Menu

dzurovcin_parte.jpg

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že zomrel významný geograf, náš bývalý kolega a učiteľ, Ladislav Dzurovčin. Z jeho životopisu vyberáme:

Štúdium na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského ukončil v r. 1982. Diplomovú prácu na tému „Komplexná fyzicko-geografická analýza juhozápadnej časti okresu Humenné, so zameraním na optimálne využívanie krajiny“ napísal pod vedením doc. RNDr. Ľudovíta Mičiana, DrSc. V roku 1991 obhájil na Geografickom ústave SAV v Bratislave kandidátsku dizertačnú prácu „Geomorfologická analýza strednej časti Slanských vrchov“ a získal vedeckú hodnosť (CSc.) vo vednom odbor 13-01-9 - Fyzická geografia, špecializácia geomorfológia. Školiteľom práce bol doc. RNDr. Jozef Kvitkovič, DrSc. V rokoch 1982-1991 pracoval ako vedecký pracovník na Geografickom ústave SAV, pracovisko Košice. V rokoch 1992-1993 bol odborným pracovníkom Správy CHKO Latorica a v rokoch 1993-1997 Správy CHKO Východné Karpaty. Od roku 1997 do roku 2003 pôsobil ako vedecký pracovník na katedre Geografie a geoekológie FH a PV Prešovskej Univerzity.

Na Prírodovedeckú fakultu UPJŠ nastúpil na čiastkový úväzok v roku 2007 a pracovný pomer ukončil v roku 2013. Počas pôsobenia na našom pracovisku prednášal predmety:

- Geomorfológia,

- Fyzická geografia pevnín a oceánov

Zároveň viedol bakalárske a diplomové práce.

Vo vedecko-výskumnej činnosti sa venoval geomorfológii (geomorfologická analýza, analýza morfoštruktúr, paleogeografia, neotektonika, svahové procesy, erózia) a paleogeografii, čiastočne riešil aj krajinno-ekologickú problematiku. Uverejnil vyše 20 pôvodných vedeckých prác. Vypracoval 13 nepublikovaných vedeckých prác a expertíz najmä v rámci ŠPZV, ÚSES-ov, ale aj projektov UNESCO – MAB, či ŠPZV. Bol vedúcim grantového projektu VEGA č. 1/6206/99 – „Podiel endogénnych a exogénnych procesov na formovaní reliéfu a morfoštruktúrneho plánu dukliansko-bukoveckého flyšu. Jeho skriptá z geomorfológie sú dodnes najpoužívanejšie na Slovensku. Významné diela ostali v rukopise.

Z jeho prác vyberáme:

Dzurovčin, L. 1988: Vulkanické centrá a ich morfologický pre­jav v strednej časti Slanských vrchoch. Geogr. čas. 40/3, 243‑252.

Dzurovčin, L. 1994: Príspevok k poznaniu procesov a časového priebehu zarovnávania v slovenských Karpatoch ‑ ich vzťah k neotek­tonickým fázam a paleogeografickému vývoju v Paratethyde. Mineralia slovaca 26,126‑143

Dzurovčin, L. 1995: The tectonic and paleographic evolution of the Slovak Carpathians and relief creation in the Neogene. In.: Ways to solve interconnected problems of the natural environment and development of border terrains in Ukraine, Poland, Slovakia. Coll. of sc. and meth. pap. Lviv. 169-172.

Dzurovčin, L. 1995: Volcanic and tectonic activities and their contribution to the relief of Eastern Slovakia. Environment and Qua­lity of life RC IGU. CD‑ROM, Albertina Icome Praha.

Kolega Dzurovčin bude v geografickej obci chýbať. Venujme mu svoju spomienku.

                                                          Za priateľov a bývalých kolegov: Zdenko Hochmuth

Kontakt

Ústav geografie

Prírodovedecká fakulta

UPJŠ  v Košiciach

Jesenná 5

040 01 Košice

48°43'43.57"S

21°14'53.80"V

na mape

 

tel.: +421-55-2342590

fax. +421-55-6222124

email: ug@upjs.sk

skupina Geografia, UPJŠ KE256px-Youtube icon.svginstagram

Kalendár

marec 2018
Po Ut St Št Pi So Ne
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Aktuality

Žiadne udalosti
Go to top