Ústav geografie ako jedna zo štyroch partnerských inštitúcií získal grant z Višgrádskeho fondu. Hlavným partnerom je Katedra geografie Univerzity Jána Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a spolu s Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa na riešení projektu podieľa Ústav geografie a priestorového usporiadania krajiny Poľskej akadémie vied a ďalej Výskumné centrum astronómie a vied o Zemi Maďarskej akadémie vied. Za Ústav geografie UPJŠ sú riešiteľmi projektu prof. RNDr. Peter Spišiak, CSc., Mgr. Marián Kulla, PhD., Mgr. Ladislav Novotný, PhD. a RNDr. Stela Csachová, PhD.

Cieľom projektu, ktorému bolo pridelené financovanie vo výške 12000 EUR, je výskum hospodárskych aktivít v periférnych vidieckych oblastiach krajín V4, ktoré sa neviažu na poľnohospodárstvo a turizmus. Dôvodom riešenia je všeobecne prevládajúci názor, že sa v takýchto regiónoch ťažko podniká alebo vôbec rozbieha podnikanie a ekonomika, ktorá priamo nevyplýva z tradičných odvetví priemyslu na vidieku. Výstupom projektu bude spoločná konferencia a monografia o zisteniach v jednotlivých krajinách V4 a odporúčania pre zlepšenie manažmentu ich vidieckeho priestoru.