Výskum dynamiky teploty vzduchu v Silickej ľadnici

Na Ústave geografie prebieha riešenie projektu APVV-0176-12 (SPATIAL3D) už druhý rok. V tejto fáze sa zameriavame na monitoring zmien teploty vzduchu v 3D priestore s cieľom je vizualizácie v 3D GIS. Za týmto účelom bolo 16. mája 2015 náročných podmienkach Silickej ľadnice v Slovenskom krase inštalované teplomery s automatickým záznamom meraní. Akcie sa zúčastnili členovai Speleoklubu UPJŠ: doc. Zdenko Hochmuth, Jozef Kovalík, Jozef Mikloš, Dr. Ján Kaňuk, Dr. Michal Gallay a naša študentka Miriama Krchová. Nadviazali sme tak na merania a výskum prebiehajúci vyše roka pod vedením Dr. Jaroslava Stankoviča zo Speleoklubu Minotaurus v Rožňave. Sieť teplomerov sa tak rozšírila, čo dovolí kontinuálne v priebehu roka zazanmenávať teplotu vzduchu s rozlíšením 0,1 °C.

ladnica r

Dynamike teploty vzduchu sa vo výskume ľadových jaskýň venuje dlhodobá pozornosť, pretože jaskyný ľad citlivo reaguje aj na mierne zmeny prúdenia a teploty vzduchu. Doterajšie známe výskumy boli založené na meraní teploty vzduchu na niekoľkých teplomeroch rozmiestnených s určitým rozostupom v líniách alebo 2D profiloch zväčša s krátkodobým meraním. Pre poznanie zmien teploty vzduchu v trojrozmernom priestore je však nutné zaznamenávať ju kontinuálne na viacerých bodov rozmiestnených v 3D priestore, čoho predpokladom je v sobotu úspešne realizovaná akcia.

Silická ľadnica je unikátnym prírodným útvarom, v ktorom sa celoročne udržuje súvislá vrstva ľadu, pričom ide o najnižšie položenú jaskyňu tohto typu v miernom pásme z celosvetového hľadiska. Avšak ľadu z roka na rok ubúda. Naším výskumom chceme prispieť k lepšiemu pochopeniu tohto javu a navrhnúť prípadné ochranné opatrenia.