Udalosť: Vybrané metódy terénneho mapovania 2015
Dátum: 8. – 10. 4. 2015
Miesto: Dlhá Ves, Kečovo, Agtellek, Slovensko/Maďarsko
Popis:

V dňoch 8. až 10. apríla 2015 sa uskutočnilo terénne cvičenie v okolí jaskyne Domica, ktorého sa zúčastnili študenti 1. ročníka Mgr. stupňa v rámci predmetu Vybrané metódy terénneho mapovania. Organizačne akciu zabezpečoval Dr. Gallay, ktorý spolu s ďalšími pracovníkmi Ústavu, prof. Sedlákom, doc. Hochmuthom a Dr. Kaňukom, sa spolu so študentmi venovali mapovaniu povrchových a podpovrchových foriem za účelom budovania geodatabázy o tomto chránenom území pre jeho 3D modelovnie v rácmi projektu SPATIAL3D (APVV-0176-12).

Spolu 13 študentov bolo rozdelených do štyroch skupín. Prvú skupinu viedol doc. Hochmuth a jej hlavnou úlohou bolo mapovanie nesprístupnenej časti jaskyne Čertova diera. Druhá skupina pod vedením prof. Sedláka zameriavala polygónový ťah sprístupnenej časti jaskyne Domica. Tretia skupina sa venovala vŕtaniu pôdnych sond s úzkym priemerom za účelom merania hĺbky sedimentov v závrte nad jaskyňou Domica. Túto skupinu usmerňoval Dr. Gallay. Štvrtá skupina pod vedením Dr. Kaňuka mapovala krajinnú pokrývku pomocou bezpilotného zariadenia a tiež zameriavala polohu miest merania hĺbky sedimentov pomocou presného GPS prijímača. Členovia tejto skupiny zameriavali tiež referenčné body poľa nadmorských výšok georeliéfu pre hodnotenie presnosti digitálnych modelov terénu získaných leteckým laserovým skenovaním v rámci projektu SPATIAL3D. V posledný deň mali študenti za úlohu spracovať získané údaje a na záver podujatia sa uskutočnilo kolokvium, kde študenti odprezentovali dosiahnuté výsledky.

Terénne mapovanie prinieslo viaceré zaujímavé poznatky, ktoré členovia riešiteľského tímu projektu SPATIAL3D budú v najbližších mesiacoch vyhodnocovať. V mene organizátorov kurzu chceme poďakovať Slovenskej správe jaskýň a Správe národného parku Slovenský kras za podporu a súhlas s vykonávaním vedecko-pedagogickej činnosti v okolí jaskyne Domica.

 

 

Zameriavanie 3D polohy miest zisťovania hĺbky sedimentov v lese nad jaskyňou Domica pomocou GPS.

 

Vŕtanie pôdnych sond pre zisťovanie hĺbky sedimentov v závrte

 

Mapovanie jaskyne Domica v nesprístupnených častiach

 

 

Pre mapovanie krajinnej pokrývky bola využité aj bezpilotné letecké zariadenia s videokamerou.