Udalosť: Štúdijný pobyt na Lublinskej univerzite v Poľsku napomohol zintenzívneniu spolupráce s naším pracoviskom
Dátum: 13. - 17.4. 2015
Miesto: Lublin, Poľsko
Popis:

V dňoch 13. až 17. apríla 2015 pracovník nášho ústavu Dr. Barabas navštívil Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej v Lubline v Poľsku. Dr. Barabas predniesol na hosťujúcej univerzite dve prednášky. V prvej sa venoval Špecifikám akumulačných foriem vo vybraných povodiach v rôznych geologických podmienkach na Východnom Slovensku. Druhá prednáška bola zameraná na Využívanie vodných zdrojov na Slovensku. Počas pobytu sa Dr. Barabas zúčasnil terénneho merania, ktoré viedol poľský kolega dr. Glowacki. 

 

Dr. Barabas pri meraní.

lublin 01

 

Dr. Glowacki pri demonštrácii inovatívnych metód merania vybraných hydrologických parametrov

lublin 02