskými partnermi, devastácie viníc obyvateľmi zo sociálne znevýhodneného prostredia a i.

   tolcva2015 01
 

Účastníci exkurzie si vyskúšali ovládanie bezpilotného leteckého zariadenia a diskutovali o možnostiach aplikácie pri monitoringu vo viniciach.

   tolcva2015 02
  Technológia UAV veľmi zaujala aj pestovateľov viniča.
   tolcva2015 03
  V druhej časti exkurzie sa pracovníci UGE presunuli do obce Tolcva, kde im odborný program zabezpečil Gábor Sajgó, riaditeľ rodinného podniku Sajgó špecializujúceho sa na produkciu kvalitných tokajských vín. Počas prezentácie predstavil produkty svojej firmy a hovoril o technológii výroby rôznych odrôd tokajských vín so zreteľom na špecifické nároky na teplotu a vlhkosť pivníc. V závere exkurzie pracovníci UGE absolvovali prehliadku Tokajských pivníc spojenú s ochutnávkou vybraných druhov vín. Počas spoločného obeda obe strany diskutovali o možnostiach spolupráce. Obe strany skonštatovali, že vzájomná spolupráca prinesie úžitok pre obidve strany.
  tolcva2015 04