Názov prednášky:

Ťažké minerály – nástroj k riešeniu paleogeografických otázok

Prednášajúci:

Ing. Katarína Bónová, PhD.

Pracovisko:
Ústav geografie
Prírodovedecká fakulta
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Jesenná 5
04001 Košice
Dátum: 11.5.2016
Čas: 11:20 - 12:20
Miesto:

Seminárna miestnosť č. 207, 2. poschodie

Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
Jesenná 5, Košice

   
Anotácia prednášky:
Petrografické štúdium sedimentov, asociácií ťažkých minerálov a predovšetkým štúdium ich chemického zloženia môže poskytnúť dôležité informácie pre interpretáciu zdrojových hornín a oblastí.
Ťažké (klastogénne) minerály – obyčajne mikroskopických rozmerov s minimálnym zastúpením – poskytujú jedinečné informácie o svojich materských horninách. Variabilita ich chemického zloženia a tvaru môže poukazovať na zmeny súvisiace so zvetrávaním, transportom, sedimentáciou a diagenézou al. súvisiace so zmenou zdrojovej oblasti.
Identifikácia materských hornín, podieľajúcich sa na stavbe jednotlivých zdrojových oblastí detritického materiálu, je dôležitá aj pre pochopenie paleogeografických, paleoklimatických prípadne paleotektonických eventov zodpovedných za akumuláciu sedimentov v sedimentačných bazénoch; stáva sa však obtiažnou v prípade, ak sú ťažké minerály niekoľkokrát recyklované (resedimentované).
Na prednáške bude prezentovaná mineralogicko-petrologická analýza ťažkých minerálov (od spôsobu ich získavania až po petrogenetické interpretácie) používaná pri výskume terciérnych sedimentov v rôznych depozičných prostrediach.