Dátum: 9.-10.5.2013
Miesto: Ostrava, Česká republika
Udalosť: GISáček 2013
Popis: V rámci študentskej vedeckej konferencie GISáček 2013 úspešne reprezentovali Ústav geografie dvaja študenti jednoodborového štúdia Geografie. Silvia Lacková prezentovala tému "Možnosti interoperability 3D údajov vo vybraných softvéroch určených pre modelovanie krajiny" ako výsledky svojej bakalárskej práce. Peter Bandura predstavil výsledky svojej diplomovej práce "Digitálna morfotektonická analýza povodia Bodvy". Obidvom študentom ďakujeme za šírenie dobrého mena nášho ústavu, fakulty a univerzity.